Доставки - 259112-2018

16/06/2018    S114    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 114-259112

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална спортна академия „Васил Левски“
Национален регистрационен номер: 000670627
Пощенски адрес: „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, ректорат НСА, деловодство, ет. 1, ст. 111
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Лице за контакт: Александър Вуков — управ. сл. „Студентски столове“
Електронна поща: avukov@abv.bg
Телефон: +359 896776631
Факс: +359 24007505

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nsa.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ — Равда за 2018 г.

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ — Равда за 2018 г.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 93 426.98 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Burgas
Основно място на изпълнение:

Стола на Национална спортна академия „Васил Левски“, находящ се в ВУСБ — Равда, община Несебър, област Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Обществената поръчка е за доставка на посочените на ценовото предложение (образец № 4) видове и количество хранителни продукти по месеци, което поради своя обем и табличен вид е приложено в отделен файл към документацията за участие, публикувана в профила на купувача на възложителя.

2. Количеството за месечното потребление на видовете хранителни продукти, необходими на възложителя за периода на посочените месеци на 2018 г., е ориентировъчно и не е задължително за закупуване от възложителя.

3. Конкретното количеството и вид на заявяваните за доставка хранителни продукти ще се определя от възложителя в зависимост от потреблението и евентуалното възникване на необходимост от доставка на такива в рамките на бюджетните възможности, поради което възложителят не е обвързан със закупуването на изброените видове и количества по месеци, а само и единствено с посочената единична стойност, въз основа на която да заплати хранителните продукти, в случай че такива бъдат закупени.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 060-131882
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ОП-18/07.06.2018
Наименование:

Договор за доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ — Равда за 2018 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/06/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Водолей — 13“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 102869803
Пощенски адрес: ул. „Дюни“ № 16
Град: Несебър
код NUTS: BG341 Burgas
Пощенски код: 8230
Държава: България
Електронна поща: vodolei13@abv.bg
Телефон: +359 55443064
Факс: +359 55443064
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 93 426.98 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/06/2018