We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 258807-2022

16/05/2022    S94

Poland-Rzeszów: Diesel oil

2022/S 094-258807

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o.
National registration number: 690260991
Postal address: Rzeszów al. gen. Władysława Sikorskiego 428
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-304
Country: Poland
E-mail: mpgk@mpgk.pl
Telephone: +48 178613001
Fax: +48 178613003
Internet address(es):
Main address: www.mpgk.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.mpgk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://epuap.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka z o.o.
I.5)Main activity
Other activity: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa oleju napędowego dla MPGK - Rzeszów Sp. z o. o.

Reference number: NO-223/IV/22
II.1.2)Main CPV code
09134100 Diesel oil
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 650 m3 dla potrzeb własnych MPGK – Rzeszów Sp. z o. o. Jest to sukcesywna dostawa z zapełnieniem: jednego zbiornika podziemnego o poj. 15 m3 znajdującego się na bazie przy al. Gen. Władysława Sikorskiego 428 w Rzeszowie oraz trzech zbiorników naziemnych; o poj. 9 m3 i 9 m3 znajdujących się przy ul. Ciepłowniczej 11, oraz 9 m3 w Rzeszowie przy ul. Szpitalnej 26. Zamawiający posiada odpowiednią infrastrukturę pozwalającą na zgodny z prawem rozładunek dostarczanego przez Wykonawcę paliwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiane przez Zamawiającego paliwo będzie przeznaczone jedynie na cele własne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Rzeszów ul. Al. gen. Władysława Sikorskiego 428, ul. Ciepłownicza 11, ul.Szpitalna 26

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 650 m3 dla potrzeb własnych MPGK – Rzeszów Sp. z o. o. Jest to sukcesywna dostawa z zapełnieniem: jednego zbiornika podziemnego o poj. 15 m3 znajdującego się na bazie przy al. Gen. Władysława Sikorskiego 428 w Rzeszowie oraz trzech zbiorników naziemnych; o poj. 9 m3 i 9 m3 znajdujących się przy ul. Ciepłowniczej 11, oraz 9 m3 w Rzeszowie przy ul. Szpitalnej 26. Zamawiający posiada odpowiednią infrastrukturę pozwalającą na zgodny z prawem rozładunek dostarczanego przez Wykonawcę paliwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiane przez Zamawiającego paliwo będzie przeznaczone jedynie na cele własne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.).

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona): koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia na dostawę oleju napędowego (w ramach jednej umowy, kontraktu) w ilości min. 300 m3 każde. Wykonawca załączy dowody, czy dostawy zostały wykonane należycie.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona):wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dostaw dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30. 06. 2023 r. Warunki szczegółowo opisane w Projektowanych postanowieniach umownych - załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

maj, czerwiec 2023 rok

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia że, wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składa każdy wykonawca wraz z ofertą): 1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji, na dzień składania ofert, które składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku do SWZ. JEDZ należy utworzyć zgodnie z instrukcją przygotowaną przez UZP podaną przez Zamawiającego w SWZ.2. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku do SWZ. 3. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku do SWZ. Szczegółowy opis przygotowania oferty zawarty jes w SWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Terminy wnoszenia odwołania:

1)Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2)Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3)Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4)Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie:

-15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

- miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

2. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych , Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/05/2022