El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 259042-2019

04/06/2019    S106

Polonia-Varsovia: Servicios de programación de paquetes de software

2019/S 106-259042

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Dirección postal: ul. Tamka 43
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-355
País: Polonia
Persona de contacto: Piotr Krakowski
Correo electrónico: zamowienia@nifc.pl
Teléfono: +48 224416100
Fax: +48 224416113
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.nifc.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.nifc.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Narodowa Instytucja Kultury
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV

Número de referencia: ZP/NIFC-18/2019
II.1.2)Código CPV principal
72210000 Servicios de programación de paquetes de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72212900 Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POPC.02.03.02-00-0001 /1 7 Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201 4-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury

II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia - przed upływem terminu składania ofert - wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu witryny WWW sprzężonej z aplikacją mobilną o następujących cechach: architektura wymiany danych klient-serwer, wykorzystanie odtwarzaczy multimedialnych, wykorzystywanie streamingu video o wartości tej usługi nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto.

2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują co najmniej:

i. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Koordynator projektu informatycznego która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Koordynator projektu informatycznego oraz posiada co najmniej 1 certyfikat z zakresu zarządzania projektami,

ii. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Deweloper front-endu która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Deweloper front-endu,

iii. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Administrator serwerów która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Administrator serwerów,

iv. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Deweloper aplikacji mobilnych na iOs, która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Deweloper aplikacji mobilnych na iOs,

v. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Deweloper aplikacji mobilnych na Android która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Deweloper aplikacji mobilnych na Android. Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi od wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże inne osoby które będą brać udział w realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia (JEDZ - Załącznik nr 4 do SIWZ), Wykazu osób (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz Wykazu doświadczenia wykonawcy (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ)

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy.Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w par. 14 istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 12:30
Lugar:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, POLSKA Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy (fakultatywne przesłanki wykluczenia). Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

2) jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega się na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zobowiązany jest przedłożyć dowód, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);

3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

1 0) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 4, 5, 6, 7 składa dokumenty określone w par. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). Ww. Rozporządzenie ma zastosowanie do Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP (par. 8 rozporządzenia).Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec SIWZ.

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej.

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy - Środki ochrony prawnej. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną - wyłącznie na adres: zamowienia@nifc.pl

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/05/2019