Dostawy - 258982-2020

Submission deadline has been amended by:  295607-2020
04/06/2020    S107

Polska-Warszawa: Komputer biurkowy

2020/S 107-258982

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Projektów Europejskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010158887
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 39 a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zapała
E-mail: przetargi@cpe.gov.pl
Tel.: +48 223783111
Faks: +48 222019725

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.cpe.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.cpe.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.cpe.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wspieranie instytucji realizujących programy unijne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa różnego sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Centrum Projektów Europejskich w podziale na 2 części.

Numer referencyjny: WA.263.13.2020.BG
II.1.2)Główny kod CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Centrum Projektów Europejskich w podziale na 2 części:

1) część I: Zakup i dostawa komputerów, komputerów przenośnych, monitorów. Opis zamówienia zawiera załącznik 1a – projekt umowy.

2) część II: Zakup i dostawa drukarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich. Opis zamówienia zawiera załącznik 1b – projekt umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 407 235.77 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa komputerów, komputerów przenośnych, monitorów.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
30213100 Komputery przenośne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia opisanego w tabelach w ramach jednej dostawy wraz z dokumentacją techniczną oferowanego sprzętu, instrukcjami Obsługi, kartami gwarancyjnymi, a także zapewnienie przez Wykonawcę gwarancji oraz autoryzowanego serwisu gwarancyjnego.

Poniższe tabele przedstawiają wymagania minimalne jakie muszą zostać spełnione przez oferowany sprzęt.

Uwaga:

1) O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne,

2) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

3) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

4) Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w OPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5) Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu należy podać pełną nazwę produktu, umożliwiającą jego jednoznaczną identyfikację, to jest nazwę producenta, typ, nazwę i model oferowanego sprzętu (podanie nazwy produktu nie dot. poz. 3 w części I zamówienia). Zamawiający wymaga również podania faktycznych parametrów sprzętu, w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji. Przedmiotowe informacje są składane na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zamawiający będzie weryfikował zgodność ofertowanych sprzętów z SIWZ- deklarowanych przez Wykonawcę parametrów sprzętu z informacjami producentów sprzętu udostępnianymi na stronach internetowych.

6) Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta. Zamawiający wymaga, by sprzęt (oferowany model) pochodził z produkcji seryjnej nie starszej niż 2019 rok- sprzęt musi być w produkcji seryjnej, dostępny w sprzedaży minimum 3 miesiące przed terminem składania ofert – w przypadku pozycji 3 dotyczy komponentów.

c.d. w zał. nr 1a do SIWZ

Dostawa:34 szt. komputerów All in one z ekranem 26 cali, 2 komputerów All in one z ekranem 24 cale, 2 komputery stacjonarne lub części komputerowe do samodzielnego montażu, 6 monitorów 26 cali, 7 szt, monitorów 23,8 cala, 17 szt. Notebook 14 cali (w tym 3 szt. opcja), 4 szt. notebook/ultrabook 13-14 cali, 4 szt. notebook 17 cali

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 373 089.43 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Termin wykonania zamówienia – maksymalnie 20 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji umowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, wobec czego wiążącym Wykonawcę terminem realizacji umowy będzie termin zaoferowany przez Wykonawcę, nie dłuższy niż 20 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji do dnia 31.10.2020 r. Prawo opcji obejmuje zakup 3 szt. Notebook’ów 13-14 cali wskazanych w poz. 6 OPZ. Skorzystanie z prawa opcji wymaga aneksowania umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot niniejszej umowy jest współf. ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego PT POWER 2014-2020, Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, Programu Współpracy Terytorialnej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. pkt II.2.7 Termin dostawy (realizacji umowy) stanowi kryterium oceny ofert.

Za zaoferowanie dostawy w terminie:

1) 20 dni od dnia podpisania umowy-0 pkt

2)18 dni od dnia podpisania umowy-4 pkt

3) 16 dni od dnia podpisania umowy-8 pkt

4) 14 dni od dnia podpisania umowy-12 pkt

5) 12 dni od dnia podpisania umowy-16 pkt

6) 10 dni od dnia podpisania umowy-20 pkt

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa drukarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia opisanego w tabelach w ramach jednej dostawy wraz z dokumentacją techniczną oferowanego sprzętu, instrukcjami Obsługi, kartami gwarancyjnymi, a także zapewnienie przez Wykonawcę gwarancji oraz autoryzowanego serwisu gwarancyjnego. W dostawie należy uwzględnić dodatkowo 1 komplet materiałów eksploatacyjnych do każdej sztuki zaoferowanego urządzenia tj. tonery, pojemniki na zużyte tonery poza zestawem startowym w urządzeniu.

Poniższe tabele przedstawiają wymagania minimalne jakie muszą zostać spełnione przez oferowany sprzęt.

Uwaga:

1) O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne,

2) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

3) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

4) Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w OPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5) Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu należy podać co najmniej nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. Zamawiający wymaga również podania faktycznych parametrów sprzętu, w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji. Przedmiotowe informacje są składane na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zamawiający będzie weryfikował zgodność ofertowanych sprzętów z SIWZ- deklarowanych przez Wykonawcę parametrów sprzętu z informacjami producentów sprzętu udostępnianymi na stronach internetowych.

6) Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta. Zamawiający wymaga, by sprzęt (oferowany model) pochodził z produkcji seryjnej nie starszej niż 2019 rok- sprzęt musi być w produkcji minimum 1 miesiąc przed terminem składania ofert.

c.d. w zał. nr 1b do SIWZ

Dostawa obejmuje: 2 szt. drukarek kolorowych laserowych, 6 szt. drukarek laserowych monochomatycznych, 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolorowych A3, 1 szt. mała drukarka laserowa monochromatyczna.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 146.34 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego PT POWER 2014-2020, Programu Współpracy Terytorialnej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. pkt II.2.7 Termin dostawy (realizacji umowy) stanowi kryterium oceny ofert.

Za zaoferowanie dostawy w terminie:

1) 20 dni od dnia podpisania umowy-0 pkt

2)18 dni od dnia podpis. umowy-4 pkt

3) 16 dni od dnia podpis. umowy-8 pkt

4) 14 dni od dnia podpis. umowy-12 pkt

5) 12 dni od dnia podpis. umowy-16 pkt

6) 10 dni od dnia podpis. umowy-20 pkt

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Oferta musi zostać złożona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego określonym w załączniku nr 2 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i uwzględniać wszystkie wymagane w SIWZ warunki i oświadczenia. Wykonawca ma obowiązek podać pełna nazwę oferowanych sprzętów, umożliwiającą ich jednoznaczną identyfikację- nazwę producenta, typ, nazwę, model (nie dotyczy cz. I poz. 3 zamówienia). Zamawiający dokona oceny zgodności oferowanego sprzętu z wymogami SIWZ, w tym OPZ, weryfikując wskazane przez Wykonawcę parametry techniczne sprzętu z parametrami wskazywanymi przez producentów sprzętu, publikowanymi na stronach internetowych. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie nazwę produktu w sposób umożliwiający opisaną weryfikację zgodności oferty z SIWZ.

3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

b) oświadczenie wymienione w rozdziale VI ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ (także ust. 6)

c) oświadczenie o udostępnianiu zasobów na zasadach określonych w art. 22 a ust.1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy)

d) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców mogą wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

e) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania Wykonawcy w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych;

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 dotyczące tych podmiotów.

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 dotyczące tych podmiotów.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez inne podmioty, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 6.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy i spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd Zamawiający ma go pobrać.

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).

6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

O których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy- (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd.III.1.2

9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy- (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).

10) wykazu dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez inne podmioty ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust.1 pkt 1-9 powyżej.

3. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wskazanych w ust. 2 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1,3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności.

5. Dokument, o którym mowa w ust. 4 składany zamiast dokumentu wskazanego w ust. 1 pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty składane zamiast dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydane przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument/informacja dotyczy. Dokument składany zamiast dokumentu wskazanego w ust. 1 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym - cd. w III.1.3 Minimalny poziom....

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wszyscy, którzy spełniają warunki:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawców doświadczenia w realizacji dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia i wymaga od Wykonawców by wykazali, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

a) w przypadku części I zamówienia, co najmniej trzy dostawy sprzętu komputerowego

O wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każda

b) w przypadku części II zamówienia co najmniej: dwie dostawy drukarek i/lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości 15 000,00 zł brutto każda;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Doprecyzowanie w rozdziale IV SIWZ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

C.d. III.1.2

Albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy ust. 5 i 6 stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Doprecyzowanie w rozdziale IV, VI i VII SIWZ.

1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

a) dla części I w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

b) dla części II w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

Z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy.

4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta 98 1010 1010 0058 8713 9120 0000 (SWIFT CODE: NBPL PLPW, IBAN: PL). Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu znak WA.263.13.2020.BG, część .........”.

5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w pozostałych przypadkach wymienionych w ust. 2 – oryginał dowodu wniesienia wadium.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian niniejszej umowy:

1) W przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot oferty został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, co wynika z przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia podpisanego przez producenta lub dystrybutora, a zaproponowany przez Wykonawcę w jego miejsce produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem oferty, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SIWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone;

2. Zmiany umowy, o których mowa powyżej mogą być wprowadzone w następującym trybie:

c.d. w pkt VI.3

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu składania ofert tj. w dniu 08.07.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

c.d. III.2.2

1) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie;

2) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy;

3) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i mogą być wprowadzone po przeprowadzeniu stosownych negocjacji.

3. Z wnioskiem o dokonanie zmiany przewidzianej w ust. 2 pkt. 1 może wystąpić również Zamawiający. Postanowienia ust. 2 pkt. 3) stosuje się odpowiednio.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy,w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ofertę należy złożyć za pośredn. formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.07.2020, do godziny 9.00. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnie z rozdziałem IX ust. 8 SIWZ i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (zip).

Doprecyzowanie w rozdziale II i IX SIWZ

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2020