Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 259042-2019

04/06/2019    S106

Polska-Warszawa: Usługi programowania pakietów oprogramowania

2019/S 106-259042

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Adres pocztowy: ul. Tamka 43
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-355
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krakowski
E-mail: zamowienia@nifc.pl
Tel.: +48 224416100
Faks: +48 224416113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nifc.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.nifc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Narodowa Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV

Numer referencyjny: ZP/NIFC-18/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72212900 Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPC.02.03.02-00-0001 /1 7 Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201 4-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia - przed upływem terminu składania ofert - wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu witryny WWW sprzężonej z aplikacją mobilną o następujących cechach: architektura wymiany danych klient-serwer, wykorzystanie odtwarzaczy multimedialnych, wykorzystywanie streamingu video o wartości tej usługi nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto.

2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują co najmniej:

i. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Koordynator projektu informatycznego która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Koordynator projektu informatycznego oraz posiada co najmniej 1 certyfikat z zakresu zarządzania projektami,

ii. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Deweloper front-endu która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Deweloper front-endu,

iii. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Administrator serwerów która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Administrator serwerów,

iv. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Deweloper aplikacji mobilnych na iOs, która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Deweloper aplikacji mobilnych na iOs,

v. 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Deweloper aplikacji mobilnych na Android która posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w pracy jako Deweloper aplikacji mobilnych na Android. Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi od wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże inne osoby które będą brać udział w realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia (JEDZ - Załącznik nr 4 do SIWZ), Wykazu osób (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz Wykazu doświadczenia wykonawcy (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy.Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w par. 14 istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, POLSKA Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy (fakultatywne przesłanki wykluczenia). Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

2) jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega się na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zobowiązany jest przedłożyć dowód, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);

3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

1 0) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 4, 5, 6, 7 składa dokumenty określone w par. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). Ww. Rozporządzenie ma zastosowanie do Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP (par. 8 rozporządzenia).Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec SIWZ.

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej.

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy - Środki ochrony prawnej. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną - wyłącznie na adres: zamowienia@nifc.pl

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2019