De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 258523-2018

Beknopt weergeven

16/06/2018    S114

België-Brussels: Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling: levering van technisch(e) uitrusting en materiaal (rekken, gereedschap en verbruiksartikelen, kantooruitrusting en vervoermiddelen)

2018/S 114-258523


Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Europees Parlement, Plateau de Kirchberg, Boulevard Konrad Adenauer, 2929 Luxembourg, Luxemburg.

Contactpunt(en): Direction de la Logistique, Service de la passation des marchés, inlo.cft@ep.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst (URL): http://europarl.europa.eu

Elektronische toegang tot informatie (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408

Elektronische indiening van aanvragen (URL): inlo.ami2018@ep.europa.eu

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Het bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar bij het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
De aanvragen moeten worden verstuurd naar: zie bijlage A.III.

I.2)Type van aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen


Afdeling II: Voorwerp van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

II.1)Titel van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling:
Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling: levering van technisch(e) uitrusting en materiaal (rekken, gereedschap en verbruiksartikelen, kantooruitrusting en vervoermiddelen)
II.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: België, Frankrijk, Luxemburg
Voor nadere inlichtingen betreffende NUTS-codes, zie:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts

NUTS-code: LU
NUTS-code: FR
NUTS-code: BE
II.3)Beschrijving van het/de gebied(en) waarop deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling betrekking heeft
De oproep tot het indienen van blijken van belangstelling bestrijkt 4 gebieden:
— gebied 1 – rekken,
— gebied 2 – gereedschap en verbruiksartikelen,
— gebied 3 – kantooruitrusting,
— gebied 4 – vervoermiddelen.
Elk gebied is samengesteld uit subgebieden. De downloadbare documenten specificeren de wijze waarop een aanvraag moet worden ingediend, alsook de gebieden en subgebieden.
II.4)Inlichtingen over percelen
Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling is verdeeld in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor 1 of meerdere percelen
II.5)Inlichtingen over onderaanbesteding
Onderaanbesteding is aanvaard: ja
Onderaanbesteding is enkel toegelaten voor de levering en de aftersalesdiensten
II.6)CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Voor nadere inlichtingen betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten, zie:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Hoofdopdracht: 39000000
Bijkomende omschrijving: 39131000
Bijkomende opdracht(en): 42000000, 30000000, 31000000, 34000000
Bijkomende omschrijving: 30190000
II.7)Aanvullende inlichtingen
Het doel van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling is het opstellen van een lijst van geselecteerde gegadigden. De inschrijving op de lijst houdt voor de aanbestedende dienst geen enkele verbintenis in betreffende de latere gunning van een opdracht.


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht kan worden gegund, moet hebben
Combinaties van ondernemers mogen een inschrijving indienen.
III.2)Economische en financiële draagkracht
De selectiecriteria zijn opgesomd in het document „I - administratieve clausules”.
III.3)Technische bekwaamheid
De selectiecriteria zijn opgesomd in het document „I - administratieve clausules”.
III.4)Vakkundigheid
De selectiecriteria zijn opgesomd in het document „I - administratieve clausules”.


Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.2)Uitsluitingscriteria
Van deelname aan een opdracht worden uitgesloten, aanvragers die:
a) in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren, of tegen wie het faillissement is aangevraagd, een procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, of die hun werkzaamheden hebben gestaakt of die in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- of regelgeving;
b) bij een beslissing met kracht van gewijsde zijn veroordeeld voor een delict dat hun beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
c) in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan;
d) hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen niet zijn nagekomen;
e) zich schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van de door de aanbestedende dienst vereiste inlichtingen.
IV.3)Selectiecriteria
Zie punt 2 van het document „I - administratieve clausules”.
IV.4)Administratieve inlichtingen
IV.4.1) Referentienummer van het dossier: 06B30/2018/M008
IV.4.2) Geldigheidstermijn van de lijst die het resultaat is van onderhavige oproep tot het indienen van blijken van belangstelling:
Vervaldatum van de lijst die voortvloeit uit de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling: 11.6.2022
IV. 4.3) Termijn voor de indiening van de aanvragen: 11.3.2022
IV. 4.4) Taal of talen waarin de aanvragen mogen worden ingediend: Elke officiële EU-taal


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Presentatie en indiening van aanvragen

Zie het downloadbare aanvraagdossier dat een integraal deel vormt van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Indien u wenst deel te nemen aan deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling moet u uw aanvraag per e-mail indienen op het volgende adres: inlo.ami2018@ep.europa.eu

VI.2)Aanvullende inlichtingen

Het aanvraagdossier kan worden gedownload op het adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408 en op de website van het Europees Parlement op het adres: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm#tender_multi


Bijlage B - Inlichtingen over percelen

Perceel nr. 1 — rekken
1) Korte beschrijving: dit perceel is onderverdeeld in subpercelen (zie punt 4 van het document „II - aanvraagdossier”)
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht: 39000000
Bijkomende opdracht: 39131000
3) Inlichtingen over onderaanbesteding
Onderaanbesteding is aanvaard: ja
Perceel nr. 2 — gereedschap en verbruiksartikelen
1) Korte beschrijving: dit perceel is onderverdeeld in subpercelen (zie punt 4 van het document „II - aanvraagdossier”)
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht: 42000000
3) Inlichtingen over onderaanbesteding
Onderaanbesteding is aanvaard: ja
Perceel nr. 3 — kantooruitrusting
1) Korte beschrijving: dit perceel is onderverdeeld in subpercelen (zie punt 4 van het document „II - aanvraagdossier”)
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht: 30000000
Bijkomende opdracht: 30190000
3) Inlichtingen over onderaanbesteding
Onderaanbesteding is aanvaard: ja
Perceel nr. 4 — vervoermiddelen
1) Korte beschrijving: dit perceel is onderverdeeld in subpercelen (zie punt 4 van het document „II - aanvraagdossier”)
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht: 31000000
Bijkomende opdracht: 34000000
3) Inlichtingen over onderaanbesteding
Onderaanbesteding is aanvaard: ja