Dostawy - 258983-2020

Submission deadline has been amended by:  334758-2020
04/06/2020    S107

Polska-Starachowice: Pakiety oprogramowania medycznego

2020/S 107-258983

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
Adres pocztowy: ul. Radomska 70
Miejscowość: Starachowice
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 27-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Waldemar Piórkowski
E-mail: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl
Tel.: +48 412739182
Faks: +48 412739182
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.starachowice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpital.starachowice/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/szpital.starachowice/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Informatyzacja PZOZ w Starachowicach w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”

Numer referencyjny: P/21/05/2020/INF
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Informatyzacja Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (RPOWŚ 2007–2014), oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia). W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

1) część I zmówienia: Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM);

2) część II zamówienia: Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 160
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Możliwość zmian zapisów umowy określona jest w § 13 wzoru umowy stanowiącego dodatek nr 8a do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSW.07.01.00-26-0042/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Możliwość zmian zapisów umowy określona jest w § 15 wzoru umowy stanowiącego dodatek nr 8b do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSW.07.01.00-26-0042/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia w wysokości co najmniej: 1 500 000,00 PLN brutto – dot. zadania nr 1.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia w wysokości co najmniej: 400 000,00 PLN brutto (czterysta tysięcy złotych) – dot. zadania nr 2.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dotyczy zadania nr 1:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

• co najmniej jedno zamówienie rozumiane jako jedna umowa o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto, w ramach którego Wykonawca dostarczył i wdrożył system informatyczny służący do obsługi procesów leczenia pacjentów, w zakres którego wchodziła również:

— dostawa, wdrożenie i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sprzętowej,

— dostawa i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i e-Usług.

• co najmniej dwa zamówienia rozumiane jako osobne umowy o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto, których przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i e-Usług.

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum 5-osobowym zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

• minimum 1 kierownikiem zespołu posiadającym: wykształcenie wyższe, certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub certyfikat nadawany przez International Project Managment Association (IPMA) co najmniej na poziomie C lub certyfikat CPM, PMI, PMP, oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 wdrożeniach systemu informatycznego w zakresie części medycznej dla podmiotu medycznego na stanowisku kierownika wdrożenia,

• minimum 3 specjalistów posiadających wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 wdrożeniach na stanowisku wdrożeniowca systemów informatycznych w zakresie dotyczącym części medycznej dla podmiotu medycznego,

• minimum 1 specjalistą ds. baz danych posiadającym: wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia, administrowania i strojenia baz danych, znajomość oferowanych baz danych.

Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, powinny biegle posługiwać się językiem polskim (w mowie i piśmie), w przeciwnym wypadku Wykonawca musi zapewnić tłumacza zapewniającego stałe tłumaczenie dla potrzeb realizacji zamówienia.

Dotyczy zadania nr 2:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

• co najmniej dwa zamówienia rozumiane jako dwie osobne umowy o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto,

W ramach którego Wykonawca dostarczył, zainstalował i skonfigurował urządzenia sieciowe takie jak: przełączniki oraz UTM (Unified Threat Management).

• wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie rozumiane jako jedna umowa,

• o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto,

W ramach którego Wykonawca wykonał sieć światłowodową wraz urządzeniami LAN.

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

• minimum 1 specjalistą certyfikowanym przez producenta oferowanych przełączników, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności będzie odpowiedzialny za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych oferowanego sprzętu posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów z zakresu IT, tzn. dostawa sprzętu aktywnego z konfiguracją,

• minimum 1 specjalistą certyfikowanym przez producenta oferowanego UTM, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności będzie odpowiedzialny za świadcz. usług inst.-konfig. ofer. sprzętu.

Pozostałe warunki w treści SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, POLSKA, budynek „D”, pok. 202.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i uczestnikom przetargu, także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Zespołu arbitrów oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198.

3. Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. Informacje na temat składania odwołań można uzyskać w: Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA, tel. +48 224587801.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się:

— w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2020