Varer - 258509-2018

Vis forkortet udgave

16/06/2018    S114

Belgien-Bruxelles: Kortsigtet leje af kontorinventar og inventar til arrangementer

2018/S 114-258509

Bekendtgørelse om indkaldelse af interessetilkendegivelser


Del I: Ordregivende myndighed

l.1.)Navn, adresser og kontakt(er)

Rådet for Den Europæiske Union – Secrétariat Général, Wetstraat, Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Belgien.

Kontakt(er):
Enhed for koordinering af indkøb
Tlf. +32 22818062

E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Internetadresse(r)

Overordnet adresse for den ordregivende myndighed (URL): http://www.consilium.europa.eu/en/contacts/procurement

Elektronisk adgang til oplysninger (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3710

Yderligere oplysninger kan fås ved den/de ovennævnte kontaktpunkt(er).
Udbudsmaterialet og yderligere dokumenter kan fås ved henvendelse til den/de ovennævnte kontaktpunkt(er).
Ansøgningerne skal sendes til den/de ovennævnte kontaktpunkt(er).
l.2.)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Tildeling af kontrakt på vegne af andre ordregivende myndigheder
Den ordregivende myndighed handler på vegne af andre ordregivende myndigheder: nej


Del II: Genstand for indkaldelsen af interessetilkendegivelser

II.1)Titlen på indkaldelsen af interessetilkendegivelser
Kortsigtet leje af kontorinventar og inventar til arrangementer
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Leje
Hovedleveringssted eller hovedudførelsessted for tjenesteydelserne: Generalsekretariatet for Rådet — Quai de déchargement, chaussée d'Etterbeek 70, 1040 Bruxelles, Belgien.
Detaljerede oplysninger angående NUTS-koderne kan fås på linket:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts

NUTS-kode: BE1
II.3)Beskrivelse af det eller de områder, der omfattes af denne indkaldelse af interessetilkendegivelser
Kortsigtet leje af kontorinventar og inventar til arrangementer såsom: diverse borde (kontor-, møde-, sofa- og ståborde osv.), diverse stole (gæste-, dreje- og receptionsstole, taburetter), lænestole, sofaer (i forskellige størrelser) og planter. Med mindre andet angives (samt pristilpasning), skal kontrahenten levere inventaret ved læsserampen på adressen anført ovenfor i punkt II.2 samt montere og installere det på bestemmelsesstedet (og omvendt ved kontraktens udløb).
II.4)Oplysninger vedrørende delaftaler
Denne indkaldelse af interessetilkendegivelser er inddelt i delaftaler: nej
Der kan afgives bud på 1 eller flere delaftaler
II.5)Oplysninger om underentreprise
Underentreprise er tilladt: ja
1. Hvis det påtænkes at afgive en del af kontrakten i underentreprise, skal det anføres tydeligt i anmodningen om deltagelse. Ansøgerne skal fremlægge:
— et dokument der tydeligt angiver hver underkontrahents identitet, rolle, aktivitet og ansvar samt den nøjagtige mængde/andel af tjenester, som hver underkontrahent skal yde,
— en hensigtserklæring fra hver underkontrahent hvori vedkommende klart forpligter sig til at samarbejde med tilbudsgiveren, hvis denne tildeles kontrakten, og med præcis angivelse af omfanget af de ressourcer, som underkontrahenten vil stille til rådighed for tilbudsgiver for at udføre kontrakten.

Underkontrahenterne skal vedlægge formularen »juridisk enhed« (kan hentes her: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/public-procurement/), dokumentation og erklæringen vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterierne (tro- og loveerklæring, kan hentes på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/ cft-display.html?cftId=3710). Udelukkelseskriterierne vil finde anvendelse på hver enkelt underkontrahent. Udvælgelseskriterierne vil finde anvendelse på ansøger/underkontrahent(er) som en helhed. De underkontrahenter, der ikke opfylder samtlige udvælgelseskriterier, skal svare »nej« ud for den pågældende rubrik på erklæringen angående udelukkelse/udvælgelse.

2. Hvis de ovenfor omtalte dokumenter ikke vedlægges, vil den ordregivende myndighed slutte, at ansøgeren ikke har til hensigt at benytte sig af underentreprise.
II.6)CPV-klassifikation (»Common Procurement Vocabulary«)
Yderligere oplysninger angående CPV-klassifikationen kan fås på:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Hovedydelse: 55250000-7
II.7)Supplerende oplysninger
Alle ansøgere skal levere en tro- og loveerklæring, som er behørigt underskrevet og dateret af en godkendt repræsentant, om at de ikke befinder sig i nogen af de situationer, der kan føre til udelukkelse, og som er anført i rubrikkerne »udelukkelseskriterier« og «udvælgelseskriterier«. Desuden skal alle underkontrahenter og medlemmer i en sammenslutning/et konsortium fremlægge en tro- og loveerklæring.


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Retlig status for sammenslutninger af leverandører, kontrahenter og tjenesteydere, som kan tildeles en kontrakt
Deltagelse i denne udbudsprocedure er åben på lige vilkår for alle fysiske eller juridiske personer, der falder ind under traktaternes anvendelsesområde, og for alle fysiske og juridiske personer i et tredjeland, der har en særaftale med Den Europæiske Union inden for området for offentlige indkøb, i henhold til de betingelser, der er fastsat i denne aftale. Hvis den multilaterale aftale om offentlige indkøb indgået i Verdenshandelsorganisationens regi finder anvendelse, kan også statsborgere i de lande, der har ratificeret denne aftale, deltage i udbuddet på de i aftalen fastsatte betingelser.
1. Sammenslutninger/konsortier med 2 eller flere økonomiske aktører kan indgive en fælles ansøgning om deltagelse. Fælles ansøgninger om deltagelse kan angive underkontrahenter, der senere slutter sig til den tilbudsgiver, der indgiver ansøgningen.
2. Sammenslutningen/konsortiet skal angive den førende virksomhed samt en enkel kontakt til brug under udbudsproceduren.
3. Hvert medlem af sammenslutningen/konsortiet skal vedlægge erklæringen angående udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Udelukkelseskriterierne finder anvendelse individuelt på hver deltager i sammenslutningen/konsortiet. Udvælgelseskriterierne finder anvendelse på sammenslutningen/konsortiet som en helhed. De medlemmer af sammenslutningen, der ikke opfylder de individuelle udvælgelseskriterier, skal svare »nej« ud for den rubrik på tro- og loveerklæringen, der angår udelukkelses- og udvælgelseskriterier.
4. Derudover skal hvert medlem af sammenslutningen/konsortiet vedlægge et dokument:
— som giver den førende virksomhed tilladelse til at afgive bud og underskrive en kontrakt på vegne af sammenslutningen/konsortiet og at udstede fakturaer på vegne af alle medlemmerne,
— som specificerer den rolle, de enkelte medlemmer af sammenslutningen/konsortiet påtager sig i udførelsen af kontrakten, og som angiver de ressourcer, som de enkelte medlemmer vil stille til rådighed for udførelsen af kontrakten,
— som udtrykkeligt angiver, at deltagerne i sammenslutningen/konsortiet hæfter solidarisk over for den ordregivende myndighed, og at de forpligter sig til at udføre kontrakten i fællesskab, hvis de tildeles kontrakten.
5. Enhver ændring i sammenslutningens eller konsortiets sammensætning i løbet af udbudsproceduren kan føre til afvisning af det pågældende bud. Enhver ændring i sammenslutningen eller konsortiets sammensætning efter underskrivelse af kontrakten kan føre til opsigelse af kontrakten.


Del IV: Procedure

IV.1)Proceduretype
Begrænset
IV.2)Udelukkelseskriterier
a) virksomheder der er gået konkurs eller er i konkursbehandling, er trådt i likvidation, er under tvangsakkord eller frivillig akkord eller lignende tiltag, har indgået en aftale med kreditorer, er ophørt med at drive virksomhed eller er omfattet af en procedure i samme øjemed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til nationale love og bestemmelser;
b) virksomheder der ved en retskraftig dom er blevet dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om faglig hæderlighed uden mulighed for appel;
c) virksomheder der i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv begået en alvorlig fejl;
d) virksomheder, der ikke opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger og skatter;
e) virksomheder der svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, som kræves af den anvisningsberettigede tjenestegren;

(f) andet: andre detaljer findes i tro- og loveerklæringen, der kan hentes på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cftdisplay.html?cftId=3710

IV.3)Udvælgelseskriterier
— Erhvervserfaring på mindst 3 år for de fastsatte ydelser.
Dokumenter der skal vedlægges/bevismateriale: dokumenter der attesterer faglig og teknisk kapacitet og mindst 3 års erhvervserfaring inden for den ønskede tjenesteydelsestype.
— Ansøgerne skal i løbet af de sidste 3 år have udført:
—— mindst 3 lignende kontrakter (udlejning af kontorinventar) til minimum 60 kontorarealer, eller
—— mindst 3 kontrakter vedrørende udlejning af inventar til arrangementer med over 60 personer.
Bevismateriale der skal vedlægges: liste over de vigtigste tjenesteydelser lig de, der kræves i dette udbud, og som er udført i løbet af de seneste 3 år. Ansøgeren skal, for hver nævnte kontrakt, angive beløb, datoer, navne samt kontaktoplysninger for den berørte offentlige eller private modtager. Mere specifikt skal ansøgeren for de væsentligste udførte kontrakter levere detaljerede oplysninger om arten og mængden af de leverede tjenester.
— Teknisk kapacitet inden for levering af udlejet inventar.
Bevismateriale der skal vedlægges: beskrivelse af virksomhedens organisation og de løsninger, der tilbydes til leveringen.
— Ansøgeren skal have et bredt udbud af produkter til udlejning, der mindst omfatter følgende kategorier: klassisk kontorinventar, design-inventar, lounge-inventar.
Dokumenter der skal vedlægges/bevismateriale: liste over de tilbudte produkter eller et produktkatalog med beskrivelse af de forskellige kategorier.
IV.4)Administrative oplysninger
IV.4.1) Kontraktens referencenummer: AMI 18/036
IV.4.2) Gyldighedsfrist for den liste, der oprettes på baggrund af denne indkaldelse af interessetilkendegivelser:
Listen vil være gyldig i 4 år fra datoen, hvorpå denne bekendtgørelse blev sendt til Den Europæiske Unions Publikationskontor.
Ansøgninger om optagelse på listen kan indgives på ethvert tidspunkt i denne listes gyldighedsperiode, med undtagelse af de sidste 3 måneder af den periode.
IV. 4.4) Sprog, som kan anvendes i ansøgningerne: alle officielle EU-sprog


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Fremlægning og indgivelse af ansøgninger
Ansøgning om deltagelse skal vedlægges følgende dokumenter:
a) en følgeskrivelse, som er underskrevet af den eller de personer, der er bemyndiget til at repræsentere ansøgeren. På følgeskrivelsen skal der angives navn, stillingsbetegnelse og kontaktoplysninger på den kontakt, som ansøgeren har udpeget;

b) en udfyldt formular om »juridisk enhed« vedlagt bevismateriale. Formularen »juridisk enhed« kan downloades på følgende link: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/public-procurement/;

c) en underskrevet »tro- og loveerklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier« vedlagt det påkrævede bevismateriale angående udvælgelseskriterier. Disse dokumenter er anført i punkt VII på »tro- og loveerklæringen vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier«.
Ansøgningen kan indsendes på følgende måder:
a) Pr. post
Ved rekommanderet postforsendelse til følgende adresse: Rådet for Den Europæiske Union — Secrétariat général — Unité de coordination des acquisitions, bureau 1070-KL-77, Réf. AMI 18/036; Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Belgien.
b) Leveret til følgende adresse:
Rådet for Den Europæiske Union — Secrétariat général — Unité de coordination des acquisitions, bureau 1070-KL-77, Réf. AMI 18/036; quai de déchargement Chaussée d'Etterbeek 70, 1040 Bruxelles, Belgien.
VI.2)Supplerende oplysninger
Den ordregivende myndighed opstiller en liste over de ansøgere, som opfylder kriterierne anført ovenfor. Hver gang der indgås en kontrakt med relation til det område, der er beskrevet i punkt III.1, vil den ordregivende myndighed opfordre alle ansøgere på listen til at afgive bud. Den liste, der bliver oprettet, anvendes kun til de kontrakter, der ikke er omfattet af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/24/EU. Det første udbud, der oprettes på baggrund af denne indkaldelse af interessetilkendegivelser, forventes at blive iværksat i september 2018. Vi anbefaler derfor, at de interesserede økonomiske aktører indsender deres ansøgning om at deltage så hurtigt som muligt. Ansøgerne bliver underrettet om resultatet af deres ansøgning.