El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 259131-2019

04/06/2019    S106

Rumanía-Tulcea: Servicios de escaneado

2019/S 106-259131

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea
Número de identificación fiscal: 9802830
Dirección postal: Str. Decebal nr. 9
Localidad: Tulcea
Código NUTS: RO225 Tulcea
Código postal: 820150
País: Rumania
Persona de contacto: Vasilica Lungu
Correo electrónico: mamilungu@yaho.com
Teléfono: +40 240511486
Fax: +40 240519849
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ocpitulcea.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Oficiul de Cadastru
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servicii de scanare și indexare a dosarelor de acte din cadrul O.C.P.I. Tulcea

Número de referencia: 09
II.1.2)Código CPV principal
79999100 Servicios de escaneado
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Servicii de scanare și indexare a dosarelor de acte din cadrul O.C.P.I. Tulcea.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 260 504.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72252000 Servicios de archivo informático
72311100 Servicios de conversión de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO225 Tulcea
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

O.C.P.I. Tulcea.

II.2.4)Descripción del contrato:

Servicii de scanare și indexare a dosarelor de acte din cadrul O.C.P.I. Tulcea.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Experiența specifică experților cheie concretizată în numărul de contracte similare în care au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. / Ponderación: 24
Criterio de calidad - Nombre: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților. / Ponderación: 36
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Operatorul economic (lider, asociat, terț sustinător, subcontractant) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

În vederea îndeplinirii cerinței, se va completa DUAE de către operatorii economici cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative pe care ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire le va prezenta la solicitarea autorității contractante, pentru a face dovada neîncadrării în situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, vor fi următoarele:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016,

— alte documente edificatoare, după caz;

2) Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) trebuie să respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta, împreună cu DUAE, o declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Emilia-Gianina Șerpescu – director,

— Adina-Gabriela Graur – șef Serviciu Publicitate Imobiliară,

— Victoria Lazăr – șef Serviciu Cadastru,

— Oana-Andreea Sava – șef Birou Economic,

— Vasilica Lungu – consilier gr. IA/responsabil achiziții publice,

— Maria-Camelia Baciu – consilier juridic,

— Mădălina Culea – consilier gr. II în cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică și

— Ioana Bolocan – referent IA.

Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. În acest sens, ofertantul va completa DUAE cu informații aferente situației sale. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și menționate în continuare urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Ministerul Justiției din care să rezulte informații de identificare, sediul social, administratori, domenii de activitate, durata societății, asociați, capital social, puncte de lucru. Certificatul constatator trebuie să conțină date reale/actuale la data prezentării. Se permite prezentarea certificatului constatator emis de către ONRC în forma electronică, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Notă:

(a) Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC,

(b) În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care să rezulte competența acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract,

(c) Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, din ca [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra sa de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: media cifrei de afaceri generală a ofertantului din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) sa fie cel puțin egală cu suma de: 2 500 000 RON. Pentru îndeplinirea acestei cerințe ofertantul poate beneficia de susținerea prin angajament ferm de către o altă persoană conform art. 182 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Cursul de referință ce va fi avut în vedere pentru calculul echivalenței pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât RON este cursul mediu anual RON/valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea cerintei privind cifra de afaceri. În acest caz, odată cu angajamentul de susținere, ofertantul/candidatul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători vă/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament – art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Notă: în situația în care ofertantul a fost inființat sau și-a început activitatea economică de mai puțin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate. Pentru calculul prețului contractului exprimat în altă monedă decât RON se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României pentru ultimii 3 ani. Cursul RON/altă valută ce va fi luat în calcul pentru anul 2018 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunțului de participare pentru prezenta procedură.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informații aferente situației lor. Documentele justificative menționate mai jos urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțurile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezultă cifra de afaceri globală sau, după caz, alte documente edificatoare, cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul probează capacitatea economico-financiară.

Note:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie să dovedească faptul că în ultimii 3 ani a prestat servicii similare de scanare și indexare având o valoare cumulată de 1 250 000 RON, la nivelul a maxim 3 contracte. Pentru îndeplinirea acestei cerințe ofertantul poate beneficia de susținerea prin angajament ferm de către o altă persoană conform art. 182 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea cerintei privind experiența similară. În acest caz, odată cu angajamentul de susținere, ofertantul/candidatul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători vă/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament – art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici cu informații aferente situației lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informații referitoare la: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care operatorul economic a fost responsabil. Documentele justificative menționate mai jos urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar, din cadrul cărora să rezulte prestarea serviciilor similare.

Note:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 08/10/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/05/2019