Servicios - 259131-2019

04/06/2019    S106

România-Tulcea: Servicii de scanare

2019/S 106-259131

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea
Număr naţional de înregistrare: 9802830
Adresă: Str. Decebal nr. 9
Localitate: Tulcea
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Cod poștal: 820150
Țară: România
Persoană de contact: Vasilica Lungu
E-mail: mamilungu@yaho.com
Telefon: +40 240511486
Fax: +40 240519849
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ocpitulcea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Oficiul de Cadastru
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de scanare și indexare a dosarelor de acte din cadrul O.C.P.I. Tulcea

Număr de referinţă: 09
II.1.2)Cod CPV principal
79999100 Servicii de scanare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de scanare și indexare a dosarelor de acte din cadrul O.C.P.I. Tulcea.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 260 504.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72252000 Servicii de arhivare computerizată
72311100 Servicii de conversie de date
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

O.C.P.I. Tulcea.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de scanare și indexare a dosarelor de acte din cadrul O.C.P.I. Tulcea.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența specifică experților cheie concretizată în numărul de contracte similare în care au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. / Pondere: 24
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților. / Pondere: 36
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Operatorul economic (lider, asociat, terț sustinător, subcontractant) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

În vederea îndeplinirii cerinței, se va completa DUAE de către operatorii economici cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative pe care ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire le va prezenta la solicitarea autorității contractante, pentru a face dovada neîncadrării în situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, vor fi următoarele:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016,

— alte documente edificatoare, după caz;

2) Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) trebuie să respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta, împreună cu DUAE, o declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Emilia-Gianina Șerpescu – director,

— Adina-Gabriela Graur – șef Serviciu Publicitate Imobiliară,

— Victoria Lazăr – șef Serviciu Cadastru,

— Oana-Andreea Sava – șef Birou Economic,

— Vasilica Lungu – consilier gr. IA/responsabil achiziții publice,

— Maria-Camelia Baciu – consilier juridic,

— Mădălina Culea – consilier gr. II în cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică și

— Ioana Bolocan – referent IA.

Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. În acest sens, ofertantul va completa DUAE cu informații aferente situației sale. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și menționate în continuare urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Ministerul Justiției din care să rezulte informații de identificare, sediul social, administratori, domenii de activitate, durata societății, asociați, capital social, puncte de lucru. Certificatul constatator trebuie să conțină date reale/actuale la data prezentării. Se permite prezentarea certificatului constatator emis de către ONRC în forma electronică, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Notă:

(a) Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC,

(b) În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care să rezulte competența acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract,

(c) Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, din ca [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra sa de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: media cifrei de afaceri generală a ofertantului din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) sa fie cel puțin egală cu suma de: 2 500 000 RON. Pentru îndeplinirea acestei cerințe ofertantul poate beneficia de susținerea prin angajament ferm de către o altă persoană conform art. 182 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Cursul de referință ce va fi avut în vedere pentru calculul echivalenței pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât RON este cursul mediu anual RON/valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea cerintei privind cifra de afaceri. În acest caz, odată cu angajamentul de susținere, ofertantul/candidatul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători vă/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament – art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Notă: în situația în care ofertantul a fost inființat sau și-a început activitatea economică de mai puțin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate. Pentru calculul prețului contractului exprimat în altă monedă decât RON se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României pentru ultimii 3 ani. Cursul RON/altă valută ce va fi luat în calcul pentru anul 2018 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunțului de participare pentru prezenta procedură.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informații aferente situației lor. Documentele justificative menționate mai jos urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțurile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezultă cifra de afaceri globală sau, după caz, alte documente edificatoare, cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul probează capacitatea economico-financiară.

Note:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie să dovedească faptul că în ultimii 3 ani a prestat servicii similare de scanare și indexare având o valoare cumulată de 1 250 000 RON, la nivelul a maxim 3 contracte. Pentru îndeplinirea acestei cerințe ofertantul poate beneficia de susținerea prin angajament ferm de către o altă persoană conform art. 182 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea cerintei privind experiența similară. În acest caz, odată cu angajamentul de susținere, ofertantul/candidatul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători vă/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament – art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici cu informații aferente situației lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informații referitoare la: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care operatorul economic a fost responsabil. Documentele justificative menționate mai jos urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar, din cadrul cărora să rezulte prestarea serviciilor similare.

Note:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/07/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/10/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/07/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/05/2019