Supplies - 259410-2021

21/05/2021    S98

Hungary-Sopron: Railway passenger coaches

2021/S 098-259410

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 079-204098)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 10008676208
Postal address: Mátyás király utca 19.
Town: Sopron
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postal code: 9400
Country: Hungary
Contact person: Görög Tibor
E-mail: tgorog@gysev.hu
Telephone: +36 99577486
Fax: +36 99577108
Internet address(es):
Main address: http://www.gysev.hu
Address of the buyer profile: http://www.gysev.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Új gyártású IC vasúti személykocsik beszerzése

Reference number: EKR000224952021
II.1.2)Main CPV code
34622200 Railway passenger coaches
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Új gyártású IC vasúti személykocsikból álló szerelvények és tartalékkocsik beszerzése GYSEV Zrt. részére MAGYARORSZÁGI vasúti közlekedésre alkalmas engedélyekkel.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/05/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 079-204098

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Időtartam hónapokban
Instead of:

54

Read:
Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Kezdés dátuma
Instead of:
Read:

2021.8.30.

Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Befejezés dátuma
Instead of:
Read:

2025.12.31.

Section number: II.2.14
Place of text to be modified: További információk
Instead of:

Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1)-(2) bek. alapján az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Ajánlati biztosíték összege: 100 000 000,- HUF

A II.2.7) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés időtartamára, hatályára vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza. Az értékelési részszempontokhoz (II.2.5) pont) tartozó kiegészítő információkat a KKD rögzíti.

Read:

Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1)–(2) bek. alapján az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Ajánlati biztosíték összege: 100 000 000 HUF (azaz egyszázmillió forint).

A II.2.7) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a megadott kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű időpont a várható szerződéskötés időpontját jelöli. A szerződés időtartamára, hatályára vonatkozó részletes rendelkezéseket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Az értékelési részszempontokhoz (II.2.5) pont) tartozó kiegészítő információkat a KKD rögzíti.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 27/05/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 05/07/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 27/05/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 05/07/2021
Local time: 12:00
Section number: VI.3
Place of text to be modified: További információk:
Instead of:

1. Ajánlatkérő (AK) az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1) alapján kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (KKD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére. A KKD az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt

A „További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a "Benyújtandó iratok jegyzéke" felületen érhetőek el. Az ajánlatot KKD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

2. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt.41/A.§(1) bek.)

3. Az értékelési szempont szerinti megajánlásokat az e-Kr.11.§ (1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként megtenni.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági

Szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem).

Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, személy bevonása esetén a Kbt.

35.§(2a) bek. és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás csatolandó. Ilyen esetekben AK felhívja a figyelmet

A Kbt.41/A. §(5)bek-re.

5. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,

— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

— változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá

Változásbejegyzési eljárás esetében a Korm.r.13. §-ban meghatározott iratokat,

— Kbt. 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)

— a Kbt. 65.§(7)bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is csatolandó) és adott esetben a

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben, vagy más módon vállalt

Kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,

— AT (valamennyi közös AT), az alk.igazolásában részt vevő szervezet (személy) képviseletében bármely

Nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V.tv.

9.§(1)bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját,

— Részletes ajánlatot tartalmazó táblázatot.

Az ajánlat részeként benyújtandó iratok teljes jegyzékét a KKD tartalmazza.

6. AK a Kbt.69.§(11a) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása

Körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós

Eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT az AK felhívására

Nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

7. A nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Az idegen devizanemben

Megadott adatok HUF-ra történő átszámítására AK az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB által

Meghatározott hivatalos árfolyamot alkalmazza.

8. AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt.71.§ szerint - korlátozás nélkül - biztosítja.

9. AK alkalmazza a Kbt.81.§(5) bek-ben foglaltakat a bírálat során.

10. AK a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

11. IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam 30 napot jelent.

12. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

13. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési

Szempontok szerint fogja értékelni.

Többletjótállások, mint értékelési szempontok legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb mértékét a II.2.5) Értékelési szempontok tartalmazzák. Az értékelés részletes leírás a KKD 14. pontjában található.

14. A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

15. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az ajánlattételi szakaszban 100 000 0000,-HUF mértékű ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték nyújtását a Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott módon teljesítheti Ajánlattevő.

Fizetési számlára történő befizetés esetén Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MKB Bank Nyrt. 10300002-20102362-00003285. A befizetés helye lehet bármelyik bankfiók, de internetbankon keresztül is utalható az ajánlati biztosíték. A pénzügyi intézmény befizetési, vagy utalást igazoló bizonylatát az ajánlatban szükséges csatolni. Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes feltételeit a KKD tartalmazza.

16. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg, figyelemmel arra, hogy a szerződés pénzügyi fedezetének biztosítására támogatás iránti kérelmet nyújt be. A támogatás megkötésének elmaradását, illetve az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélését az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre a szerződésmegkötésére vagy teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat, azaz fenti esetekben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá erre tekintettel a vállalkozási szerződés tervezete speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.

17. Érvényes ISO 14001 Tanúsítvány meglétét Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, erre tekintettel a tanúsítvány meglétének igazolása a szerződéskötés feltétele. A tanúsítvány benyújtásának elmaradása az Ajánlattevő szerződéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) bek. alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köthet szerződést.

18. FAKSZ: Görög Tibor 00303; helyettes FAKSZ: Tóth Anita 00927

Read:

1. Ajánlatkérő (AK) az ajánlattétel elősegítésére Kbt. 39. § (1) alapján kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (KKD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére. A KKD az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a „További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a "Benyújtandó iratok jegyzéke" felületen érhetőek el. Az ajánlatot KKD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

2. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt.41/A. § (1) bek.)

3. Az értékelési szempont szerinti megajánlásokat az e-Kr. 11. § (1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként megtenni.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, személy bevonása esetén a Kbt. 35. § (2a) bek. és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás csatolandó. Ilyen esetekben AK felhívja a figyelmet a Kbt.41/A. § (5) bek-re.

5. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,

— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

— változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm.r. 13. §-ban meghatározott iratokat,

— Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)

— a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is csatolandó) és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben, vagy más módon vállalt

Kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,

— AT (valamennyi közös AT), az alk.igazolásában részt vevő szervezet (személy) képviseletében bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V.tv. 9. § (1) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját,

— Részletes ajánlatot tartalmazó táblázatot.

Az ajánlat részeként benyújtandó iratok teljes jegyzékét a KKD tartalmazza.

6. AK a Kbt.69. § (11a) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós

eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT az AK felhívására nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

7. A nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok HUF-ra történő átszámítására AK az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott hivatalos árfolyamot alkalmazza.

8. AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt. 71. § szerint – korlátozás nélkül – biztosítja.

9. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat a bírálat során.

10. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

11. IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam 30 napot jelent.

12. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

13. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerint fogja értékelni.

Többletjótállások, mint értékelési szempontok legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb mértékét a II.2.5) Értékelési szempontok tartalmazzák. Az értékelés részletes leírás a KKD 14. pontjában található.

14. A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont.

15. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az ajánlattételi szakaszban 100 000 000 HUF (azaz egyszázmillió forint) mértékű ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték nyújtását a Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott módon teljesítheti Ajánlattevő.

Fizetési számlára történő befizetés esetén Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MKB Bank Nyrt. 10300002-20102362-00003285. A befizetés helye lehet bármelyik bankfiók, de internetbankon keresztül is utalható az ajánlati biztosíték. A pénzügyi intézmény befizetési, vagy utalást igazoló bizonylatát az ajánlatban szükséges csatolni. Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes feltételeit a KKD tartalmazza.

16. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg, figyelemmel arra, hogy a szerződés pénzügyi fedezetének biztosítására támogatás iránti kérelmet nyújt be. A támogatás megkötésének elmaradását, illetve az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélését az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre a szerződésmegkötésére vagy teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat, azaz fenti esetekben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá erre tekintettel a vállalkozási szerződés tervezete speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.

17. Érvényes ISO 14001 Tanúsítvány meglétét Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, erre tekintettel a tanúsítvány meglétének igazolása a szerződéskötés feltétele. Az érvényes ISO 14001 Tanúsítványt a szerződéskötési moratórium alatt, vagy a szerződéses adatok egyeztetésekor (amennyiben fennáll a moratórium ideje előtti szerződéskötés feltétele) kell a nyertes Ajánlattevőnek Ajánlatkérő részére benyújtania, másolat formájában e-mailben a szerződéses adatok egyeztetése során. A tanúsítvány benyújtásának elmaradása az Ajánlattevő szerződéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) bek. alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köthet szerződést.

18. FAKSZ: Görög Tibor 00303; helyettes FAKSZ: Tóth Anita 00927

VII.2)Other additional information:

Ajánlatkérő az ajánlati felhíváson kívül a részletes ajánlati lapot, a kiegészítő közbeszerzési dokumentumot és annak részét képező szerződés-tervezetet és annak mellékletét is módosította.