Leveringen - 259250-2018

16/06/2018    S114

Ελλάδα-Χαλκίδα: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

2018/S 114-259250

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος - Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Χαϊνά 93
Πόλη: Χαλκίδα
Κωδικός NUTS: EL64 Not specified
Ταχ. κωδικός: 341 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αγγελική Γιαννουλάκου, Παρασκευή Ανδρίτσου, Ελένη Γαβρίλη, Κυριάκος Παπακυριακού
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: papakyriakou.k@naevias.gr
Τηλέφωνο: +30 2221353710-711/743/706
Φαξ: +30 2221036073
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pste.gov.gr/index.php
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, προμήθειας πουλερικών, βοείου κρέατος, χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντ/λείου, πελτέ ντομάτας κ.ά., για Τ.Ε.Β.Α..

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός σε ευρώ, για την προμήθεια πουλερικών, βοείου κρέατος, χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών, καφέ - ζαχαρωδών, μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών οπωροπωλείου, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης, είτε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, στο σύνολο τής κάθε ομάδας (ομάδες Δ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, Κ’, Λ’, Μ’, Ξ’) είτε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), πάνω στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών της αντίστοιχης ομάδας (ομάδες Α’, Β’, Γ’, Ν’, Ο’), την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ομάδα Ε - Βρεφικές τροφές.

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15884000 Τροφές για μωρά
15612220 Ριζάλευρο
15511700 Σκόνη γάλακτος
15511600 Συμπυκνωμένο γάλα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL64 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια:

— γάλακτος σκόνη: 1.008 τεμάχια,

— κρέμας δημητριακών: 3.264 τεμάχια,

— κρέμας ρυζάλευρου: 3.264 τεμάχια,

— γάλακτος εβαπορέ για παιδιά: 16.830 τεμάχια.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών, μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 095-186403
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 5
Τίτλος:

Ομάδα Ε - Βρεφικές τροφές.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι
V.1)Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Δεν παρελήφθησαν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχή ή απερρίφθησαν όλες

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αναφέρεται στη διακήρυξη.
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μέχρι και τις 31.3.2017, ισχύουν τα εξής.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων - προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς, ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της λειτουργίας του συστήματος «Επικοινωνία».

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α., με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε 5 ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά τις 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.8. Εγγυήσεις.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας - Διεύθυνση Διοικητικού/Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών)
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Χαϊνά 93
Πόλη: Χαλκίδα
Ταχ. κωδικός: 341 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2221353710-706/743/711
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/06/2018