Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 259410-2021

21/05/2021    S98

Hungary-Sopron: Railway passenger coaches

2021/S 098-259410

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 079-204098)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 10008676208
Postal address: Mátyás király utca 19.
Town: Sopron
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9400
Country: Hungary
Contact person: Görög Tibor
E-mail: tgorog@gysev.hu
Telephone: +36 99577486
Fax: +36 99577108
Internet address(es):
Main address: http://www.gysev.hu
Address of the buyer profile: http://www.gysev.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Új gyártású IC vasúti személykocsik beszerzése

Reference number: EKR000224952021
II.1.2)Main CPV code
34622200 Railway passenger coaches
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Új gyártású IC vasúti személykocsikból álló szerelvények és tartalékkocsik beszerzése GYSEV Zrt. részére MAGYARORSZÁGI vasúti közlekedésre alkalmas engedélyekkel.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/05/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 079-204098

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Időtartam hónapokban
Instead of:

54

Read:
Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Kezdés dátuma
Instead of:
Read:

2021.8.30.

Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Befejezés dátuma
Instead of:
Read:

2025.12.31.

Section number: II.2.14
Place of text to be modified: További információk
Instead of:

Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1)-(2) bek. alapján az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Ajánlati biztosíték összege: 100 000 000,- HUF

A II.2.7) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés időtartamára, hatályára vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza. Az értékelési részszempontokhoz (II.2.5) pont) tartozó kiegészítő információkat a KKD rögzíti.

Read:

Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1)–(2) bek. alapján az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Ajánlati biztosíték összege: 100 000 000 HUF (azaz egyszázmillió forint).

A II.2.7) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a megadott kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű időpont a várható szerződéskötés időpontját jelöli. A szerződés időtartamára, hatályára vonatkozó részletes rendelkezéseket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Az értékelési részszempontokhoz (II.2.5) pont) tartozó kiegészítő információkat a KKD rögzíti.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 27/05/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 05/07/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 27/05/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 05/07/2021
Local time: 12:00
Section number: VI.3
Place of text to be modified: További információk:
Instead of:

1. Ajánlatkérő (AK) az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1) alapján kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (KKD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére. A KKD az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt

A „További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a "Benyújtandó iratok jegyzéke" felületen érhetőek el. Az ajánlatot KKD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

2. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt.41/A.§(1) bek.)

3. Az értékelési szempont szerinti megajánlásokat az e-Kr.11.§ (1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként megtenni.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági

Szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem).

Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, személy bevonása esetén a Kbt.

35.§(2a) bek. és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás csatolandó. Ilyen esetekben AK felhívja a figyelmet

A Kbt.41/A. §(5)bek-re.

5. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,

— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

— változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá

Változásbejegyzési eljárás esetében a Korm.r.13. §-ban meghatározott iratokat,

— Kbt. 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)

— a Kbt. 65.§(7)bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is csatolandó) és adott esetben a

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben, vagy más módon vállalt

Kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,

— AT (valamennyi közös AT), az alk.igazolásában részt vevő szervezet (személy) képviseletében bármely

Nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V.tv.

9.§(1)bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját,

— Részletes ajánlatot tartalmazó táblázatot.

Az ajánlat részeként benyújtandó iratok teljes jegyzékét a KKD tartalmazza.

6. AK a Kbt.69.§(11a) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása

Körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós

Eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT az AK felhívására

Nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

7. A nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Az idegen devizanemben

Megadott adatok HUF-ra történő átszámítására AK az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB által

Meghatározott hivatalos árfolyamot alkalmazza.

8. AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt.71.§ szerint - korlátozás nélkül - biztosítja.

9. AK alkalmazza a Kbt.81.§(5) bek-ben foglaltakat a bírálat során.

10. AK a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

11. IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam 30 napot jelent.

12. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

13. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési

Szempontok szerint fogja értékelni.

Többletjótállások, mint értékelési szempontok legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb mértékét a II.2.5) Értékelési szempontok tartalmazzák. Az értékelés részletes leírás a KKD 14. pontjában található.

14. A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

15. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az ajánlattételi szakaszban 100 000 0000,-HUF mértékű ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték nyújtását a Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott módon teljesítheti Ajánlattevő.

Fizetési számlára történő befizetés esetén Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MKB Bank Nyrt. 10300002-20102362-00003285. A befizetés helye lehet bármelyik bankfiók, de internetbankon keresztül is utalható az ajánlati biztosíték. A pénzügyi intézmény befizetési, vagy utalást igazoló bizonylatát az ajánlatban szükséges csatolni. Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes feltételeit a KKD tartalmazza.

16. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg, figyelemmel arra, hogy a szerződés pénzügyi fedezetének biztosítására támogatás iránti kérelmet nyújt be. A támogatás megkötésének elmaradását, illetve az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélését az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre a szerződésmegkötésére vagy teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat, azaz fenti esetekben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá erre tekintettel a vállalkozási szerződés tervezete speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.

17. Érvényes ISO 14001 Tanúsítvány meglétét Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, erre tekintettel a tanúsítvány meglétének igazolása a szerződéskötés feltétele. A tanúsítvány benyújtásának elmaradása az Ajánlattevő szerződéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) bek. alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köthet szerződést.

18. FAKSZ: Görög Tibor 00303; helyettes FAKSZ: Tóth Anita 00927

Read:

1. Ajánlatkérő (AK) az ajánlattétel elősegítésére Kbt. 39. § (1) alapján kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (KKD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére. A KKD az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a „További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a "Benyújtandó iratok jegyzéke" felületen érhetőek el. Az ajánlatot KKD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

2. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt.41/A. § (1) bek.)

3. Az értékelési szempont szerinti megajánlásokat az e-Kr. 11. § (1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként megtenni.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, személy bevonása esetén a Kbt. 35. § (2a) bek. és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás csatolandó. Ilyen esetekben AK felhívja a figyelmet a Kbt.41/A. § (5) bek-re.

5. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,

— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

— változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm.r. 13. §-ban meghatározott iratokat,

— Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)

— a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is csatolandó) és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben, vagy más módon vállalt

Kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,

— AT (valamennyi közös AT), az alk.igazolásában részt vevő szervezet (személy) képviseletében bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V.tv. 9. § (1) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját,

— Részletes ajánlatot tartalmazó táblázatot.

Az ajánlat részeként benyújtandó iratok teljes jegyzékét a KKD tartalmazza.

6. AK a Kbt.69. § (11a) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós

eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT az AK felhívására nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

7. A nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok HUF-ra történő átszámítására AK az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott hivatalos árfolyamot alkalmazza.

8. AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt. 71. § szerint – korlátozás nélkül – biztosítja.

9. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat a bírálat során.

10. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

11. IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam 30 napot jelent.

12. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

13. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerint fogja értékelni.

Többletjótállások, mint értékelési szempontok legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb mértékét a II.2.5) Értékelési szempontok tartalmazzák. Az értékelés részletes leírás a KKD 14. pontjában található.

14. A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont.

15. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az ajánlattételi szakaszban 100 000 000 HUF (azaz egyszázmillió forint) mértékű ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték nyújtását a Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott módon teljesítheti Ajánlattevő.

Fizetési számlára történő befizetés esetén Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MKB Bank Nyrt. 10300002-20102362-00003285. A befizetés helye lehet bármelyik bankfiók, de internetbankon keresztül is utalható az ajánlati biztosíték. A pénzügyi intézmény befizetési, vagy utalást igazoló bizonylatát az ajánlatban szükséges csatolni. Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes feltételeit a KKD tartalmazza.

16. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg, figyelemmel arra, hogy a szerződés pénzügyi fedezetének biztosítására támogatás iránti kérelmet nyújt be. A támogatás megkötésének elmaradását, illetve az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélését az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre a szerződésmegkötésére vagy teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat, azaz fenti esetekben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá erre tekintettel a vállalkozási szerződés tervezete speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.

17. Érvényes ISO 14001 Tanúsítvány meglétét Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, erre tekintettel a tanúsítvány meglétének igazolása a szerződéskötés feltétele. Az érvényes ISO 14001 Tanúsítványt a szerződéskötési moratórium alatt, vagy a szerződéses adatok egyeztetésekor (amennyiben fennáll a moratórium ideje előtti szerződéskötés feltétele) kell a nyertes Ajánlattevőnek Ajánlatkérő részére benyújtania, másolat formájában e-mailben a szerződéses adatok egyeztetése során. A tanúsítvány benyújtásának elmaradása az Ajánlattevő szerződéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) bek. alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köthet szerződést.

18. FAKSZ: Görög Tibor 00303; helyettes FAKSZ: Tóth Anita 00927

VII.2)Other additional information:

Ajánlatkérő az ajánlati felhíváson kívül a részletes ajánlati lapot, a kiegészítő közbeszerzési dokumentumot és annak részét képező szerződés-tervezetet és annak mellékletét is módosította.