Usługi - 258513-2018

16/06/2018    S114

Belgia-Bruksela: Przewożone statkiem łodzie typu tender oraz żaglowce pasażerskie — ocena potencjału w zakresie poprawy bezpieczeństwa żeglugi i dalszego wzmacniania rynku wewnętrznego

2018/S 114-258513

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D, Logistics, maritime and Land Transport and Passenger Rights
Adres pocztowy: DM 28 3/56
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Petra Doubkova
E-mail: move-maritime-transport-and-safety@ec.europa.eu
Tel.: +32 22969303
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/transport/home_en
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3662
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przewożone statkiem łodzie typu tender oraz żaglowce pasażerskie — ocena potencjału w zakresie poprawy bezpieczeństwa żeglugi i dalszego wzmacniania rynku wewnętrznego

II.1.2)Główny kod CPV
79411000 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Badanie to, następcze w stosunku do wyników przeglądu dyrektywy 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich, przeprowadzonego w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej, pozwoli ocenić, czy istnieje potrzeba ustanowienia wspólnych wymogów UE dla pewnych typów statków, które są obecnie wyłączone z zakresu dyrektywy. W szczególności przewiduje się ocenę potrzeby wprowadzenia obowiązku stosowania wytycznych IMO zawartych w okólniku MSC.1/Circ.1417 oraz potrzebę wprowadzenia wspólnych europejskich wymogów dotyczących żaglowców pasażerskich.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy i miejsca spotkań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Odpowiedź na zaproszenie współprawodawców i ocena potrzeby wprowadzenia do 2020 r. wspólnych europejskich wymogów w zakresie przewożonych statkiem łodzi typu tender i żaglowców pasażerskich.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/09/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/09/2018
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2018