Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 258523-2018

Компактен изглед

16/06/2018    S114

Бeлгия-Brussels: Покана за изразяване на интерес: доставка на разнообразно техническо оборудване и материали (стелажи, инструменти и консумативи, офис оборудване и транспортно оборудване)

2018/S 114-258523


Раздел I: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и адрес/и за контакти

Европейски парламент, Plateau de Kirchberg, Boulevard Konrad Adenauer, 2929 Luxembourg, Люксембург.

За контакти: Direction de la Logistique, Service de la passation des marchés, inlo.cft@ep.europa.eu

Интернет адрес/и

Общ адрес на възлагащия орган (URL): http://europarl.europa.eu

Електронен достъп до информация (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408

Електронно подаване на заявления за участие (URL): inlo.ami2018@ep.europa.eu

Допълнителна информация може да бъде получена на гореспоменатият/те адрес/и за контакти.
Тръжните спецификации и допълнителна документация могат да бъдат получени от гореспоменатият/те адрес/и за контакти.
Заявленията за участие трябва да се изпращат на: вж. Приложение A.III

I.2)Вид на възлагащия орган:
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Услуги по общофункционално управление на държавата
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не


Раздел II: Предмет на поканата за изразяване на интерес

II.1)Заглавие на поканата за изразяване на интерес:
Покана за изразяване на интерес: доставка на разнообразно техническо оборудване и материали (стелажи, инструменти и консумативи, офис оборудване и транспортно оборудване)
II.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението
Доставки
Покупка
Основен обект или местоположение на строителството, място на доставка или изпълнение: Белгия, Франция, Люксембург
За подробна информация относно кодовете NUTS, моля, вижте:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts

Код NUTS: LU
Код NUTS: FR
Код NUTS: BE
II.3)Описание на областите, обхванати от поканата за изразяване на интерес
Поканата за изразяване на интерес обхваща 4 области:
— област 1 – стелажи,
— област 2 – инструменти и консумативи,
— област 3 – офис оборудване,
— област 4 – транспортно оборудване.
Всяка област се състои от подобласти. Документите, които могат да се изтеглят, уточняват редът и условията за кандидатстване, както и областите и подобластите.
II.4)Информация за обособените позиции
Тази покана за изразяване на интерес е разделена на обособени позиции: да
Oфертите могат да бъдат подадени за една или за повече обособени позиции
II.5)Информация относно възлагане на подизпълнители
Прието е възлагане на подизпълнители: да
Възлагането на подизпълнители е разрешено единствено за доставка и сервизно обслужване
II.6)Класификация CPV (общ речник за обществените поръчки)
За повече информация относно речника на CPV, моля, консултирайте се с:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Основен предмет: 39000000
Допълнителен предмет: 39131000
Допълнителен предмет/и: 42000000, 30000000, 31000000, 34000000
Допълнителен предмет: 30190000
II.7)Допълнителна информация
Целта на поканата за заявяване на интерес е да се създаде списък на предварително одобрените кандидати. Включването в списъка не обвързва възлагащия орган по никакъв начин по отношение на последващото възлагане на поръчка.


Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Правна форма, която трябва да приемат обединенията от доставчици, изпълнителите или доставчиците на услуги, на които може да бъде възложена поръчка
Участието в търга на обединения от икономически оператори е разрешено.
III.2)Икономическо и финансово положение
Критериите за подбор са изброени в документ „I- Административни клаузи“.
III.3)Техническа компетентност
Критериите за подбор са изброени в документ „I- Административни клаузи“.
III.4)Професионална вещина
Критериите за подбор са изброени в документ „I- Административни клаузи“.


Раздел IV: Процедура

IV.1)Вид процедура
Ограничена
IV.2)Основания за изключване
Кандидатите ще бъдат изключени от участие в поръчката, ако:
(а) са обявени в несъстоятелност, в ликвидация или са преустановили дейността си, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с кредитори или подобни мерки или са обект на процедури от подобно естество или се намират в аналогична ситуация, произтичаща от подобни процедури съгласно националните законови или подзаконови актове;
(б) са били осъдени за правонарушение, касаещо тяхното професионално поведение със съдебно решение, което не подлежи на обжалване;
(в) били са обявени за виновни за тежко професионално нарушение;
(г) не са изпълнили своите задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или данъци;
(д) имат вина за неверни декларации при предоставяне на информация, изискана от възлагащия отдел.
IV.3)Критерии за подбор
вж. точка 2 от документ „I- Административни клаузи“.
IV.4)Административна информация
IV.4.1) Референтен номер на досието: 06B30/2018/M008
IV.4.2) Срок на валидност на списъка, резултат от тази покана за изразяване на интерес:
Дата на изтичане на срока на валидност на списъка, резултат от поканата за изразяване на интерес: 11.6.2022 г.
IV. 4.3) Срок за подаване на заявления за участие: 11.3.2022 г.
IV. 4.4) Език (и), на който могат да се подават заявления за участие: на всеки от официалните езици в ЕС


Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1)Представяне и подаване на заявления за участие

Досието за кандидатстване, което може да се изтегли е неразделна част от поканата за изразяване на интерес. Ако желаете да участвате в тази покана за изразяване на интерес, моля, изпратете вашето заявление за участие по електронна поща на следния адрес: inlo.ami2018@ep.europa.eu

VI.2)Допълнителна информация

Досието за кандидатстване може да бъде изтеглено на адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408, както и от уебсайта на Европейския парламент на адрес http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm#tender_multi


Приложение Б - Информация относно обособените позиции

Обособена позиция 1 — стелажи
1) Кратко описание: тази обособена позиция е разделена на подпартиди (в съответствие с точка 4 на документ „II-досие за кандидатстване“)
2) Класификация CPV (общ речник за обществените поръчки)
Основен предмет: 39000000
Допълнителен предмет: 39131000
3) Информация относно възлагане на подизпълнители
Прието е възлагане на подизпълнители: да
Обособена позиция 2 — инструменти и консумативи
1) Кратко описание: тази обособена позиция е разделена на подпартиди (в съответствие с точка 4 на документ „II-досие за кандидатстване“)
2) Класификация CPV (общ речник за обществените поръчки)
Основен предмет: 42000000
3) Информация относно възлагане на подизпълнители
Прието е възлагане на подизпълнители: да
Обособена позиция 3: — офис оборудване
1) Кратко описание: тази обособена позиция е разделена на подпартиди (в съответствие с точка 4 на документ „II-досие за кандидатстване“)
2) Класификация CPV (общ речник за обществените поръчки)
Основен предмет: 30000000
Допълнителен предмет: 30190000
3) Информация относно възлагане на подизпълнители
Прието е възлагане на подизпълнители: да
Обособена позиция 4 — транспортно оборудване
1) Кратко описание: тази обособена позиция е разделена на подпартиди (в съответствие с точка 4 на документ „II-досие за кандидатстване“)
2) Класификация CPV (общ речник за обществените поръчки)
Основен предмет: 31000000
Допълнителен предмет: 34000000
3) Информация относно възлагане на подизпълнители
Прието е възлагане на подизпълнители: да