Servicii - 258507-2018

16/06/2018    S114

Luxemburg-Luxemburg: Servicii de curățenie a clădirilor și de întreținere a spațiilor verzi la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2018/S 114-258507

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Cour de justice de l'Union européenne — «Unité Gestion des bâtiments»
E-mail: COJ-PRQ-17-019@curia.europa.eu
Telefon: +352 43032367
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://curia.europa.eu/
Adresa profilului cumpărătorului: https://curia.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3391
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de curățenie a clădirilor și de întreținere a spațiilor verzi la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Număr de referinţă: COJ-PROC-17/019
II.1.2)Cod CPV principal
90911200 Servicii de curăţare a construcţiilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de curățenie a clădirilor și de întreținere a spațiilor verzi ale tuturor clădirilor, spațiilor și suprafețelor interioare și exterioare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 19 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77311000 Întreţinere de grădini decorative sau de recreere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Locul principal de executare:

Clădiri, spații verzi, spații ș suprafețe la interior și exterior ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Marele Ducat al Luxemburgului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de curățenie a clădirilor și de întreținere a spațiilor verzi ale tuturor clădirilor, spațiilor și suprafețelor interioare și exterioare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene:

Lot 1 - Servicii de curățenie de bază a spațiilor, servicii de curățenie permanentă, serviciu de asistență și intervenții în caz de zăpadă și gheață;

Lot 2 - Servicii de curățenie diverse și specifice, cunoscute sub denumirea de „frecvență redusă“;

Lot 3 - Servicii de curățenie a ferestrelor, fațadelor și a acoperișurilor;

Lot 4 – Materiale consumabile și anti-praf;

Lot 5 – Servicii de combatere a dăunătorilor;

Lot 6 –Managementul de mediul;

Lot 7 – Spații verzi și amenajarea peisagistică a suprafețelor exterioare;

Lot 8 - Servicii la cerere.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru va fi reînnoit tacit de 3 ori pentru o perioadă de 12 luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul trebuie să aibă capacitatea juridică necesară pentru a desfășura activitatea profesională vizată de contract (înscriere în registrul comerțului sau al profesiilor relevant, înscriere în sistemul de securitate socială, înregistrare în scopuri de TVA, permis de ședere etc.), conform legislației din statul în care este stabilit.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/08/2018
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/09/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Rue du Fort Niedergrünewald, plateau de Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luxemburg.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Persoanele care doresc să participe la deschiderea ofertelor trebuie să își confirme intenția prin e-mail la adresa indicată la punctul I.1 până la 16.7.2018, ora 17:00 (ora locală), și trebuie să prezinte documentul societății ofertante care îi împuternicește să o reprezinte. Poate participa 1 persoană din partea fiecărei companii.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

Aprilie 2024.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

2 vizite pe teren și ședințe de informare sunt prevăzute pentru 7.8.2018 (10:00) și 9.8.2018 (10:00).

Participarea la 1 dintre aceste vizite este obligatorie pentru depunerea unei oferte. Participarea la ambele vizite nu este permisă.

Persoanele care doresc să participe la vizita pe teren trebuie să își confirme intenția prin e-mail la adresa indicată la punctul I.1 până la 3.8.2018, ora 17:00 (ora locală), și trebuie să prezinte documentul societății ofertante care îi împuternicește să o reprezinte.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: Rue Wiertz
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Telefon: +33 388172313
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul de reglementare al Tribunalului Uniunii Europene.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Grefa Tribunalului Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2018