Diensten - 258520-2018

16/06/2018    S114

België-Brussel: Onderzoek naar de omzetting door de lidstaten van Richtlijn 2016/943 betreffende de handelsgeheimhoudingsplicht

2018/S 114-258520

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 096-217890)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Postadres: N105 9/023
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
E-mail: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar de omzetting door de lidstaten van Richtlijn 2016/943 betreffende de handelsgeheimhoudingsplicht

Referentienummer: 690/PP/GRO/IMA/18/1133/10358
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van dit onderzoek is de Commissie ondersteunen bij de evaluatie van de omzetting en tenuitvoerlegging door de lidstaten van Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8.6.2016 inzake de bescherming van niet openbaar gemaakte informatie over knowhow en bedrijfsinformatie (handelsgeheimen) tegen de onrechtmatige verwerving, het gebruik en openbaarmaking ervan (de Richtlijn „Handelsgeheimen“).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 096-217890

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Looptijd in maanden: 13

Te lezen:

Looptijd in maanden: 30

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 11/07/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 18/07/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 13/07/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 20/07/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Een herziene versie van de technische specificaties is gepubliceerd op eTendering