Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 258523-2018

Wyświetl widok skrócony

16/06/2018    S114

Belgia-Brussels: Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania: dostawa różnych sprzętów i wyposażenia technicznego (regały, narzędzia i materiały eksploatacyjne, wyposażenie biurowe i sprzęty transportowe)

2018/S 114-258523


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Parlament Europejski, Plateau de Kirchberg, Boulevard Konrad Adenauer, 2929 Luxembourg, Luksemburg.

Punkt kontaktowy: Dyrekcja ds. logistyki, usług i udzielania zamówień publicznych, inlo.cft@ep.europa.eu

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://europarl.europa.eu

Elektroniczny dostęp do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408

Elektroniczne składanie wniosków: inlo.ami2018@ep.europa.eu

Więcej informacji można uzyskać w powyższych punktach kontaktowych.
Specyfikacje i pozostałą dokumentację można uzyskać w powyższych punktach kontaktowych.
Adres, na który należy przesyłać wnioski: zob. załącznik A.III

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi administracji ogólnej
I.4)Zamówienie jest udzielane w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.


Sekcja II: Przedmiot zaproszenia do wyrażenia zainteresowania

II.1)Tytuł zaproszenia do wyrażenia zainteresowania
Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania: dostawa różnych sprzętów i wyposażenia technicznego (regały, narzędzia i materiały eksploatacyjne, wyposażenie biurowe i sprzęty transportowe)
II.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Belgia, Francja, Luksemburg
Szczegółowe informacje dotyczące kodów NUTS są dostępne pod adresem:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts

Kod NUTS: LU
Kod NUTS: FR
Kod NUTS: BE
II.3)Opis dziedzin objętych zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania
Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania obejmuje 4 części:
— część 1 – regały,
— część 2 – narzędzia i materiały eksploatacyjne,
— część 3 – wyposażenie biurowe,
— część 4 – sprzęty transportowe.
Każda część składa się z podsekcji. Szczegóły dotyczące zgłoszeń, a także części i ich podsekcji znajdują się w dokumentacji do pobrania.
II.4)Informacje na temat części
Niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania jest podzielone na części: tak.
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części.
II.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Dopuszcza się podwykonawstwo: tak.
Podwykonawstwo jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie dostaw i usług posprzedażowych.
II.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Dodatkowe informacje dotyczące Wspólnego Słownika Zamówień znajdują się pod adresem:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Główny przedmiot: 39000000
Opis uzupełniający: 39131000
Dodatkowy przedmiot: 42000000, 30000000, 31000000, 34000000
Opis uzupełniający: 30190000
II.7)Informacje uzupełniające
Celem zaproszenia do wyrażenia zainteresowania jest sporządzenie listy wstępnie wybranych kandydatów. Wpisanie na listę nie pociąga za sobą zobowiązania dla instytucji zamawiającej do udzielenia zamówienia.


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, kontrahentów lub wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Oferty mogą składać grupy podmiotów gospodarczych.
III.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria wyboru zostały zawarte w dokumencie: „I - Specyfikacja administracyjna”.
III.3)Kwalifikacje techniczne
Kryteria wyboru zostały zawarte w dokumencie: „I - Specyfikacja administracyjna”.
III.4)Kwalifikacje zawodowe
Kryteria wyboru zostały zawarte w dokumencie: „I - Specyfikacja administracyjna”.


Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Podstawy wykluczenia
Kandydaci zostaną wykluczeni z udziału w zamówieniu, jeżeli:
a) znajdują się w stanie upadłości lub zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej, znajdują się pod zarządem przymusowym, zawarli ugodę z wierzycielami lub podjęli podobne środki, lub podlegają postępowaniu o takim charakterze, lub też znajdują się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;
b) zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo dotyczące zasad etyki zawodowej;
c) są winni poważnego wykroczenia zawodowego;
d) nie wypełnili swoich obowiązków w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków;
(e) są winni błędnego przedstawiania informacji wymaganych przez instytucję zamawiającą.
IV.3)Kryteria wyboru
Zob. punkt 2 dokumentu „I - Specyfikacja administracyjna”.
IV.4)Informacje administracyjne
IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie: 06B30/2018/M008
IV.4.2) Termin ważności listy sporządzonej na podstawie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania:
termin ważności listy sporządzonej na podstawie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania: 11.6.2022
IV. 4.3) Termin składania wniosków: 11.3.2022
IV. 4.4) Języki, w których można sporządzać wnioski: dowolny język urzędowy UE.


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Prezentacja i składanie wniosków

Wniosek do pobrania stanowi integralną część zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Aby wziąć udział w niniejszym zaproszeniu do wyrażeniu zainteresowania, należy przesłać zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: inlo.ami2018@ep.europa.eu

VI.2)Informacje uzupełniające

Wniosek można pobrać pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408, a także na stronie Parlamentu Europejskiego pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm#tender_multi


Załącznik B – Informacje na temat części

Część 1: regały
1) Krótki opis: niniejsza część jest podzielona na podsekcje (zob. punkt 4 dokumentu „II - wniosek”)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 39000000
Dodatkowy przedmiot: 39131000
3) Informacje na temat podwykonawstwa
Dopuszcza się podwykonawstwo: tak.
Część 2: narzędzia i materiały eksploatacyjne
1) Krótki opis: niniejsza część jest podzielona na podsekcje (zob. punkt 4 dokumentu „II - wniosek”)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 42000000
3) Informacje na temat podwykonawstwa
Dopuszcza się podwykonawstwo: tak.
Część 3: sprzęt biurowy
1) Krótki opis: niniejsza część jest podzielona na podsekcje (zob. punkt 4 dokumentu „II - wniosek”)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 30000000
Dodatkowy przedmiot: 30190000
3) Informacje na temat podwykonawstwa
Dopuszcza się podwykonawstwo: tak.
Część 4: sprzęty transportowe
1) Krótki opis: niniejsza część jest podzielona na podsekcje (zob. punkt 4 dokumentu „II - wniosek”)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 31000000
Dodatkowy przedmiot: 34000000
3) Informacje na temat podwykonawstwa
Dopuszcza się podwykonawstwo: tak.