Supplies - 258818-2022

Submission deadline has been amended by:  325676-2022
16/05/2022    S94

Poland-Warsaw: Miscellaneous medical devices and products

2022/S 094-258818

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowy Instytut Badawczy
National registration number: PL
Postal address: ul. W. K. Roentgena 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-781
Country: Poland
Contact person: Justyna Petrykowska
E-mail: justyna.petrykowska@pib-nio.pl
Telephone: +48 225709454
Fax: +48 225709454
Internet address(es):
Main address: www.pib-nio.pl
Address of the buyer profile: www.pib-nio.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Instytut Badawczy
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż myjni - dezynfektora do mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych, PN-42/22/JP

Reference number: PN-42/22/JP
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa, instalacja i uruchomienie myjni - dezynfektora do mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych,

- dostawa płynu myjącego, płynu dezynfekującego oraz filtrów wodnych,

- szkolenie instruktażowe pracowników,

- demontaż oraz utylizacja 1 szt. myjni będącej na stanie Zamawiającego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa, instalacja i uruchomienie myjni - dezynfektora do mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych,

- dostawa płynu myjącego, płynu dezynfekującego oraz filtrów wodnych,

- szkolenie instruktażowe pracowników,

- demontaż oraz utylizacja 1 szt. myjni będącej na stanie Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 500,00 PLN.

2. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w Załączniku nr 7 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/06/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/06/2022
Local time: 10:00
Place:

Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Zamówień Publicznych, 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem systemu/platformy https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą – zgodnie z rozdz. XIII SWZ.

2. Przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z rozdz. XV SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z wyłączeniem przypadku, gdy przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdz. XXVII SWZ lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia nw. podmiotowe środki dowodowe:

3.1. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

a) informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP; art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (...) - zał. 4 do SWZ;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

e)odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

f) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w:

- oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa:

• w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

• 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

- oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa:

• w art. 7 ust. 1 ustawy UOBN;

• w art. 5k Rozporządzenia Rady UE - zał. 5 do SWZ.

4. Rodzaje wymaganych dokumentów, zasady ich składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców i podmioty zagraniczne określone zostały w SWZ.

5. Klauzula informacyjna RODO – zgodnie z rozdz. XXXVI SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02 - 676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: nie dotyczy
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/05/2022