Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 259042-2019

04/06/2019    S106

Polonia-Varsovia: Servicios de programación de paquetes de software

2019/S 106-259042

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Dirección postal: ul. Tamka 43
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-355
País: Polonia
Persona de contacto: Piotr Krakowski
Correo electrónico: zamowienia@nifc.pl
Teléfono: +48 224416100
Fax: +48 224416113
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.nifc.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.nifc.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Narodowa Instytucja Kultury
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV

Número de referencia: ZP/NIFC-18/2019
II.1.2)Código CPV principal
72210000 Servicios de programación de paquetes de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72212900 Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POPC.02.03.02-00-0001 /1 7 Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201 4-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury

II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia - przed upływem terminu składania ofert - wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu witryny WWW sprzężonej z aplikacją mobilną o następujących cechach: architektura wymiany danych klient-serwer, wykorzystanie odtwarzaczy multimedialnych, wykorzystywanie streamingu video o wartości tej usługi nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto.

2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują co najmniej:

i. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Koordynator projektu informatycznego która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Koordynator projektu informatycznego oraz posiada co najmniej 1 certyfikat z zakresu zarządzania projektami,

ii. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Deweloper front-endu która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Deweloper front-endu,

iii. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Administrator serwerów która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Administrator serwerów,

iv. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Deweloper aplikacji mobilnych na iOs, która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Deweloper aplikacji mobilnych na iOs,

v. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Deweloper aplikacji mobilnych na Android która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Deweloper aplikacji mobilnych na Android. Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi od wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże inne osoby które będą brać udział w realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia (JEDZ - Załącznik nr 4 do SIWZ), Wykazu osób (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz Wykazu doświadczenia wykonawcy (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ)

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy.Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w par. 14 istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 12:30
Lugar:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, POLSKA Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy (fakultatywne przesłanki wykluczenia). Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

2) jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega się na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zobowiązany jest przedłożyć dowód, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);

3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

1 0) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 4, 5, 6, 7 składa dokumenty określone w par. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). Ww. Rozporządzenie ma zastosowanie do Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP (par. 8 rozporządzenia).Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec SIWZ.

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej.

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy - Środki ochrony prawnej. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną - wyłącznie na adres: zamowienia@nifc.pl

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/05/2019