Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Roba - 258523-2018

Prikaži smanjeni prikaz

16/06/2018    S114

Belgija-Brussels: Poziv na iskazivanje interesa: nabava razne tehničke opreme i materijala (police, alati i potrošni materijal, uredska oprema i oprema za prijevoz)

2018/S 114-258523


Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adresa i služba(e) za kontakt

Europski parlament, Plateau de Kirchberg, Boulevard Konrad Adenauer, 2929 Luxembourg, Luksemburg.

Služba(e) za kontakt: Uprava za logistiku, Služba za nabavu, inlo.cft@ep.europa.eu

Internetska adresa(e)

Adresa javnog naručitelja (URL): http://europarl.europa.eu

Elektronički pristup podacima (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408

Elektroničko podnošenje prijava (URL): inlo.ami2018@ep.europa.eu

Dodatne informacije mogu se dobiti od prethodno navedene službe za kontakt.
Upute i dodatni dokumenti mogu se dobiti od prethodno navedene službe za kontakt.
Adrese i kontakti na koje se šalju prijave: vidjeti Prilog A.III

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna aktivnost
Opće usluge javne uprave
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne


Odjeljak II.: Predmet poziva na iskazivanje interesa

II.1)Naziv dodijeljen pozivu na iskazivanje interesa
Poziv na iskazivanje interesa: nabava razne tehničke opreme i materijala (police, alati i potrošni materijal, uredska oprema i oprema za prijevoz)
II.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Nabava
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Belgija, Francuska, Luksemburg
Detaljne informacije o kôdovima NUTS potražite na:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts

NUTS kôd: LU
NUTS kôd: FR
NUTS kôd: BE
II.3)Opis područja ili domena obuhvaćenih ovim pozivom za iskazivanje interesa
Predmet poziva na iskazivanje interesa obuhvaća 4 područja:
— područje 1– police,
— područje 2 – alati i potrošni materijal,
— područje 3 – uredska oprema,
— područje 4 – oprema za prijevoz.
Svako područje obuhvaća potpodručja. Dokumenti koji se mogu preuzeti navode načine natjecanja, kao i područja i potpodručja.
II.4)Podaci o grupama
Poziv na iskazivanje interesa podijeljen je u grupe: da
Ponude se mogu dostaviti za 1 ili više grupa
II.5)Podaci o podizvođenju
Podizvođenje se prihvaća: da
Podizvođenje je dopušteno samo za isporuku i uslugu nakon prodaje
II.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)
Dodatne informacije o rječniku CPV potražite na:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Glavni predmet: 39000000
Dodatni predmet: 39131000
Dodatni predmet(i): 42000000, 30000000, 31000000, 34000000
Dodatni predmet: 30190000
II.7)Dodatne informacije
Svrha je poziva na iskazivanje interesa stvaranje popisa kandidata u užem krugu. Uključivanje na popis ne obvezuje javnog naručitelja u smislu naknadnog sklapanja ugovora.


Odjeljak III.: Pravne, gospodarske, financijske i tehničke informacije

III.1)Pravni oblik koji se daje grupaciji dobavljača, izvršitelja ili pružatelja usluga kojima se može dodijeliti ugovor
Dopušteno je sudjelovanje zajednica gospodarskih subjekata.
III.2)Ekonomsko i financijsko stanje
Kriteriji za odabir navedeni su u dokumentu „I-Administrativne odredbe“.
III.3)Tehnička sposobnost
Kriteriji za odabir navedeni su u dokumentu „I-Administrativne odredbe“.
III.4)Stručna sposobnost
Kriteriji za odabir navedeni su u dokumentu „I-Administrativne odredbe“.


Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
Ograničeni
IV.2)Razlozi za isključenje
Podnositelji prijave bit će isključeni iz sudjelovanja u ugovoru u sljedećim slučajevima:
(a) ako su u stečaju ili u likvidaciji ili njihovim poslovanjem upravlja sud, ako su sklopili dogovor s vjerovnicima ili slične mjere, ako su suspendirali obavljanje poslovne djelatnosti, ako se protiv njih vodi postupak koji se odnosi na ta pitanja, ili se nalaze u bilo kojoj sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima;
(b) ako su presudom na koju nije moguće uložiti žalbu osuđeni za kazneno djelo koje se tiče njihove profesionalne etike;
(c) ako su proglašeni krivima za teško kršenje poslovanja;
(d) ako nisu ispunili obveze u smislu plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje ili poreza;
(e) ako su proglašeni krivima za netočno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka koje je zatražio nadležni odjel.
IV.3)Kriteriji za odabir
Vidjeti točku 2. dokumenta „I-Administrativne odredbe“.
IV.4)Administrativni podaci
IV.4.1) Evidencijski broj: 06B30/2018/M008
IV.4.2) Datum isteka popisa koji proizlazi iz ovog poziva za iskazivanje interesa:
Datum isteka popisa koji proizlazi iz poziva na iskazivanje interesa: 11.6.2022
IV. 4.3) Rok za podnošenje prijava: 11.3.2022
IV. 4.4) Jezik na kojem se mogu dostaviti ponude: bilo koji službeni jezik EU-a


Odjeljak VI.: Dodatne informacije

VI.1)Predstavljanje i podnošenje prijava:

Dokumentacija za prijavu za preuzimanje sastavni je dio poziva na iskazivanje interesa. Ako želite sudjelovati u ovom pozivu na iskazivanje interesa svoju ponudu pošaljite e-poštom na sljedeću adresu: inlo.ami2018@ep.europa.eu

VI.2)Dodatne informacije

Dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na adresi https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408 kao i na stranici Europskog parlamenta na adresi http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm#tender_multi


Prilog B - Informacije o grupama

Grupa 1 – police
1) Kratki opis: ova je grupa podijeljena na podgrupe (vidjeti točku 4. dokumenta „II-Dokumentacija za prijavu“)
2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)
Glavni predmet: 39000000
Dodatni predmet: 39131000
3) Podaci o podizvođenju
Podizvođenje se prihvaća: da
Grupa 2 – alati i potrošni materijal
1) Kratki opis: ova je grupa podijeljena na podgrupe (vidjeti točku 4. dokumenta „II-Dokumentacija za prijavu“)
2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)
Glavni predmet: 42000000
3) Podaci o podizvođenju
Podizvođenje se prihvaća: da
Grupa 3 — uredska oprema
1) Kratki opis: ova je grupa podijeljena na podgrupe (vidjeti točku 4. dokumenta „II-Dokumentacija za prijavu“)
2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)
Glavni predmet: 30000000
Dodatni predmet: 30190000
3) Podaci o podizvođenju
Podizvođenje se prihvaća: da
Grupa 4 — oprema za prijevoz
1) Kratki opis: ova je grupa podijeljena na podgrupe (vidjeti točku 4. dokumenta „II-Dokumentacija za prijavu“)
2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)
Glavni predmet: 31000000
Dodatni predmet: 34000000
3) Podaci o podizvođenju
Podizvođenje se prihvaća: da