Roboty budowlane - 259065-2021

Submission deadline has been amended by:  338058-2021
21/05/2021    S98

Rumunia-Suceava: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2021/S 098-259065

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Acet S.A. Suceava
Krajowy numer identyfikacyjny: RO713519
Adres pocztowy: Str. Mihai Eminescu nr. 5
Miejscowość: Suceava
Kod NUTS: RO215 Suceava
Kod pocztowy: 720183
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Groza Ștefan
E-mail: secretariat@acetsv.ro
Tel.: +4 0230206315
Faks: +4 0230520941
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.acetsv.ro/
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100120238
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Construcția branșamentelor și a rețelelor de apă uzată din localitatea Dolhasca cod SV-CL-17

Numer referencyjny: SV-CL-17
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contractul de lucrari „Constructia bransamentelor si a retelelor de apa uzata din localitatea Dolhasca” cuprinde:

— Obiect 1 – Bransamente si instrumente de masura apa potabila, care presupune realizarea a 337 buc. bransamente si realizarea a opt camine de vane, cinci vane ingropate si 30 hidranti;

— Obiect 2 – Retea de canalizare menajera pe o lungime de 24 587 m;

— Obiect 3 – Statii de pompare apa uzata 9 buc. si conducte de refulare L= 3 862 m;

Lucrarile se refera la:

(a) lucrari de constructie;

(b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(c) testare si punere in functiune;

(d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar;

(e) remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 de luni, respectiv 1 095 zile;

(f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel:

— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricație, un standard, o autorizare/certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 29 789 268.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131390 Osprzęt zaworowy
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232431 Przepompownie wody odpadowej
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO215 Suceava
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Locul principal de executare:

— Aglomerarea Dolhasca

— sediul ACET S.A. Suceava

— teritoriul judetului Suceava.

II.2.4)Opis zamówienia:

Contractul de lucrari „Constructia bransamentelor si a retelelor de apa uzata din localitatea Dolhasca” cuprinde:

Obiect 1 - Bransamente si instrumente de masura apa potabila, care presupune realizarea a 337 buc bransamente si realizarea a 8 camine de vane, 5 vane ingropate si 30 hidranti;

Obiect 2 - Retea de canalizare menajera pe o lungime de 24587 m;

Obiect 3 - Statii de pompare apa uzata 9 buc. si conducte de refulare L= 3862 m;

Valoarea contractului include Rezerva de implementare (sume provizionate in valoare de 449.459 RON)) conform celor mentionate in Cap. 2 – Caiet de sarcini, 2.3 Liste de cantitati de lucrari, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute.

Contractul se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 30 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Durata suplimentară a perioadei de garanție / Waga: 15
Cena - Waga: 85
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinţa 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor.

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta.

Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca faptul ca nu au obligații restante de plată a impozitelor la momentul prezentării lor, în conformitate cu prevederile legislației din țara de rezidență.

Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Nota 1: Orice operator economic aflat in oricare din situatiile prevazute la art. 177, 178 (1) si (2), si 180 (1) din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din Legea 99/2016.

Nota 2:

In conformitate cu OUG 114/2020, ART. II, pct. 12 (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

a) fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat, sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante;

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor."

Nota 3: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Cerinţa 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii:

1 .Stefan Groza- Director General

2. Rodica Nistor- Director Economic

3. Mircea Ovadiuc- Director Tehnic

4. Ion Postolache- Director POIM

5. Constantin Maierean – Președinte Consiliul de Administrație (CA)

6. Stelian Codau- Membru CA

7. Paul Ionuț Bota - Membru CA

8. Georgeta Dorneanu - Membru CA

9. Constantin Galan - Membru CA

10. Radu Nicolae Chisăliță, - Sef Serviciu UIP

11. Alina Nistor– Membru UIP

12. Niculina Bliancă - Membru UIP

13. Bogdan Burcioagă - Membru UIP

14. Florin Popa - Membru UIP

15. Georgel Bucșineanu - Membru UIP

16. Ciprian Aron Fodor - Membru UIP

17. Oana David - Membru UIP

18. Iuliana Saghin - Membru UIP

19. Daniela Raluca Popa- Membru UIP

20. Bogdana Ioana Burcioagă - Membru UIP

21. Costel-Teodor Florea - Membru UIP

22. Cristian Avram - Membru UIP

23. Irina Șlemco - Membru UIP

24. Socaciu Claudia - Membru UIP

25. Bogdan Cristache - Membru UIP

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca:

— operatorul economic este legal constituit,

— nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii,

— faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

— datele de identificare ale operatorului economic,

— actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Pentru persoanele juridice straine:

Documente de confirmare:

• Documente echivalente emise in tara de rezidenta a operatorului economic care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)

• Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

Nota 1: Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii acestora, in urma solicitării entitatii contractante.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri generale anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2018, 2019, 2020), trebuie sa fie mai mare sau egala cu 25.000.000,00 RON.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta ca dovadă preliminară DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător după caz cu informaţii relevante conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate sunt: Situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 si 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire formularele si documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului Pentru conversia in LEI daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv Tert Sustinator Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177 178 si 180 din Legea 99/2016 sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător completat conform Formular nr. 7– Angajament ferm privind sustinerea economico-financiara a ofertantului. Nedepunerea odată cu oferta a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE Odata cu angajamentul de sustinere ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament Daca ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesar prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial Prin angajamentul ferm terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru) Odata cu angajamentul de sustinere ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament Nota 3 In cazul situatiilor financiare prezentate in EURO pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv Pentru alte monede decat EURO se transforma mai intai in EURO utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, lucrări similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul prezentului contract, în valoare cumulată de minimum 20.000.000 RON, fără TVA, la nivelul a maximum 5 contracte. Prin sintagma,,lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii” se intelege: lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane, și/sau instalații de tratare a apei și/sau rezervoare de înmagazinare apă și/sau stații de pompare. Nota 1: Valoarea care va fi luata in calcul se va face in conformitate cu art. 13 alin (3)din Instructiunea2/2017 ANAP: „În cazul contractelor de servicii/lucrări, comisia de evaluare are obligaţia ca, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, să ia în calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi de servicii/lucrări aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul de timp urmărit”. Nota 2: Prin sintagma „dus la bun sfarsit” se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro). Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor. In cazul in care se decaleaza termenul limita de depunere a ofertelor, perioada aferenta experientei similare (ultimii 5 ani) se va extinde corespunzator cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) se va calcula in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Instructiunea presedintelui ANAP nr. 2/2017. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta.

Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 192, punctul k) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Conform prevederilor art. 185 alin. (4) din Legea 99/2016 entitatea contractantă nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Ca urmare, subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Evaluarea susținerii ca terț susținător se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute la art.55 alin.(2) din HG nr.394/2016, fără a exista o limitare în raport cu procentul de implicare a subcontractantului în cadrul viitorului contract. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea entitatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerințe prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. Dacă prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de lucrari, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Se va completa DUAE Partea IV: Criterii de selectie Sectiunea C Capac tehnica si profesionala in DUAE (raspuns) rubrica "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat" de catre operatorii participanti la procedura cu inform aferente situatiei lor La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti info cum ar fi: obiectul contractului nr si data contractului invocat drept experienta similara beneficiarul FINAL acestuia si datele sale de contact caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime data si nr docum de receptie ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil Daca ofertantul a participat la contractul respectiv in calitate de subcontractant se va preciza ponderea si activilatea pe care a indeplinit-o in aceasta calitate Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului la solicitarea Ent Contractante certif/ docum care atesta indeplinirea cerintei si anume: extrase relevante ale contractului /docum/certif (ex PV de receptie/PV de receptie la terminarea lucrarilor/certif de predare-primire, recomandari certif de buna executie certif constatatoare sau alte docum din care sa reiasa: beneficiarul tipul contractului, perioada (inclusiv data incheierii contractului) cantitatea (indicatorii tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii) si locul executiei lucrarilor; Aceste docum vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei Docum prezentate trebuie sa ateste urmatoarele: faptul ca lucrarile au fost executate în conf cu normele profesionale în domeniu si au fost duse la bun sfârsit Vor fi acceptate docum care atesta atat lucrarile receptionate partial cat si lucrarile receptionate la sfarsitul executiei si docum care confirmă recepţionarea respectivelor lucrări în perioada de referinţă luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului docum în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă Terti sustinatori Daca ofertantul isi demonstreaza capac tehnica si/sau profes invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti in conf cu art196 din Legea 99/2016 atunci ofertantul are oblig de a dovedi Ent contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor Prin angajamentul ferm terțul va confirma faptul că va sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii oblig contractuale fie prin precizarea modului în care va interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea fie prin indicarea resurselor tehnice și profes pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru) Odata cu angajamentul de sustinere ofertantul are oblig sa prezinte docum transmise acestuia de catre tert sustinator din care sa rezulte modul prin care tertul sustinator(i) va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere docum care se vor constitui anexe la respectivul angajament In conf cu art198 din Legea nr 99/2016 tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul in mod neconditionat fata de Ent Contractanta pentru neexecutarea oricarei oblig asumate de Ofertant in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea teh si profes conf prezentului angajament, renuntand in acest sens definitiv si irevocabil la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori) va completa informatiile coresp din docum DUAE Docum justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE trebuie prezentate la solic Ent contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc

In conformitate cu prevederile art. 156 alin (2) din HG 394/2016, se vor mentiona in DUAE „partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către subcontractanți, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspect”. In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor fi in concordanta cu Oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Partile prezentului acord vor stabili prin contractul de subcontractare ce urmeaza a fi incheiat in cazul in care oferta contractantului general va fi declarata castigatoare, posibilitatea si mecanismul platilor directe catre subcontractant pe care ar urma sa le efectueze entitatea contractanta. Nedepunerea odată cu oferta a acordului de subcontractare completat cu minimul de informatii solicitate, constituie temei pentru solicitarea de clarificari.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Garantia de participare (GP) se constituie in favoarea entitatii contractante în cuantum de 290.000,00 RON, in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/201, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii (Formularul nr. 1). In cazul in care ofertantul optează pentru constituirea garanției de participare prin virament bancar, suma aferenta garanției trebuie virată in contul RO90RNCB0234020627340719 deschis la Banca BCR Suceava, Beneficiar: ACET S.A. Suceava, cod fiscal RO 713519 (se prezintă OP confirmat de banca emitentă – copia documentului).

Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primire

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil și să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

In cazul depunerii de oferte în asociere, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.

Garanția de participare emisa in alta limba decât română va fi însoțita de traducerea autorizată în limba româna.

Dovada constituirii garanției de participare va fi transmisă în format electronic (scanata), in SEAP, secțiunea „Documente de calificare”, până la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului garanției de participare, echivalența pentru o garanție de participare depusă în altă monedă se va face la cursul BNR din data publicării Anunțului de participare.

Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394 / 2016.

Cuantumul garantiei de buna executie (GBE) este de 10 % din valoarea fara TVA... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere in conformitate cu art. 66 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/12/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

NU

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE numai in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica.

2. 2. Eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, vor fi formulate de catre operatorii economici, cu respectarea conditiilor legale in acest sens si a termenelor precizate la punctele I.3 si II.1.4 din Fisa de date a achizitiei.

— Orice alte propuneri de modificare ale clauzelor contractuale specifice formulate odata cu depunerea ofertei sau dupa termenul limita de depunere al ofertelor, nu vor fi acceptate.

3. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica.

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor,

— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP

(Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: București
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Persoana care se consideră vătămată se poate adresa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanței de judecată, în condițiile și termenele prevăzute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Acet S.A. Suceava
Adres pocztowy: Str. Mihai Eminescu nr. 5
Miejscowość: Suceava
Kod pocztowy: 720183
Państwo: Rumunia
E-mail: secretariat@acetsv.ro
Tel.: +40 230206315
Adres internetowy: www.acetsv.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2021