Roboty budowlane - 258595-2020

04/06/2020    S107

Polska-Siewierz: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

2020/S 107-258595

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Siewierz
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 16
Miejscowość: Siewierz
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 42-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dobrowolska
E-mail: adobrowolska@siewierz.pl
Tel.: +48 326499467
Faks: +48 326499402
Adresy internetowe:
Główny adres: www.siewierz.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na budowie ogniw fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Siewierz

Numer referencyjny: RIFZP-VII.271.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, na które składa się zaprojektowanie, budowa (rozbudowa, przebudowa) i uruchomienie instalacji elektrycznej, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania przy zastosowaniu zestawów ogniw fotowoltaicznych i zestawów powietrznych pomp ciepła, dla wspomagania produkcji prądu, ciepła i ciepłej wody użytkowej w prywatnych budynkach mieszkalnych w gminie Siewierz w ramach realizacji projektu: „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”, w tym budowa 400 instalacji fotowoltaicznych dla budynków prywatnych mieszkańców gminy Siewierz, 54 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków prywatnych mieszkańców gminy Siewierz, 7 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynków prywatnych mieszkańców gminy Siewierz.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 785 600.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000 Izolacja cieplna
44112410 Konstrukcje dachowe
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Siewierz

II.2.4)Opis zamówienia:

Pełna nazwa zamówienia: Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na budowie ogniw fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Siewierz w ramach projektu pn.:„Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w trzech programach funkcjonalno-użytkowych (PFU) stanowiących załączniki do SIWZ.

Lokalizacja poszczególnych instalacji zostanie przekazana Wykonawcy wybranemu w wyniku niniejszego postępowania.

W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować, wybudować i uruchomić następujące instalacje:

1) kompletne zestawy instalacji fotowoltaicznych (PV) – 400 szt. w tym:

a) instalacje PV (moc 2 kW): 45 szt.: 41 szt. instalacji na dachu/elewacji budynku, 4 szt. instalacji na gruncie,poza obrębem budynku;

b) instalacje PV (moc 2,5 kW): 49 szt.: 46 szt. instalacji na dachu/elewacji budynku, 3 szt. instalacji na gruncie,poza obrębem budynku;

c) instalacje PV (moc 3 kW): 72 szt.: 60 szt. instalacji na dachu/elewacji budynku, 12 szt. instalacji na gruncie,poza obrębem budynku;

d) instalacje PV (moc 3,5 kW): 41 szt.: 35 szt. instalacji na dachu/elewacji budynku, 6 szt. instalacji na gruncie,poza obrębem budynku;

e) instalacje PV (moc 4 kW): 193 szt.: 177 szt. instalacji na dachu/elewacji budynku, 16 szt. instalacji na gruncie, poza obrębem budynku.

Składające się w szczególności z: dokumentacji projektowej, modułów fotowoltaicznych, optymalizatora mocy, inwertera, okablowania, urządzenia monitorującego pracę instalacji, serwisu i gwarancji;

2) kompletne zestawy instalacji powietrznych pomp ciepła do c.o. i c.w.u. – 54 szt., w tym:

a) o mocy min. 15 kW: 11 szt.;

b) o mocy min. 20 kW: 16 szt.;

c) o mocy min. 25 kW: 18 szt.;

d) o mocy min. 30 kW: 9 szt.

Składające się w szczególności z: dokumentacji projektowej, pompy ciepła, zbiornika ciepłej wody użytkowej, bufora, armatury dodatkowej, instalacji elektrycznej, monitoringu pracy instalacji, serwisu i gwarancji;

3) kompletne zestawy instalacji powietrznych pomp ciepła do c.w.u. (moc min. 2 kW) – 7 szt. składające się w szczególności z: dokumentacji projektowej, pompy ciepła, zbiornika ciepłej wody użytkowej, armatury dodatkowej, instalacji elektrycznej, monitoringu pracy instalacji, serwisu i gwarancji.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach RPO WSL na lata 2014–2020. Każda z instalacji musi być oznaczona w widocznym miejscu naklejką/etykietą informującą o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z zasadami oznakowania przedsięwzięć w ramach RPO WSL na lata 2014–2020.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty – Zał. nr 1 do SIWZ. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

Warunki płatności: Wynagrodzenie ryczałtowe będzie płatne w transzach, przelewem na rachunek Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – zgodnie z rozdziałem III pkt 24 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.04.01.03-24-02B5/18-002 w ramach RPO WSL na lata 2014–2020, oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 054-127544
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na budowie ogniw fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Siewierz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 60
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-202
Państwo: Polska
E-mail: biuro@eco-team.net
Tel.: +48 343430280
Faks: +48 343430289
Adres internetowy: www.eco-team.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 850 909.08 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Budowa instalacji powietrznych pomp ciepła, wykonanie części robót montażowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ogłoszenia o sprostowaniu, ogłoszenia o zamówieniu:

1) 2020/S 058-137974;

2) 2020/S 072-170570.

2. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz. UE była nieobowiązkowa. Zamawiający stosuje procedurę krajową i opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 524237-N-2020.

3. Wartość brutto udzielonego zamówienia: 12 040 611,80 PLN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mieli lub mają interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – dotyczące odwołań – art. 180–198 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Terminy na wniesienie odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2020