Tavarat - 258509-2018

Näytä suppea näkymä

16/06/2018    S114

Belgia-Bryssel: Toimistokalusteiden ja tapahtumissa tarvittavien kalusteiden lyhytaikainen vuokraus

2018/S 114-258509

Kiinnostuksenilmaisupyyntö


I kohta: Hankintaviranomainen

I.1.Nimi, osoite ja yhteyspiste(et):

Euroopan unionin neuvosto , Secrétariat Général, Wetstraat, Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Belgia.

Yhteyspiste(et):
Unité de Coordination des Acquisitions
Puhelin: +32 22818062

Sähköpostiosoite: tendering@consilium.europa.eu

Internetosoite(-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.consilium.europa.eu/en/contacts/procurement

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3710

Yllä mainituista yhteyspisteistä saa lisätietoja.
Tarjouseritelmät ja täydentäviä asiakirjoja saa yllä mainituista yhteyspisteistä.
Hakemukset tulee lähettää edellä mainittuihin yhteyspisteisiin.
I.2.Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö.
I.3.Pääasiallinen toimiala
yleiset julkiset palvelut
I.4.Hankintasopimus muiden hankintaviranomaisten puolesta vai ei
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei.


II kohta: Kiinnostuksenilmaisupyyntö

II.1.Kiinnostuksenilmaisupyynnölle annettu nimi
Toimistokalusteiden ja tapahtumissa tarvittavien kalusteiden lyhytaikainen vuokraus
II.2.Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
Vuokraus
Pääasiallinen töiden toteutuspaikka, toimitus- tai suorituspaikka: Secrétariat général du Conseil de l'UE — Quai de déchargement, chaussée d'Etterbeek 70, 1040 Bryssel, Belgia.
Tarkempia tietoja NUTS-koodeista saa osoitteesta:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts

NUTS-koodi: BE1
II.3.Kuvaus kiinnostuksenilmaisupyynnön kattamista aloista
Toimistokalusteiden ja tapahtumissa tarvittavien kalusteiden lyhytaikainen vuokraus. Näitä ovat: erilaiset (toimisto-, kokous-, matalat, seisaaltaan syövien ruoka- ym.) pöydät, erilaiset (vierailijoiden, pyörivät, jakkaramalliset, vastaanottotilojen) istuimet, yksittäiset nojatuolit, (erikokoiset ja -malliset) sohvat sekä huonekasvit. Mikäli muuta ei ilmoiteta (ja hintoja vastaavasti muuteta), sopimusosapuolen tulee hoitaa toimitukset ylempänä kohdassa II.2 mainitulle lastauslaiturille sekä huolehtia kalusteiden kokoamisesta ja sijoittelusta niiden käyttökohteessa (sekä niiden purkamisesta ja poisviennistä vuokrauksen päätyttyä).
II.4.Eriä koskevat tiedot
Tämä kiinnostuksenilmaisupyyntö jakautuu eriin: ei.
Tarjouksia voi jättää yhdestä tai useammasta erästä.
II.5.Tietoa alihankinnasta
Alihankinta hyväksytään: kyllä
1. Mikäli osa sopimuksesta aiotaan teettää alihankintana, tämä on selvästi ilmoitettava osallistumishakemuksessa. Hakijoiden on toimitettava
— asiakirja, josta käy selvästi ilmi alihankkijan(-joiden) nimi, roolit, toimet ja vastuut sekä se laajuus/osuus palveluista, joka on kunkin alihankkijan suoritettavana,
— aiekirjelmä kultakin alihankkijalta, josta käy ilmi, että kyseinen alihankkija sitoutuu yksiselitteisesti työskentelemään yhdessä tarjoajan kanssa, mikäli tämä saa sopimuksen suoritettavakseen, sekä ne resurssit, jotka alihankkija antaa tarjoajan käytettäväksi sopimuksen toteuttamista varten.

Alihankkijoiden tulee jättää oikeushenkilöä koskeva lomake (saatavissa tästä osoitteesta: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/public-procurement/), johon tulee liittää asianmukainen näyttö sekä virallinen vakuutus tarjouskilpailusta poissulkemiseen ja valittavuuteen liittyvistä perusteista (kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus: https://etendering.ted.europa.eu/cft/ cft-display.html?cftId=3710). Poissulkemisperusteita sovelletaan kuhunkin alihankkijaan erikseen. Valintaperusteita sovelletaan hakijaan/alihankkijaan(-joihin) yhdessä. Niiden alihankkijoiden, jotka eivät täytä mitä tahansa valintaperustetta, tulee ilmoittaa se merkitsemällä ”Ei” tarjouskilpailusta poissulkemista ja valittavuutta koskevan virallisen vakuutuksen kyseiseen ruutuun.

2. Mikäli yllä mainittuja asiakirjoja ei toimiteta, hankintaviranomainen katsoo, että hakijalla ei ole aikomusta käyttää alihankintaa missään tehtävässä.
II.6.Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV):
Lisätietoja yhteisestä hankintanimikkeistöstä saa osoitteesta:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Pääkohde: 55250000-7
II.7.Täydentävät tiedot
Kaikkien hakijoiden tulee esittää valtuutetun edustajansa asianmukaisesti allekirjoittama ja päiväämä virallinen vakuutus siitä, että hakija ei ole missään niistä tarjouskilpailusta poissulkemiseen johtavista tilanteista, jotka on lueteltu tarjouskilpailusta poissulkemis- ja valintaperusteiden luettelossa. Kaikkien ryhmittymän/konsortion jäsenten ja kaikkien alihankkijoiden täytyy myös jättää kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus.


Osa III: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1.Niiden toimittajien, sopimusosapuolten tai palvelunsuorittajien ryhmittymiltä edellytetty oikeudellinen muoto, joille voidaan myöntää mahdollinen sopimus.
Tarjousmenettelyyn voivat osallistua samoin ehdoin kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka kuuluvat perussopimusten piiriin, sekä kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt kolmansista maista, joilla on erityissopimus Euroopan unionin kanssa julkisten hankintojen alalla, kyseisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevaa monenvälistä sopimusta sovelletaan, tähän tarjousmenettelyyn voivat osallistua myös henkilöt, joilla on sopimuksen ratifioineiden maiden kansallisuus, sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.
1. Kahden tai useamman talouden toimijan muodostamat ryhmittymät/konsortiot voivat jättää yhteisen osallistumispyynnön. Yhteisissä osallistumispyynnöissä voidaan määritellä alihankkijoita, jotka osallistuvat hakijoiden jättämään yhteiseen tarjoukseen.
2. Ryhmittymän/konsortion tulee ilmoittaa sen yhtiön nimi, joka toimii pääosapuolena sekä ainoana yhteyspisteenä sopimuksentekomenettelyn aikana.
3. Kunkin ryhmittymän/konsortion jäsenen tulee jättää virallinen vakuutus tarjouskilpailusta poissulkemiseen ja valittavuuteen liittyvistä perusteista. Poissulkemisperusteita sovelletaan kuhunkin ryhmittymän/konsortion jäseneen. Valintaperusteita sovelletaan ryhmittymään/konsortioon kokonaisuudessaan. Niiden ryhmittymän jäsenten, jotka eivät itse täytä valintaperusteita, tulee ilmoittaa se merkitsemällä ”Ei” tarjouskilpailusta poissulkemista ja valittavuutta koskevan virallisen vakuutuksen kyseiseen ruutuun.
4. Tämän lisäksi kunkin ryhmittymän/konsortion jäsenen tulee esittää asiakirja,
— joka antaa pääosapuolena toimivalle yhtiölle oikeuden tehdä tarjous ja allekirjoittaa sopimus ryhmittymän/konsortion puolesta sekä laskuttaa kaikkien sen jäsenten nimissä,
— josta käy ilmi kunkin ryhmittymän/konsortion jäsenen rooli sopimusta toteutettaessa sekä kunkin jäsenen sopimuksen toteuttamista varten käyttöön antamat erityisresurssit,
— johon on selkosanaisesti merkitty, että ryhmittymän/konsortion jäsenet ovat yhdessä ja kukin erikseen kokonaisvastuussa hankintaviranomaiselle heille mahdollisesti myönnettävän sopimuksen toteuttamisesta.
5. Muutokset ryhmittymän/konsortion kokoonpanoon tarjousmenettelyn aikana voivat johtaa kyseisen tarjouksen hylkäämiseen. Muutokset ryhmittymän/konsortion kokoonpanoon sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen voivat johtaa sopimuksen irtisanomiseen.


IV kohta: Menettely

IV.1.Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.2.Poissulkemisperusteet:
a) on konkurssissa, selvitystilassa tai tuomioistuinten hallinnoitavana taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen,
b) on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikollisesta teosta tuomiolla, johon ei voi hakea muutosta,
c) on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen,
d) on laiminlyönyt sosiaaliturvamaksujen tai välittömien tai välillisten verojen suorittamista koskevat velvoitteensa,
e) on syyllistynyt vakavasti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan toimeksiantajan vaatimia tietoja.

f) muut: katso yksityiskohdat osoitteesta (kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus) https://etendering.ted.europa.eu/cft/cftdisplay.html?cftId=3710

IV.3.Valintaperusteet:
— Ainakin 3 vuoden ammattikokemus vaaditun tyyppisten palveluiden alalta.
Tämän näyttämiseksi tarvittavat asiakirjat: asiakirjat, joilla osoitetaan hakijan ammatilliset valmiudet ja tekninen suorituskyky sekä vähintään kolmen vuoden ammatillinen kokemus vaaditun tyyppisistä palveluista.
— Hakijoiden on täytynyt kolmen viime vuoden aikana toteuttaa
—— vähintään 3 vastaavan laatuista sopimusta (toimistokalusteiden vuokraaminen) ainakin 60 toimistotilan osalta tai
—— ainakin 3 tapahtumia varten tarvittavien kalusteiden vuokrasopimusta (vain vähintään 60 hengen tapahtumat käyvät).
Tämän näyttämiseksi tarvittavat asiakirjat: luettelo vaadittuja palveluja vastaavista tärkeimmistä toimitetuista palveluista kolmen viime vuoden ajalta. Kunkin mainitun sopimuksen osalta hakijan on ilmoitettava sopimusten arvot, päivämäärät ja julkisten tai yksityisten toimeksiantajien nimet ja yhteystiedot. Hakijan tulee erityisesti toimittaa yksityiskohtaiset tiedot suoritettujen palvelujen luonteesta ja määrästä tärkeimpien suoritettujen sopimusten osalta.
— Tekninen kyky vuokrattujen kalusteiden toimittamiseksi.
Tämän näyttämiseksi tarvittavat asiakirjat: kuvaus yhtiön organisaatiosta ja ehdotetuista toimitusratkaisuista.
— Tarjoajalta edellytetään laajaa vuokrattavaa tuotevalikoimaa ainakin seuraavissa tuotelajeissa: klassiset toimistokalusteet, design-kalusteet, odotus- ja lepotilojen kalusteet.
Tämän näyttämiseksi tarvittavat asiakirjat: tarjottavien tuotteiden luettelo tai tuoteluettelo, johon on liitetty edustettujen tuotelajien kuvaukset.
IV.4.Hallinnolliset tiedot
IV.4.1. Asiakirja-aineiston viitenumero: AMI 18/036
IV.4.2. Kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella laadittavan luettelon voimassaoloaika:
Luettelo on voimassa 4 vuoden ajan siitä päivästä, jona tämä ilmoitus lähetetään Euroopan unionin julkaisutoimistolle.
Luetteloa varten toimitettavat hakemukset voidaan lähettää milloin tahansa luettelon voimassaoloaikana 3:a viimeistä kuukautta lukuun ottamatta.
IV. 4.4. Hakemusten jättämiseen käytettävät kielet: hakemukset voi jättää millä tahansa EU:n virallisella kielellä.


VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1.Hakemusten muoto ja jättäminen:
Osallistumispyynnön tulee sisältää seuraavat asiakirjat:
a) lähetekirje, jonka on allekirjoittanut hakijan virallisesti valtuuttama henkilö tai henkilöt. Lähetekirjeessä on paikallaan ilmoittaa hakijan valitseman yhteyspisteen nimi, asema ja yhteystiedot,

b) valmiiksi täytetty oikeushenkilöä koskeva lomake todistusasiakirjoineen. Oikeushenkilöä koskevan lomakkeen latauslinkki löytyy seuraavasta osoitteesta: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/public-procurement/;

c) allekirjoitettu kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus tarjouskilpailusta poissulkemiseen ja valittavuuteen liittyvistä perusteista valintaperusteiden noudattamisen näyttämiseksi vaadittavine asiakirjoineen. Nämä asiakirjat on yksilöity poissulkemista ja valittavuutta koskevan kunnian ja omantunnon kautta annetun vakuutuksen kohdassa VII.
Pyynnöt voidaan lähettää jollakin seuraavista kahdesta tavasta:
a) postin välityksellä
Kirjattuna postilähetyksenä seuraavaan osoitteeseen: Conseil de l'Union européenne — Secrétariat général — Unité de coordination des acquisitions, bureau 1070-KL-77, Réf. AMI 18/036; Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Belgique,
b) henkilökohtaisesti tuomalla seuraavaan osoitteeseen:
Conseil de l'Union européenne — Secrétariat général — Unité de coordination des acquisitions, bureau 1070-KL-77, Réf. AMI 18/036; quai de déchargement Chaussée d'Etterbeek 70, 1040 Bruxelles, Belgique.
VI.2.Täydentävät tiedot
Hankintaviranomainen laatii luettelon hakijoista, jotka täyttävät yllä mainitut valintaperusteet. Aina kun hankintaviranomainen aikoo tehdä kohdassa III.1 kuvattua alaa koskevan sopimuksen, se lähettää tarjouspyynnön kaikille luettelossa oleville hakijoille. Tämän ilmoituksen perusteella laadittua luetteloa ei käytetä kuin niihin sopimuksiin, jotka eivät kuulu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/24/EU piiriin. Ensimmäinen tähän kiinnostuksenilmaisupyyntöön perustuva tarjouspyyntömenettely käynnistetään todennäköisesti syyskuussa 2018. Kiinnostuneita talouden toimijoita suositellaan näin ollen lähettämään osallistumispyyntönsä mahdollisimman pian. Hakijoille ilmoitetaan heidän hakemustensa tuloksista.