Tjänster - 258519-2018

16/06/2018    S114

Irland-Dunsany: Tillhandahållande av fastighetsförvaltningstjänster i EU-kommissionens byggnader i Dunsany, i grevskapet Meath i Irland

2018/S 114-258519

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen — DG Sante
Postadress: Co. Meath
Ort: Dunsany
Nuts-kod: IE062 Not specified
Postnummer: Grange
Land: Irland
Kontaktperson: Laura Cahill
E-post: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3640
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av fastighetsförvaltningstjänster i EU-kommissionens byggnader i Dunsany, i grevskapet Meath i Irland

Referensnummer: SANTE/2018/F6/08
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90919000 Kontors- och skolstädning samt rengöring av kontorsutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europeiska kommissionen avser att teckna ett avtal avseende fastighetsförvaltningstjänster för en kontorsfastighet som är belägen i Grange, Dunsany, i grevskapet Meath i Irland.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IE062 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Platsen är belägen cirka 45 kilometer nordväst om staden Dublin längs med huvudvägen från staden Trim (R 154).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fastigheten inhyser Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet. Området rymmer följande:

– En stor konferensanläggning med tolk- och backupinstallationer,

– Enskilda kontorsutrymmen för upp till 250 anställda,

– 3 kommunikationsrum,

– Kök och matsal,

– Arkivutrymme,

– Daghems-/barnomsorgsbyggnader och en gemensam uteplats är belägna i närheten av men åtskilt från huvudkomplexet.

Personalstyrkan vid anläggningen, som utgörs av personal tillhörande Europeiska kommissionen samt olika tjänsteleverantörer, (t ex fastighetsförvaltningens driftspersonal, säkerhetspersonal, leverantörer av förskoletjänster samt cateringpersonal), kan komma att uppgå till cirka 190. Den typen av arbete som utförs innebär dock att personalen periodvis arbetar utanför kontoret. Som en följd av detta kan antalet personer på plats komma att variera under arbetsveckor samt under semesterperioder. Det är ovanligt att antalet personer på plats vid ett givet tillfälle överstiger 140.

Syftet med kontraktet är att tillhandahålla fastighetsförvaltningstjänster i lokalerna i Grange.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 800 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

En (1) förlängning på 12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Eventuella frågor ska skickas till: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3402

Ansökningar ska skickas in elektroniskt till: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/07/2018
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/04/2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

2021-2022

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

1) Berörda parter görs uppmärksamma på att syftet med detta meddelande är att välja ut de sökande, som kommer att erhålla förfrågningsunderlaget och uppmanas att lämna in anbud. Förfarandet består av 2 skilda etapper. Under den första etappen kommer ansökningar om att delta, som har skickats som svar på detta meddelande, att bedömas av en urvalskommitté på grundval av de kriterier, som anges i upphandlingsdokumenten. Alla sökande som uppfyller de standarder som anges kommer att bli förhandsuttagna och därefter uppmanas att lämna anbud. Sökande som inte blir förhandsuttagna efter den första etappen kommer att informeras om skälen till att de har uteslutits från förfarandet.

2) OBS: Intresserade parter uppmanas att noggrant följa de villkor som anges i upphandlingsdokumenten när de lämnar in sina ansökningar om att delta. Dessutom ska de intresserade parterna:

– Skicka sina ansökningar före tidsfristen som anges i punkt IV.2.2. Ansökningar som skickas efter tidsfristen som anges i punkt IV.2.2 kommer automatiskt att avslås,

– Bifoga alla de handlingar och upplysningar som begärs i upphandlingsdokumenten.

Sökande ska skicka sina ansökningar om att delta till: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu enligt punkt I.1.

3) Intresserade parter uppmanas att inte begära någon ytterligare information i detta skede. Webbplatsen som anges i punkt I.3 kommer att uppdateras regelbundet, och det tillkommer därför anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

4) Ett besök vid anläggningen i Grange kommer att anordnas så att förhandsuttagna sökande kan se lokalerna. Kostnader som uppstår för de sökande i samband med detta kommer dock inte att ersättas av Europeiska kommissionen. Högst 3 företrädare per anbudsgivare får delta vid platsbesöket. Deltagande vid ett platsbesök är inte obligatoriskt.

5) TUPE eller direktivet om överlåtelse av företag från 1977, som blev en del av irländsk lag genom Europeiska gemenskaperna förordningar (om skydd av de anställdas rättigheter vid överlåtelse av företag), från 1980, skyddar

de anställdas rättigheter när de verksamheter, i vilka de är anställda, överlåts till en ny ägare. Direktivet är tillämpligt för detta kontrakt.

Den viktigaste relevanta lagstiftningen i Irland inbegriper följande:

- Europeiska rådets direktiv 2001/23/EG som infördes i Irland genom Europeiska gemenskapernas förordningar (om skydd av de anställdas rättigheter vid överlåtelse av företag), SI 131/2003 – bilaga VI,

- Lagen om arbetstagare (tillhandahållande av information och rådgivning) från 2006 – bilaga VII.

6) Enligt artikel 104 (f) i budgetförordningen och med stöd av artiklarna 104 (f), 134.1 (e) och 134.4 i tillämpningsföreskrifterna till budgetförordningen, förbehåller generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet sig rätten att förhandla med den eventuella uppdragstagaren eller uppdragstagarna om nya tjänster eller arbeten, som består av en upprepning av liknande tjänster eller arbeten som har anförtrotts den ekonomiska aktör, till vilken samma upphandlande myndighet tilldelade ett ursprungligt avtal. När institutionerna tilldelar kontrakt för egen räkning får detta förfarande endast användas under genomförandet av det ursprungliga avtalet, och senast under de tre år, som följer efter tecknande av avtalet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Enligt VI.4.1
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/06/2018