We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 258780-2022

16/05/2022    S94

Poland-Warsaw: Liquefied propane gas

2022/S 094-258780

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
National registration number: 118/NZ/2021
Postal address: Trakt Lubelski 353
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-667
Country: Poland
Contact person: Czesław Rogala
E-mail: crogala@um.warszawa.pl
Telephone: +48 222773521
Internet address(es):
Main address: https://zgn-wawer.pl
Address of the buyer profile: https://zgn-wawer.ezamawiający.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zgn-wawer.ezamawiający.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zgn-wawer.ezamawiający.pl
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://zgn-wawer.ezamawiający.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka budżetowa
I.5)Main activity
Other activity: administrowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność m. st. Warszawy

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do lokalnych kotłowni

Reference number: 300/NZ/2022
II.1.2)Main CPV code
09122110 Liquefied propane gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m3], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 [kPa] obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy – wykaz obiektów zawiera załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Adresy poszczególnych lokalizacji, numery punktu poboru, moce umowne, dotychczasowe taryfy oraz miesięczne zapotrzebowania przedstawiono w ujęciu tabelarycznym – Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

(Przedstawione ilości gazu są wartościami szacunkowymi i mają charakter informacyjny służący wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość zakupnego gazu wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego i faktycznego jego zużycia w okresie obowiązywania umowy.)

6.5. Jakość dostarczanego gazu powinna być zgodna z „Polska Norma PN-C-04750 Paliwa gazowe”.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 592 524.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Adresy poszczególnych lokalizacji, numery punktu poboru, moce umowne, dotychczasowe taryfy oraz miesięczne zapotrzebowania przedstawiono w ujęciu tabelarycznym – Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

(Przedstawione ilości gazu są wartościami szacunkowymi i mają charakter informacyjny służący wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość zakupnego gazu wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego i faktycznego jego zużycia w okresie obowiązywania umowy.)

6.5. Jakość dostarczanego gazu powinna być zgodna z „Polska Norma PN-C-04750 Paliwa gazowe”. Powyższa norma określa ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech sprzedawanego gazu.

Za jakość paliwa odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego gazu zgodnie z §30 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Zasady świadczenia usług dystrybucji określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (PURE).

Wobec tego IRiESD wyznacza standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech dystrybucji gazu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 592 524.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca w celu spełnienia warunku uprawnienia - musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo eergetyczne. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. .Posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne - w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca jest w okresie realizacji Umowy ubezpieczony przez zakład ubezpieczeń działający zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub zawarcie przed rozpoczęciem dostaw umowy ubezpieczeniowej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy. Wymagana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów winna być nie mniejsza niż 1 000 000,00 złotych.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie dokumentu składanego na wezwanie Zamawiającego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

1. Wykonali lub nadal wykonują w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, główne dostawy w zakresie dostawy paliwa gazowego, stanowiących przedmiot zamówienia jako generalny wykonawca lub podwykonawca – w tym co najmniej 2 zadania, polegające na kompleksowej dostawie gazu - każde o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto, wraz z podaniem nazwy zamawiającego, wartości brutto dostaw gazu i terminu realizacji oraz załączenie dowodów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie (referencje).

Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie wykazu dostaw, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) i załączonych dowodów, o których mowa w pkt 12.1.4.SWZ (złożonych na wezwanie Zamawiającego).

2. Spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca nie będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego wykaże, że posiada aktualną umowę z przedsiębiorstwem gazowniczym prowadzącym działalność w zakresie dystrybucji paliwa gazowego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się dany punkt odbioru paliwa.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 10:30
Place:

zgn-wawer.ezamawiający.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

01.11.2023 rok

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznyc
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/05/2022