Lieferungen - 258983-2020

Submission deadline has been amended by:  334758-2020
04/06/2020    S107

Polen-Starachowice: Medizinsoftwarepaket

2020/S 107-258983

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
Postanschrift: ul. Radomska 70
Ort: Starachowice
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 27-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Waldemar Piórkowski
E-Mail: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl
Telefon: +48 412739182
Fax: +48 412739182
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.starachowice.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/szpital.starachowice/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/szpital.starachowice/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Informatyzacja PZOZ w Starachowicach w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”

Referenznummer der Bekanntmachung: P/21/05/2020/INF
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48180000 Medizinsoftwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Informatyzacja Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (RPOWŚ 2007–2014), oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia). W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

1) część I zmówienia: Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM);

2) część II zamówienia: Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48180000 Medizinsoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Hauptort der Ausführung:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 160
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Możliwość zmian zapisów umowy określona jest w § 13 wzoru umowy stanowiącego dodatek nr 8a do SIWZ.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPSW.07.01.00-26-0042/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Hauptort der Ausführung:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Możliwość zmian zapisów umowy określona jest w § 15 wzoru umowy stanowiącego dodatek nr 8b do SIWZ.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPSW.07.01.00-26-0042/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia w wysokości co najmniej: 1 500 000,00 PLN brutto – dot. zadania nr 1.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia w wysokości co najmniej: 400 000,00 PLN brutto (czterysta tysięcy złotych) – dot. zadania nr 2.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dotyczy zadania nr 1:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

• co najmniej jedno zamówienie rozumiane jako jedna umowa o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto, w ramach którego Wykonawca dostarczył i wdrożył system informatyczny służący do obsługi procesów leczenia pacjentów, w zakres którego wchodziła również:

— dostawa, wdrożenie i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sprzętowej,

— dostawa i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i e-Usług.

• co najmniej dwa zamówienia rozumiane jako osobne umowy o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto, których przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i e-Usług.

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum 5-osobowym zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

• minimum 1 kierownikiem zespołu posiadającym: wykształcenie wyższe, certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub certyfikat nadawany przez International Project Managment Association (IPMA) co najmniej na poziomie C lub certyfikat CPM, PMI, PMP, oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 wdrożeniach systemu informatycznego w zakresie części medycznej dla podmiotu medycznego na stanowisku kierownika wdrożenia,

• minimum 3 specjalistów posiadających wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 wdrożeniach na stanowisku wdrożeniowca systemów informatycznych w zakresie dotyczącym części medycznej dla podmiotu medycznego,

• minimum 1 specjalistą ds. baz danych posiadającym: wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia, administrowania i strojenia baz danych, znajomość oferowanych baz danych.

Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, powinny biegle posługiwać się językiem polskim (w mowie i piśmie), w przeciwnym wypadku Wykonawca musi zapewnić tłumacza zapewniającego stałe tłumaczenie dla potrzeb realizacji zamówienia.

Dotyczy zadania nr 2:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

• co najmniej dwa zamówienia rozumiane jako dwie osobne umowy o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto,

W ramach którego Wykonawca dostarczył, zainstalował i skonfigurował urządzenia sieciowe takie jak: przełączniki oraz UTM (Unified Threat Management).

• wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie rozumiane jako jedna umowa,

• o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto,

W ramach którego Wykonawca wykonał sieć światłowodową wraz urządzeniami LAN.

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

• minimum 1 specjalistą certyfikowanym przez producenta oferowanych przełączników, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności będzie odpowiedzialny za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych oferowanego sprzętu posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów z zakresu IT, tzn. dostawa sprzętu aktywnego z konfiguracją,

• minimum 1 specjalistą certyfikowanym przez producenta oferowanego UTM, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności będzie odpowiedzialny za świadcz. usług inst.-konfig. ofer. sprzętu.

Pozostałe warunki w treści SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/07/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/07/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, POLSKA, budynek „D”, pok. 202.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom i uczestnikom przetargu, także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Zespołu arbitrów oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198.

3. Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. Informacje na temat składania odwołań można uzyskać w: Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA, tel. +48 224587801.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się:

— w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/06/2020