Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 258863-2020

Submission deadline has been amended by:  319144-2020
04/06/2020    S107

Hrvatska-Šibenik: Računalna oprema

2020/S 107-258863

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije
Nacionalni registracijski broj: 21715496907
Poštanska adresa: Velimira Škorpika 6
Mjesto: Šibenik
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Katarina Mrvica
E-pošta: rra@rra-sibenik.hr
Telefon: +385 22217113
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.rra-sibenik.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0020639
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalna ili lokalna agencija/ured
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Regionalni razvoj

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava informatičko-komunikacijske i audio-video opreme ABC centra X3

Referentni broj: 1/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30230000 Računalna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Oprema za potrebe centra uređenja ABC u Šibeniku.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 330 994.40 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Informatičko - komunikacijska oprema

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30230000 Računalna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
II.2.4)Opis nabave:

Informatičko-komunikacijska oprema.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za isporučenu robu / Ponder: 20 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 60 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 512 700.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 40
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt se financira sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija, u okviru poziva „Razvoj poslovne infrastrukture“.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Audio-video oprema

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32000000 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
II.2.4)Opis nabave:

Audio-video oprema.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za isporučenu robu / Ponder: 20 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 60 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 818 294.40 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 40
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt se financira sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija, u okviru poziva „Razvoj poslovne infrastrukture“.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 07/07/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/07/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

RRA, Velimira Škorpika 6, Šibenik.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/06/2020