Услуги - 258507-2018

16/06/2018    S114

Люксембург-Люксембург: Поръчка за почистване на сградите и поддръжка на зелените площи на Съда на Европейския съюз

2018/S 114-258507

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Cour de justice de l'Union européenne — «Unité Gestion des bâtiments»
Електронна поща: COJ-PRQ-17-019@curia.europa.eu
Телефон: +352 43032367
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://curia.europa.eu/
Адрес на профила на купувача: https://curia.europa.eu/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3391
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поръчка за почистване на сградите и поддръжка на зелените площи на Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-17/019
II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Почистване на сградите и поддръжка на зелените площи на всички сгради, вътрешни и външни помещения и повърхности на Съда на Европейския съюз.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77311000 Услуги по поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Основно място на изпълнение:

Сгради, зелени площи, вътрешни и външни помещения и повърхности на Съда на Европейския съюз във Великото херцогство Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Почистване на сградите и поддръжка на зелените площи на всички сгради, вътрешни и външни помещения и повърхности на Съда на Европейския съюз:

Позиция 1: – Основно почистване на помещения, дежурства, услуги на помощно звено и интервенции при сняг и заледявания;

Позиция 2: – Различни специфични почиствания, наречени „нечести“;

Позиция 3: – Почистване на остъклени елементи на фасади и покриви;

Позиция 4: – Консумативи и антистатични килими;

Позиция 5: – Услуги за контрол на вредители;

Позиция 6: – Управление на околната среда;

Позиция 7: – Зелени площи и озеленяване на външни повърхности;

Позиция 8: – Услуги по заявка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Поръчката ще бъде подновена с мълчаливо съгласие за 3 периода от 12 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферентът трябва да има необходимата правоспособност за работа в професионалната дейност, посочена в поръчката (вписване в съответен търговски или професионален регистър, регистрация за социално осигуряване, регистрация по ДДС, разрешително за пребиваване и др.), в съответствие със законодателството в държавата, в която е установен.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/08/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/09/2018
Местно време: 10:00
Място:

Съд на Европейския съюз, Rue du Fort Niedergrünewald, plateau de Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Люксембург.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

От лицата, които желаят да присъстват на отварянето на офертите, се изисква да потвърдят това по електронна поща на посочения в точка I.1 адрес най-късно до 16.7.2018 г., 17:00 часа (местно време) и да предоставят надлежна оторизация от офериращата фирма. Може да присъства 1 представител за дружество.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Април 2024 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Планирани са 2 посещения на място и информационна среща за 7.8.2018 г. (10:00 ч.) и на 9.8.2018 г. (10:00 ч.).

Участието в едно от тези посещения е задължително, за да се подаде оферта. Не е разрешено участие и в 2-те посещения.

От лицата, които желаят да присъстват на посещението на място, се изисква да потвърдят това по електронна поща на посочения в точка I.1 адрес най-късно до 3.8.2018 г., 17:00 часа (местно време) и да предоставят надлежна оторизация от офериращата фирма.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: Rue Wiertz
Град: Bruxelles
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Телефон: +33 388172313
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Нормативно установен срок на Общия съд.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2018