Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 258756-2022

16/05/2022    S94

Rumänien-Galați: Hühner

2022/S 094-258756

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Nationale Identifikationsnummer: 3127522
Postanschrift: Strada: Domneasca , nr. 47
Ort: Galati
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Postleitzahl: 800008
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): MARIAN DANAILA
E-Mail: marian.danaila@ugal.ro
Telefon: +40 236419177
Fax: +40 236419177
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ugal.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143396
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Carne de pui și lactate

Referenznummer der Bekanntmachung: 3127522/2022/34
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15112130 Hühner
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitia de ,,Carne de pui și lactate’’, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare: în a 11 zi înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor.

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții suspensive, ce va opera pentru o perioadă de maxim 4 luni de la data limită a depunerii ofertei.

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării din fonduri proprii ale Universității, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, si cu respectarea dispozitiilor Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care, indiferent de motive, obținerea finanțării din fonduri proprii ale Universității nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri înteleg că Autoritatea Contractantă și/sau ME nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă și/sau ME au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 620 429.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Ofertele se pot depune pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CARNE DE PUI, FICĂŢEI, PIPOTE ȘI INIMI

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15112130 Hühner
15112300 Geflügelleber
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Hauptort der Ausführung:

Sediul Universității din str. Domnească, nr. 155, Cantina Studenteasca Nr. 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitia publică de furnizare CARNE DE PUI, FICĂŢEI, PIPOTE ȘI INIMI, compus din: Pulpe pui cu os fara spata; Pulpe pui dezosate fara spata; Piept de pui dezosat si fara piele; Copanele pui (pulpe inferioare); Aripioare de pui; Ficatei de pui congelati – cal.I; Pipote si inimi congelate– cal.I.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 556 094.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

SMÂNTÂNĂ, LAPTE, MARGARINĂ ŞI BRÂNZETURI

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15511210 UHT-Milch
15540000 Käse
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Hauptort der Ausführung:

Sediul Universității din str. Domnească, nr. 155, Cantina Studenteasca Nr. 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitia publică de furnizare SMANTANA, LAPTE, MARGARINA SI BRANZETURI, compus din: Smantana, grasime 20% (cutie 900g); Margarina tip Unirea – grasime 60% (pachet 250g); Lapte de consum tip UHT –grasime 3,5%; Telemea de vaca.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 64 335.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării; iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul / terțul susținător / subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Informatii despre conducerea executiva:

Prof. dr. ing. Puiu - Lucian GEORGESCU - RECTOR

Prof. univ. dr. Nicoleta BĂRBUȚĂ – MIȘU - PRORECTOR responsabil cu managementul financiar și strategiile administrative

Prof. dr.ing. Elena MEREUȚĂ - PRORECTOR responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

Conf. univ. dr. Ana ȘTEFĂNESCU - PRORECTOR responsabil cu managementul resurselor umane și juridic

Prof. dr. habil. ing. Silvius STANCIU - PRORECTOR responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și parteneriatul cu mediul economico-social

Conf. dr. ing. Ciprian VLAD - PRORECTOR responsabil cu strategiile universitare și parteneriatul cu studenții

As. dr. Alexandru NECHIFOR – PRORECTOR responsabil cu strategiile și relațiile instituționale

Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU - Director CSUD

Informatii despre persoanele care semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:

Ing. Romeu HORGHIDAN - Director Direcția Generală Administrativă

Ec. Maricica FELEA - Director Interimar Directia Economica

Ec. Mariana BĂLBĂRĂU - Șef Serviciu interimar Serviciul Financiar

Ec. Marian DĂNĂILĂ – Director Interimar Direcția Achiziții Publice și Monitorizare Contracte

Dragoş Alexandru OPREANU – Director Direcția Juridică și Resurse Umane

Oana CHICOȘ – Consilier juridic

Elena-Marinela OPREA – Consilier juridic

Andreea ALEXA – Consilier juridic

Aurelia-Daniela MODIGA - Sef Serviciu Interimar Serviciul Contabilitate

Neculai SAVA - Administrator financiar

Margareta DĂNĂILĂ - Administrator financiar

Laura Luminița BUCUR - Administrator financiar

Informatii despre persoanele care fac parte din comisia de evaluare:

Nicoleta ONOFREI - Administrator de patrimoniu

Ec. Monica LUNGU - Administrator financiar

Iulia Florentina VASILESCU - Administrator patrimoniu

Cristina Loredana Șoagăr - Șef birou administrativ interimar

Rodica ARGENTI – Administrator de patrimoniu

Cătălina ROȘU - Administrator de patrimoniu

Mihaela Draguș - Administrator de patrimoniu

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile ce fac obiectul contractului de achiziţie publică/sectorială. Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială cu informaţiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informaţii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorităţii/entităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să rezulte că obiectul de activitate principal/secundar al ofertantului include furnizarea de produse care fac pbiectul achiziției. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării documentului.

In situaţia în care vor fi executate părţi din contract de către subcontractanţi, dovada înregistrării și corespondenţa activităţilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziţiei se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanţi, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei.

În cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, trebuie să fie însoţite de traducere autorizată în limba română. (semnătura și ștampila traducătorului autorizat va fi pe fiecare pagină). Înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului clasat pe primul loc, să prezinte pentru conformitate documentul în original/copie legalizată.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să deţină o autorizaţie specială, sau să fie membri ai unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscrişi în registre profesionale, autoritatea/ entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că deţin o astfel de autorizaţie/că sunt membri ai unei astfel de organizaţii/sunt înscrişi în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relaţie directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziţie publică/sectorială.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareSe va/vor preciza partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiAutorizație sanitară conform Ordinului ministrului sănătății nr. 976/98 art.2 – „Norme de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor” (M.O. 268/1999) cu modificările ulterioare și O.U.G. 97/2001, privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, republicată (M.O. 168/2008), valabilă la data depunerii, în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul".

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul va prezenta DUAE în care va include informatiile cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorică si procentuala a acestor parti, la care se ataseaza Acordul de subcontractare. Proportia de subcontractare va fi declarata de catre fiecare subcontractant, dupa caz.Fiecare subcontractant va completa DUAE.Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate.In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.Informatii suplimentare privind subcontractantii se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire prin care se indică un anumit producător, o anumită origine, un anumit procedeu, mărci, licențe de fabricație, calificare profesională, brevete, tipuri, standarde naționale, standarde europene, origine sau o producție specifică, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicii solicitate și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „echivalent” în sensul prevederilor art.156 din Legea nr. 98/2016.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Directia Juridica și Resurse Umane a Universitatii
Postanschrift: Str. Domneasca nr. 47
Ort: Galati
Postleitzahl: 800008
Land: Rumänien
E-Mail: juridic@ugal.ro
Telefon: +40 336130123
Fax: +40 236419177
Internet-Adresse: www.ugal.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/05/2022