Supplies - 258946-2022

Submission deadline has been amended by:  298756-2022
16/05/2022    S94

Romania-Ploiești: Medical consumables

2022/S 094-258946

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: CONSILIUL JUDETUL PRAHOVA, DIRECTIA SERVICII SI ACHIZITII PUBLICE
National registration number: 2842889
Postal address: Strada: Republicii, nr. 2-4
Town: Ploiesti
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 100066
Country: Romania
Contact person: Robert Adrian Stanescu
E-mail: achizitii@cjph.ro
Telephone: +40 244514545
Fax: +40 244511611
Internet address(es):
Main address: www.cjph.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143577
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Administratie Publica
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziţie materiale de protecţie sanitară şi dezinfectanţi pentru proiectul “Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat din judeţul Prahova în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”, SMIS 144949

Reference number: 2842889/2022/PAAPD1357668
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Măşti de protecţie sanitară 22.753.584 bucăţi

2. Dezinfectanţi pentru mâini 541.752 litri

3. Dezinfectanţi pentru suprafete 25.080 litri

Vor fi dotate 190 de unități de învățământ cu echipamente de protecție (măști de protecție sanitară, dezinfectanți sanitari) și 90.292 elevi, cadre didactice și personal auxiliar/administrativ vor fi protejate la infectare cu COVID-19 .

Autoritatea contractantă va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 40 393 301.76 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

JUDETUL PRAHOVA

II.2.4)Description of the procurement:

1. Măşti de protecţie sanitară 22.753.584 bucăţi

2. Dezinfectanţi pentru mâini 541.752 litri

3. Dezinfectanţi pentru suprafete 25.080 litri

Vor fi dotate 190 de unități de învățământ cu echipamente de protecție (măști de protecție sanitară, dezinfectanți sanitari) și 90.292 elevi, cadre didactice și personal auxiliar/administrativ vor fi protejate la infectare cu COVID-19 .

Proiectul în cadrul căruia se desfăşoara prezenta procedură de achiziţie este depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termen de livrare / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova cu echipamente medicale și de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați”. în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Se vor depune odată cu DUAE, de către toţi participanţii, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care va rezulta modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, dupa caz, precum şi Declaraţia conform art.60 din Legea nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) pentru sediul social, valabile la momentul prezentării;

-declaraţie de propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru;

- cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor grupului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

- Conform art. 53 alin (3) din Legea nr.98/2016, actualizată, reprezentantul legal al operatorului economic depune o declarţie pe propria răspundere cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător (în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terţ susţinător sau subcontractant la procedura este de societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtator), sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

- documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici străini pot prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorităţi competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea cerinţelor, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

În cazul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie indeplinită de toți membrii asocierii, precum și de terțul/terții susținători, subcontractantul/subcontractanții, dacă există.

Persoanele cu funcţie de decizie cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: Dumitrescu Iulian – Președinte, Tudone Dumitru - Vicepreședinte, Apostol Constantin Cristian - Vicepreședinte, Vasile Anna Maria – Administrator public, Hermina Adi Bigiu - Secretar; Dovînca Maria - Director executiv Direcția Economica, Grecu Eliza – Sef serviciu Direcția Economică, Tinca Alina Georgiana – Director executiv Direcția Juridic Contencios şi Administraţie Publică, Enache Florin – Sef serviciu Direcția Juridic Contencios si Administratie Publica, Iamandi Mihaela Irina – Director executiv Direcția Patrimoniu, Stănescu Robert Adrian – Director executiv adjunct Direcția Servicii si Achiziţii Publice, Andron Alexandru – Sef serviciu Direcția Servicii şi Achiziţii Publice, Daniel Minculescu – Director executiv Direcția Tehnica, Florentin Ilie – Șef Serviciu Direcția Proiecte cu Finanțare Externă.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii:

-Certificatul constatator, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, eliberat de ONRC . Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC .Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Operatorii economici nerezidenţi (străini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara de rezidenţă, din care sa rezulte că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila cu menţiunea “conform cu originalul”, însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba româna.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generalaMedia cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2019, 2020, 2021 trebuie sa fie cel putin egală cu : 40.000.000 lei.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre toţi operatorii economici (ofertanti/ ofertanti asociati / terti sustinatori) participanţi la procedura de atribuire a contractului cu informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă . Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Pentru calculul echivalentei euro/alta valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an parte. In cazul în care capacitatea economică şi financiară a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art.184 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţa parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm al terţului susţinător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/ terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terţul/ terţii confirmă faptul că va /vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va /vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligaţii pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va /vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printere motivele de excludere şi solicită ofertantului o singura data înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate economică şi financiară .

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOperatorii economici participanţi la procedură trebuie să facă dovada experienţei similare, respectiv să dovedeasca faptul că în ultimii 3 ani, împliniţi la data limită de depunere a ofertelor, au livrat produse similare cu cele ce fac obiectul contractului, în valoare cumulată de minimum 10.000.000 lei (exclusiv TVA) la nivelul unuia sau mai multor contracte. Prin produse similare se înţelege orice echipament sau dispozitiv medical de protecţie umană indiferent de forma de prezentare, precum şi dezinfectanţi şi/sau antispectice, indiferent de forma de prezentare (soluţii, geluri, spume, tablete) şi fără a condiţiona domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, industrial, colectivităţi). Nota 1: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerinţa se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In această situaţie şi Ofertantul asociat va completa DUAE. De asemenea împreună cu oferta, se va încărca în SEAP şi Acordul de Asociere, semnat cu semnătură electronică extinsă, în condiţiile legii.Nota 2: In vederea îndeplinirii cerinţei, ofertantul poate beneficia de susţinerea unui/unor terţ/terţi, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 48 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. In acest caz, terţul susţinător va completa DUAE.1. Informaţii privind susținerea (daca este cazul): Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, în conformitate cu prevederile alin (1) art. 182 din Legea 98/2016. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Atunci când ofertantul demonstreaza îndeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce priveste îndeplinirea respectivei/respectivelor cerinte. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016. Conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016, odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta, pentru tert sustinator si angajamentul ferm al persoanei care va asigura sustinerea.2. Informaţii privind asocierea (daca este cazul). Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art.53 din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Asociatul/asociatii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.164,art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016.

Proportia de subcontractareÎn cazul în care are intenția să subcontracteze parte/parți din contract, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanţi. Subcontractanţii pe ale caror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt considerati și terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in același timp, și angajamentul ferm.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016. Conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016, ofertanții vor prezenta, odată cu depunerea DUAE pentru fiecare subcontractant, si acordul/acordurile de subcontractare.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calităţii ca dovada a implementarii sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea îndeplinirii cerinţei, ofertantul/ofertantul asociat/terţul susţinător va completa DUAE, indicând în mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puţin următoarele informaţii necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a cerinţei: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, obiectul contractului, valoarea contractului, beneficiarul, tipul produselor livrate, perioada de furnizare a produselor și durata contractului. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt următoarele fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - Se vor prezenta copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/ documente constatatoare/ recomandări / procese verbale de recepţie / certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. Certificările respective vor indica beneficiarii, indiferent daca aceştia sunt autorităţi contractante sau clienti privaţi. Daca ofertantul a avut calitatea de subcontractant, se vor prezenta informaţii şi/sau documente din care sa reiasă partea din contract pe care a executat-o. Aceste documente vor fi prezentate și de către ofertantul asociat, în situația în care resursele acestuia au fost luate în considerare pentru îndeplinirea cerinței.Valorile contractelor vor fi prezentate în lei exclusiv TVA. Pentru o evaluare unitară, echivalenţa leu/valută se va calcula potrivit cursului de schimb mediu anual comunicat de BNR.Nota 1: Autoritatea contractanta îşi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al produselor pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE.In cazul in care se invoca sustinerea de catre unul sau mai multi terti:-se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;- se va completa DUAE de catre tertii sustinatori nominalizati în oferta cu informatiile aferente situatiei lor; - se va prezenta si se va completa odata cu DUAE - Angajamentul ferm al fiecarei persoane care va asigura sustinerea, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate, care trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizând fara echivoc cerinta pentru care tertul întelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, în conditiile legii.Documentele justificative care probeaza cele asumate prin angajamentul/angajamentele ferm/ferme al/ale tertului/tertilor sustinator/sustinatori vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse în sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat în functie de necesitatile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza, în conditiile si în termenele acestuia.In cazul asocierii: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.Conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016, odata cu depunerea DUAE, ofertanţii vor prezenta, pentru fiecare asociat, şi Acordul/acordurile de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de asociere vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acesta trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui în anexa la contractul de achizitie publica.

Ofertantii vor prezenta in SEAP, împreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare încheiate între ofertant şi subcontractantul/ subcontractanţii nominalizat / nominalizaţi în ofertă, astfel încât activităţile ce revin acestuia/ acestora, precum şi procentul aferent prestaţiilor, să poată fi cuprinse în contractul de subcontractare ce va fi prezentat la încheierea contractului de achiziţie publică.Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronică extinsă, în condiţiile legii. Acestea trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai subcontractantului; activităţile ce urmează a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica :-vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor;-vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE;-vor fi in concordanta cu Oferta;-se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.In situaţia în care Subcontractantul şi-a exprimat opţiunea de a fi plătiţi direct de către Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include, pe lângă cele mai sus menţionate, în mod obligatoriu o anexa în care Ofertantul desemnat câştigător şi subcontractantul:-vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului;-vor preciza contul de Trezorerie al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile;-vor indica valoarea aferenta lucrărilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar.Răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/ părţi din acesta sunt îndeplinite de subcontractanţi.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acestea fiind: certificate valabile la momentul prezentării emise de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţiiÎn cazul unei asocieri, aceasta cerinţă trebuie îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizează.Cerinţa privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi îndeplinită prin intermediul unei alte persoane (terţul susţinător).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisie de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Deoarece procedura aleasă este licitatie deschisa organizată integral prin mijloace electronice, eventualele clarificări se vor posta numai în SEAP la sectiunea "Întrebări", iar răspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de către Autoritatea Contractantă - Consiliul Judetean Prahova, numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesării clarificărilor postate, revin operatorului economic. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încărcate în SEAP operatorul economic trebuie să detină un program necesar vizualizării fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronică).

Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesati: În Documentatia de atribuire din Anuntul de participare. Răspunsurile la DUAE din partea operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în sectiunea ”Informatii DUAE - Ghid de completare DUAE”.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prevederilor Legii nr.101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA Serviciul juridic contencios
Postal address: Strada Republicii, Nr. 2-4
Town: Ploiesti
Postal code: 100066
Country: Romania
E-mail: dir_juridic@cjph.ro
Telephone: +40 244514545
Fax: +40 244406700
Internet address: www.cjph.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/05/2022