Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varor - 258523-2018

Visa förkortad version

16/06/2018    S114

Belgien-Brussels: Uppmaning till intresseanmälan: leverans av utrustning och diverse tekniskt material (hyllor, verktyg och förbrukningsvaror, kontorsutrustning och transportutrustning)

2018/S 114-258523


Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Europaparlamentet, Plateau de Kirchberg, Boulevard Konrad Adenauer, 2929 Luxembourg, Luxemburg.

Kontaktpunkter: Direction de la Logistique, Service de la passation des marchés, inlo.cft@ep.europa.eu

Internetadress(er)

Den upphandlande myndighetens adress (URL): http://europarl.europa.eu

Elektronisk tillgång till information (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408

Elektronisk inlämning av ansökningar (URL): inlo.ami2018@ep.europa.eu

Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda kontaktpunkt(er).
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från ovannämnda kontaktpunkt(er).
Ansökningarna ska skickas till: se avsnitt A.III

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Europeisk institution/europeiskt organ eller internationell organisation
I.3)Huvudverksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Kontraktstilldelning på uppdrag av andra upphandlande myndigheter
Agerar den upphandlande myndigheten på uppdrag av andra upphandlande myndigheter? Nej.


Avsnitt II: Föremål för uppmaningen till intresseanmälan

II.1)Benämning på denna uppmaning till intresseanmälan
Uppmaning till intresseanmälan: leverans av utrustning och diverse tekniskt material (hyllor, verktyg och förbrukningsvaror, kontorsutrustning och transportutrustning)
II.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudplats för byggentreprenad, leverans eller utförande: Belgien, Frankrike, Luxemburg
För detaljerad information avseende Nuts-koder, se:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts

Nuts-kod: LU
Nuts-kod: FR
Nuts-kod: BE
II.3)Beskrivning av de områden som omfattas av uppmaningen till intresseanmälan
Uppmaningen till intresseanmälan omfattar 4 områden:
– område 1: hyllor
– område 2: verktyg och förbrukningsvaror
– område 3: kontorsutrustning
– område 4: transportutrustning.
Varje område består av delområden. De nedladdningsbara dokumenten preciserar ansökningsvillkoren samt områdena och delområdena.
II.4)Information om delar
Är denna uppmaning till intresseanmälan uppdelad i delar? Ja.
Anbud kan lämnas för en eller flera delar
II.5)Information om underleverantörer
Är utkontraktering tillåtet? Ja.
Underleverantörer får endast anlitas för leverans och service efter försäljning
II.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-kod)
För kompletterande upplysningar avseende CPV-terminologin, se:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Huvudobjekt: 39000000
Tilläggsordlista: 39131000
Tilläggsobjekt: 42000000, 30000000, 31000000, 34000000
Tilläggsordlista: 30190000
II.7)Kompletterande upplysningar
Syftet med uppmaningen till intresseanmälan är att skapa en förteckning över förhandsuttagna sökande. Upptagande i förteckningen förpliktigar inte på något sätt den upphandlande myndigheten att senare tilldela kontrakt.


Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Rättslig form som ska ges den gruppen av leverantörer, uppdragstagare eller tjänsteleverantörer som kan tilldelas kontrakt
Grupper av ekonomiska aktörer tillåts att lämna anbud.
III.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Uttagningskriterierna finns angivna i dokumentet “I-Administrativa klausuler”.
III.3)Teknisk kompetens
Uttagningskriterierna finns angivna i dokumentet “I-Administrativa klausuler”.
III.4)Yrkeskompetens
Uttagningskriterierna finns angivna i dokumentet “I-Administrativa klausuler”.


Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
Selektivt
IV.2)Grunder för uteslutning
Sökande kommer att uteslutas från deltagande i en upphandling om:
(a) de är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller liknande, har avbrutit sin affärsverksamhet eller är föremål för förfaranden av detta slag, eller är i någon motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar eller förordningar
(b) de har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom utan överklagan
(c) de har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen
(d) de inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt
(e) de har lämnat felaktiga uppgifter vid tillhandahållandet av den information som förväntas av den upphandlande myndigheten.
IV.3)Uttagningskriterier
Se punkt 2 i dokument “I-Administrativa klausuler”.
IV.4)Administrativ information
IV.4.1) Referensnummer på ärendet: 06B30/2018/M008
IV.4.2) Sista giltighetsdatum för den förteckning som kommer att upprättas till följd av denna uppmaning till intresseanmälan:
Sista giltighetsdatum för den förteckning som kommer att upprättas till följd av denna uppmaning till intresseanmälan: 11.6.2022
IV. 4.3) Inlämningsdatum för ansökningar: 11.3.2022
IV. 4.4) De sökande kan lämna anbud på följande språk: alla EU:s officiella språk.


Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Presentation och inlämning av ansökningar

De nedladdningsbara ansökningshandlingarna utgör en integrerad del i uppmaningen till intresseanmälan. Om du vill delta i denna uppmaning till intresseanmälan kan du skicka in din ansökan via e-port på följande adress: inlo.ami2018@ep.europa.eu

VI.2)Kompletterande upplysningar

Ansökningshandlingarna går att ladda ner från: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408 samt från Europaparlamentets sida: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm#tender_multi


Bilaga B – Information om delarna

Del 1 – hyllor
1) Kort beskrivning: denna del är uppdelad i underdelar (se punkt 4 i dokumentet “II-Ansökningshandlingar”)
2) CPV-klassificering (gemensam terminologi vid offentlig upphandling)
Huvudobjekt: 39000000
Tilläggsobjekt: 39131000
3) Information om underleverantörer
Är utkontraktering tillåtet? Ja.
Del 2 – verktyg och förbrukningsvaror
1) Kort beskrivning: denna del är uppdelad i underdelar (se punkt 4 i dokumentet “II-Ansökningshandlingar”)
2) CPV-klassificering (gemensam terminologi vid offentlig upphandling)
Huvudobjekt: 42000000
3) Information om underleverantörer
Är utkontraktering tillåtet? Ja.
Del 3 – kontorsutrustning
1) Kort beskrivning: denna del är uppdelad i underdelar (se punkt 4 i dokumentet “II-Ansökningshandlingar”)
2) CPV-klassificering (gemensam terminologi vid offentlig upphandling)
Huvudobjekt: 30000000
Tilläggsobjekt: 30190000
3) Information om underleverantörer
Är utkontraktering tillåtet? Ja.
Del 4 – transportutrustning
1) Kort beskrivning: denna del är uppdelad i underdelar (se punkt 4 i dokumentet “II-Ansökningshandlingar”)
2) CPV-klassificering (gemensam terminologi vid offentlig upphandling)
Huvudobjekt: 31000000
Tilläggsobjekt: 34000000
3) Information om underleverantörer
Är utkontraktering tillåtet? Ja.