Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 258520-2018

16/06/2018    S114

Бeлгия-Брюксел: Проучване относно транспонирането на Директива 2016/943 относно търговските тайни от страна на държавите членки

2018/S 114-258520

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 096-217890)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Пощенски адрес: N105 9/023
Град: Brussels
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
Електронна поща: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване относно транспонирането на Директива 2016/943 относно търговските тайни от страна на държавите членки

Референтен номер: 690/PP/GRO/IMA/18/1133/10358
II.1.2)Основен CPV код
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на това проучване е да се подпомогне Комисията при оценка на транспонирането и изпълнението от страна на държавите членки на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8.6.2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване („Директивата за търговски тайни“).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 096-217890

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Вместо:

Продължителност в месеци: 13

Да се чете:

Продължителност в месеци: 30

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 11/07/2018
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 18/07/2018
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 13/07/2018
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 20/07/2018
Местно време: 16:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Преработена версия на техническите спецификации беше публикувана в eTendering.