Servicios - 259225-2019

04/06/2019    S106

Finlandia-Vantaa: Proveedores de servicio de aplicaciones

2019/S 106-259225

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos
Número de identificación fiscal: 0201256-6
Dirección postal: Pakkalantie 30
Localidad: Vantaa
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Código postal: 01530
País: Finlandia
Persona de contacto: Hankinnat ja kilpailuttaminen
Correo electrónico: palvelukeskus.hankinnat@hel.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=241274&tpk=7a51d8f5-ce2f-4edb-84f4-5939406c5fcd
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ohjelmistorobotiikan (RPA) ylläpito- ja kehityspalvelut

Número de referencia: HEL 2019-006070
II.1.2)Código CPV principal
72416000 Proveedores de servicio de aplicaciones
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos pyytää Teiltä tarjousta Ohjelmistorobotiikan (RPA) ylläpito- ja kehityspalveluista.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 250 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descripción del contrato:

Tämän hankinnan kohteena on kaupalliseen valmisohjelmistoon, tai ohjelmistoihin, perustuva ohjelmistorobotiikan (RPA) ratkaisu. Hankinnan kohteena olevan ohjelmistorobotiikan ratkaisun avulla tulee voida automatisoida tilaajan määrittämiä manuaalisia työtehtäviä ja prosesseja. Ratkaisu tulee toteuttaa mallilla, jossa tilaaja voi määrittää infran, missä ohjelmistorobotiikkatuotteet ja niiden käyttämät järjestelmät toimivat. Näitä järjestelmiä siis ei lähtökohtaisesti koskaan asenneta toimittajan ympäristöön, vaan ne toimivat tilaajan määrittämässä verkko- tai pilviympäristössä (ohjelmistorobotiikkatuotteiden osalta tavoiteympäristönä on Helsingin kaupungin Microsoft Azure-ympäristö). Ehdotetun ratkaisun pitää myös olla joustavasti muokattavissa, mikäli tilaajan infraratkaisu myöhemmin muuttuu, esimerkiksi konesalikilpailutuksen tai muun vastaavan syyn myötä. Tällöin muutos projektoidaan ja siitä pyydetään erillinen kustannusarvio toimittajalta. Toimittajan huoltoyhteydet ympäristöön toteutetaan SSL VPN-pohjaisesti.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Hinta / Ponderación: 100
Precio - Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 250 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan tilaajan yksipuolisella oikeudella jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella (2) yhden (1 + 1) vuoden mittaisella optiovuodella, kuitenkin niin, että päätös optiokauden osalta tehdään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköisesti.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Hankittaville palveluille on asetettu tämän tarjouspyynnön kohdassa 11 Muut ehdot, vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavan palvelun tulee täyttää.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Vaatimukset esitetään tämän tarjouspyynnön ESPD-osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Vaatimukset esitetään tämän tarjouspyynnön ESPD-osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Vaatimukset esitetään tämän tarjouspyynnön ESPD-osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Vaatimukset esitetään tämän tarjouspyynnön ESPD-osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Vaatimukset esitetään tämän tarjouspyynnön ESPD-osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Vaatimukset esitetään tämän tarjouspyynnön ESPD-osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/07/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 31/07/2019
Hora local: 12:15
Lugar:

Palvelukeskus Helsinki

Pakkalantie 30

01530 Vantaa.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaishinta. Kokonaishinta muodostuu yksikköhintojen ja tilaajan arvioimien suoritemäärien perusteella. Annettujen hintojen on oltava arvonlisäverottomia yksikköhintoja (alv 0 %).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: 00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019