Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 259287-2019

04/06/2019    S106

Bulgaria-Sofía: Servicios de sistemas y apoyo

2019/S 106-259287

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: „Geografska informatsionna sistema — Sofiya“ EOOD
Número de identificación fiscal: 000656403
Dirección postal: ul. „Serdika“ No. 5
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG412 София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Ilina Hristova
Correo electrónico: ihristova@gis-sofia.bg
Teléfono: +359 29307934
Fax: +359 29805852
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gis-sofia.bg
Dirección del perfil de comprador: http://www.profilnakupuvacha.com/%22GEOGRAFSKA%20INFORMACIONNA%20SISTEMA%20-%20SOFIA%22%20EOOD,13089
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.profilnakupuvacha.com/%22GEOGRAFSKA%20INFORMACIONNA%20SISTEMA%20-%20SOFIA%22%20EOOD,13089
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: ЗКИР, ЗУТ

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Извършване на текуща поддръжка на информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столична община

Número de referencia: 724222
II.1.2)Código CPV principal
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

В обхвата на поръчката се включва текущо поддържане на информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столична община. Избраният изпълнител следва да осигури поддръжка за период от 36 месеца от сключване на договора за изпълнение на поръчката. Поддръжката трябва да включва всички необходими дейности за поддръжка работоспособността на системите. При необходимост по време на периода ще се осъществяват дейности по осигуряване на експлоатационната годност на системите и ефективното им използване от възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в спецификацията. Поддръжката не включва разработка на нови функционалности. При отстраняване на проблеми при работата на системите приоритетът на проблемите се определя от възложителя. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 720 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG412 София
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, ул. „Сердика“ № 5, ет. 4 и 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Извършване на текуща поддръжка на информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столична община.

Избраният изпълнител следва да осигури поддръжка за период от 36 месеца от сключване на договора за изпълнение на поръчката. Поддръжката трябва да включва всички необходими дейности за поддръжка работоспособността на системите. При необходимост по време на периода ще се осъществяват дейности по осигуряване на експлоатационната годност на системите и ефективното им използване от възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в спецификацията.

Поддръжката не включва разработване на нови функционалности. При отстраняване на проблеми при работата на системите приоритетът на проблемите се определя от възложителя. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 720 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Възложителят си запазва възможността при изчерпване на финансовия ресурс да прекрати процедурата.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 (една) дейност, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.

Под „дейност с предмет, сходен с този на поръчката“ се разбира: услуги, свързани с поддръжка на географски информационни системи.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за услугите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, с които доказва за извършената услуга.

Участниците следва да разполагат с екип от персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Минималните изисквания към ключовите експерти са, както следва:

1. Ръководител проект:

1.1. Висше образование в областта на компютърните или информационни технологии или еквивалент.

1.2. Професионален опит и квалификация:

1.2.1. Минимум 5 години опит в разработване и внедряване на информационни системи, географски информационни системи.

1.2.2. Участие при изпълнение на поне 3 проекта (успешно приключили), включващи извършване на поддръжка на географска информационна система в сферата на кадастъра и/или планове за регулация за период минимум 12 месеца.

2. Програмисти — 2 (два) броя:

2.1. Висше образование в областта на компютърните или информационни технологии или еквивалент

2.2. Професионален опит и квалификация:

2.2.1. Минимум 5 години опит в разработване и внедряване на географски информационни системи в областта на кадастъра и/или планове за регулулация.

2.2.2. Участие в поне 1 приключил (завършен) проект, включващ разработване и внедряване на географски информационни системи в областта на кадастъра и/или планове за регулация, с поддръжка от минимум 12 месеца.

3. Експерт „Геобази данни“:

3.1. Висше образование в областта на компютърните или информационни технологии или еквивалент.

3.2. Професионален опит и квалификация:

3.2.1. Участие в минимум 3 проекта за разработване, внедряване и поддръжка на географски информационни системи в областта на кадастъра и/или планове за регулация.

3.2.2. Опит с работа с бази данни с пространствени данни, като например Oracle Spatial, PostGIS/PostgreSQL или еквивалентни.

4. Експерт „Софтуерно качество“ — 3 (три) броя:

4.1. Висше образование в областта на компютърните или информационни технологии или еквивалент.

4.2. Професионален опит и квалификация:

4.2.1. Минимум 1 година опит в разработване, внедряване и/или тестване на географски информационни системи.

5. Експерт „Специалист компютърни системи и мрежи“:

5.1. Висше образование в областта на компютърните системи и мрежи или еквивалентна.

5.2. Професионален опит и квалификация:

5.2.1. Минимум 5 години опит в областта на компютърните системи и мрежи.

5.2.2. Участие като експерт на подобна позиция в поне 1 приключил (завършен) проект, включващ поддръжка на географски информационни системи в областта на кадастъра и/или планове за регулация.

6. Експерт „Специалист ГИС“:

6.1. Висше образование в областта на геодезията или еквивалент.

6.2. Професионален опит и квалификация:

6.2.1. Минимум 5 години опит в областта на кадастъра и/или планове за регулация.

6.2.2. Участие в поне 2 приключили проекта за КККР и/или специализирани карти и/или планове за регулация и/или общи устройствени планове.

Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2015 или еквивалентна с обхват на сертификата поддръжка на ГИС.

Участникът трябва да има внедрена система за управление на информационната сигурност съгласно стандарта ISO 27001 или еквивалентна с обхват на сертификата:поддръжка на ГИС.

Участникът трябва да има внедрена система за качеството на IT услугите ISO 20000 или еквивалентна с обхват на сертификата поддръжка на ГИС.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години (2016 г., 2017 г., 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си общо, в размер на 850 000 BGN.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел Б, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на общият оборот за последните 3 приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 (една) дейност, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.

Под „дейност с предмет, сходен с този на поръчката“ се разбира: услуги, свързани с поддръжка на географски информационни системи.

1. Ръководител проект:

1.1. Висше образование в областта на компютърните или информационни технологии или еквивалент.

1.2. Професионален опит и квалификация:

1.2.1. Минимум 5 години опит в разработване и внедряване на информационни системи, географски информационни системи.

1.2.2. Участие при изпълнение на поне 3 проекта (успешно приключили), включващи извършване на поддръжка на географска информационна система в сферата на кадастъра и/или планове за регулация за период минимум 12 месеца.

2. Програмисти — 2 (два) броя:

2.1. Висше образование в областта на компютърните или информационни технологии или еквивалент.

2.2. Професионален опит и квалификация:

2.2.1. Минимум 5 години опит в разработване и внедряване на географски информационни системи в областта на кадастъра и/или планове за регулация.

2.2.2. Участие в поне 1 приключил (завършен) проект, включващ разработване и внедряване на географски информационни системи в областта на кадастъра и/или планове за регулация, с поддръжка от минимум 12 месеца.

3. Експерт „Геобаза данни“:

3.1. Висше образование в областта на компютърните или информационни технологии или еквивалент.

3.2. Професионален опит и квалификация:

3.2.1. Участие в минимум 3 проекта, включващи разработване, внедряване и поддръжка на географски информационни системи в областта на кадастъра и/или планове за регулация.

3.2.2. Опит с работа с бази данни с пространствени данни, като например Oracle Spatial, PostGIS/PostgreSQL или еквивалентни.

4. Експерт „Софтуерно качество“ — 3 (три) броя:

4.1. Висше образование в областта на компютърните или информационни технологии или еквивалент.

4.2. Професионален опит и квалификация:

4.2.1. Минимум 1 година опит в разработване, внедряване и/или тестване на географски информационни системи.

5. Експерт „Специалист компютърни системи и мрежи“:

5.1. Висше образование в областта на компютърните системи и мрежи или еквивалентна.

5.2. Професионален опит и квалификация:

5.2.1. Минимум 5 години опит в областта на компютърните системи и мрежи.

5.2.2. Участие като експерт на подобна позиция в поне 1 приключил (завършен) проект, включващ поддръжка на ГИС в областта на кадастъра и/или планове за регулация.

6. Експерт „Специалист ГИС“:

6.1. Висше образование в областта на геодезията или еквивалент.

6.2. Професионален опит и квалификация:

6.2.1. Минимум 5 години опит в областта на кадастъра и/или планове за регулация.

6.2.2. Участие в поне 2 приключили проекта за КККР и/или специализирани карти и/или планове за регулация и/или общи устройствени планове

Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2015 или еквивалентна с обхват на сертификата поддръжка на географски информационни системи. Обстоятелството се удостоверява в част ІV, буква Г от ЕЕДОП.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Участникът следва да предостави гаранция за изпълнение на поръчката.

Гаранциите за изпълнение на поръчката, определени съгласно чл. 111, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, са парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, по избор на кандидата в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора и се представят, след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката (позицията).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/07/2019
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

гр. София, ул. „Сердика“ № 5, ет. 5

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители от средствата за масово осведомяване. Присъствието им не е задължително и не е основание за неразглеждане на подадените от тях оферти.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Сроковете за подаване на жалба са конкретизирани в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/05/2019