Dostawy - 259147-2020

04/06/2020    S107

Polska-Łódź: Komputery osobiste

2020/S 107-259147

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adres pocztowy: al. Kościuszki 4
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-419
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Biuro obsługi i realizacji zamówień publicznych, III piętro, pok. 22
E-mail: edyta.wysokinska@umed.lodz.pl
Tel.: +42 2725934

Adresy internetowe:

Główny adres: http://umed.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia państwowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów, AiO oraz komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Numer referencyjny: ZP/20/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, All in One, monitorów oraz komputerów przenośnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Zamawiający szacuje, iż zamówienie obejmie, maksymalnie, poniższe ilości sprzętów:

— pakiet 1: komputery stacjonarne + monitory + All in One – 336 szt.,

— pakiet 2: laptopy + tablety + skanery – 155 szt.

Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający oszacował powyższe dane na podstawie zakupów zrealizowanych na podstawie ostatnich umów ramowych zawartych przez Zamawiającego. Powyższa informacja nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu wskazanych w tabeli ilości w ramach realizacji umowy dot. obecnego postępowania. Jest ona wyłącznie wskazaniem ilości sprzętów zakupionych przez Zamawiającego w ubiegłych latach.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 400 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30231310 Wyświetlacze płaskie
30216110 Skanery komputerowe
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centralny Serwis i Magazyn IT Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pl. Hallera 1, Łódź, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, All in One, monitorów.

Pakiet 1:

Nr pozycji z załącznika nr 2. Ilości sprzętu o zbliżonych parametrach, zakupionych przez Zamawiającego na podstawie umów ramowych w poprzednich latach umowa ZP/53/2017, okres realizacji 10.2017 do 8.2018, umowa ZP/69/2018, ZP/92/2019, okres realizacji 10.2018 do 1.2020:

1. 1 13 59;

2. 1 66 3;

3. 1 25 16;

4. 1 37 68;

5. 43 7;

6. 68 131;

7. 55 49;

8. Brak pozycji w umowie 32.

Pozycje opisane w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ, a nie ujęte w powyższej tabeli nie były przedmiotem wskazanych umów. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Zamawiający oszacował powyższe dane na podstawie zakupów zrealizowanych na podstawie ostatnich umów ramowych zawartych przez Zamawiającego.

Powyższa informacja nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu wskazanych w tabeli ilości w ramach realizacji umowy dot. obecnego postępowania.

Jest ona wyłącznie wskazaniem ilości sprzętów zakupionych przez Zamawiającego w ubiegłych latach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie certyfikatu TCO / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Sprzęt jest wyposażony w złącze DisplayPort / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Maksymalny termin skrócenia dostawy to 30 dni od daty wysłania zamówienia cząstkowego. Wadium dla pakietu 1: 20 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30213200 Komputer tablet
48620000 Systemy operacyjne
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centralny Serwis i Magazyn IT Uniwersytetu Medycznych w Łodzi, pl. Hallera 1, Łódź, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa komputerów przenośnych.

Zamawiający szacuje, iż zamówienie obejmie, maksymalnie, poniższe ilości sprzętów:

— Pakiet 2: laptopy + tablety – 153 szt.,

— Pakiet 2: rodzaj sprzętu zamiany w ramach wcześniejszych umów Ilości sprzętu o zbliżonych parametrach, zakupionych przez Zamawiającego na podstawie umów ramowych w poprzednich latach [w sztukach].

Umowa ZP/37/2018, okres realizacji 5.2018 do 1.2019, umowa ZP/3/2019, okres realizacji 5.2019 do 2.2020.

1. Komputer przenośny 17”, procesor i3, pamięć 8 GB, dysk 120 GB SSD 11 8.

2. Komputer przenośny 15”, procesor i5, pamięć 8 GB, dysk 120 GB SSD 14 31.

3. Komputer przenośny 15”, procesor i3, pamięć 8 GB, dysk 120 GB SSD 14 17.

4. Komputer przenośny 14”, procesor i5, pamięć 8 GB, dysk 250GB 21 9.

5. Komputer przenośny 15”, procesor i5, pamięć 8 GB, dysk 250 GB SSD 20 20.

6. Komputer przenośny 14”, procesor i3, pamięć 8 GB, dysk 250 GB SSD 11 3.

7. Komputer przenośny 14”, procesor i7, pamięć 8 GB, dysk 250 GB SSD 14 5.

8. Komputer przenośny 14” (typu slim), procesor i7, pamięć 8 GB, dysk 250 GB SSD 19 22.

9. Tablet 10” 1 25.

10. Tablet 10,8” 4 4.

11. Tablet 9,7” 2 1.

Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Zamawiający oszacował powyższe dane na podstawie zakupów zrealizowanych na podstawie ostatnich umów ramowych zawartych przez Zamawiającego.

Powyższa informacja nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu wskazanych w tabeli ilości w ramach realizacji umowy dot. obecnego postępowania.

Jest ona wyłącznie wskazaniem ilości sprzętów zakupionych przez Zamawiającego w ubiegłych latach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Sprzęt posiada Certyfikat TCO / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Sprzęt wyposażony jest w złącze VGA / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Maksymalny termin skrócenia dostawy to 30 dni od daty wysłania zamówienia cząstkowego. Wadium dla pakietu 2: 20 500,00 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 052-123012
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/20/2020/Pakiet 1
Część nr: 1
Nazwa:

Pakiet 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „e-Tech” Jacek Sójka spółka jawna
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/31
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-030
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 700 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 700 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/20/2020/Pakiet 2
Część nr: 2
Nazwa:

Pakiet 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „e-Tech” Jacek Sójka spółka jawna
Adres pocztowy: ul. Noa 29/31
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-030
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 700 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 700 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W SIWZ zawarto warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1. W ust. 6 SIWZ wskazano dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, odpisu z właściwego rejestru lub CEiDG, oświadczenia Wykonawcy zgodne z par. 5 ust. 5, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów Dz.U. 2016 poz. 1126, potwierdzony i podpisany przez Wykonawcę – Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenia Wykonawcy zgodnie z załącznikiem 7 i 8 do SIWZ. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje za pośrednictwem platformy Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23. Na ofertę składają się: formularz oferty — załącznik nr 1 do SIWZ, jednolity dokument, który stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, certyfikaty potwierdzający spełnienie kryterium nr 2 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzone przez tę jednostkę jako środek dowodowy potwierdzający zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w kryterium oceny ofert. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie –upoważnienie dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału (lub notarialnie poświadczonej kopii). Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Okres związania ofertą: 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

c) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; d) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej w formie pisemnej albo elektronicznej.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2020