Lieferungen - 259487-2017

06/07/2017    S127    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Częstochowa: Straßenbahnpersonenwagen

2017/S 127-259487

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 090-178175)

Rechtsgrundlage:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: al. Niepodległości 30
Ort: Częstochowa
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Kowacki, Anna Szal
E-Mail: zarzad.mpk@mpk.czest.pl
Telefon: +48 343779100
Fax: +48 343779109

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpk.czest.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZAKUP I DOSTAWA TABORU TRAMWAJOWEGO NA POTRZEBY PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W CZĘSTOCHOWIE.

Referenznummer der Bekanntmachung: RZI.26.3.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622100 Straßenbahnpersonenwagen - EA12 - EA21
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) zakup i dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów, przegubowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, jednokierunkowych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2011 r., nr 65, poz. 344) oraz zgodnych ze szczegółowym opisem wymagań technicznych i funkcjonalnych, określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

2) dostawa specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie przeglądów, napraw, obsługi technicznej i eksploatacji dostarczonych tramwajów oraz pojazdów wchodzących w skład specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

4) dostarczenie dokumentacji technicznej niezbędnej do eksploatacji oraz napraw awaryjnych i powypadkowych tramwajów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/07/2017
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 090-178175

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 10/07/2017
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 19/07/2017
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 10/07/2017
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 19/07/2017
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: VI.4.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego Zamawiający będzie żądał następujące dokumenty:

1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu,potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia woparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności;

8 / 9

6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;

7)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

8)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dokumenty odpowiadająceżądanym dokumentom obowiązujące w kraju jego siedziby lub miejscu zamieszkania.

Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada jego wymaganiom określonym w SIWZżąda także złożenia wraz z ofertą:

1)oświadczenia wykonawcy, (w oparciu o przepis art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy PZP), potwierdzającego, żedo realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użyje co najmniej 50 % towarów lub oprogramowaniawykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich UniiEuropejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lubpaństw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE;

2)oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie szkoleń lubwłasny plan szkoleń uwzględniający wymagania zawarte w SIWZ;

3)szczegółowej kompletacji typu oferowanego tramwaju (specyfikacja techniczna), sporządzonej zgodnie zopisem przedmiotu w niniejszej SIWZ;

4)wizerunku tramwaju (propozycja stylistyki i kolorystyki);

5)rysunku wymiarów zewnętrznych oferowanego typu tramwaju (przód, tył, strona lew i strona prawa);

6)rysunków obrazujących wygląd zewnętrzny tramwaju (oba boki, czoło i tył) oraz przekrój nadwozia tramwajupokazujący układ siedzeń i miejsce na wózki (inwalidzki, dziecięcy) oraz rozmieszczenie drzwi i zaznaczenieskosów nadwozia;

7)rysunku rozplanowania przestrzeni pasażerskiej (wnętrza) oferowanego typu tramwaju i rozmieszczeniasiedzeń pasażerskich dla oferowanej wersji i kompletacji;

8)propozycji zagospodarowania przestrzeni kabiny motorniczego;

9)przekroju przez oś podłużną tramwaju obrazujący linię podłogi w przestrzeni pasażerskiej – po wyłączeniukabiny motorniczego i pulpitu manewrowego z tyłu tramwaju – z zaznaczeniem jej wysokości nad poziomemgłówki szyny w funkcji długości tramwaju.

10)zwymiarowany przekrój nadwozia prostopadły do osi wzdłużnej tramwaju w miejscu, w którym występujenajmniejsza szerokość przejścia między siedzeniami.

11)widok wózka napędowego i tocznego. Uwaga: widok należy przedstawić w trzech rzutach na osie x, y, z.

12)rozmieszczenia najważniejszych elementów układu wentylacyjnego, grzewczego i klimatyzacyjnego orazschematycznej formy funkcjonowania wentylacji w tramwaju.

13)opisu działania systemu gromadzenia energii w tramwaju,

14)opisu techniczny części mechanicznej i elektrycznej.

muss es heißen:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał następujące dokumenty:

1) informacja z KRK;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika US;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dokumenty odpowiadające żądanym dokumentom obowiązujące w kraju jego siedziby lub miejscu zamieszkania. Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada jego wymaganiom określonym w SIWZ żąda także złożenia wraz z ofertą:

1) oświadczenia wykonawcy, (w oparciu o przepis art.138 c ust.1 pkt4 ustawy Pzp), potwierdzającego, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użyje co najmniej 50 % towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich UE, państw, z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE;

2) oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie szkoleń lub własny plan szkoleń uwzględniający wymagania zawarte w SIWZ;

3) szczegółowej kompletacji typu oferowanego tramwaju (specyfikacja techniczna), sporządzonej zgodnie z opisem przedmiotu w niniejszej SIWZ;

4) wizerunku tramwaju (propozycja stylistyki i kolorystyki);

5) rysunku wymiarów zewnętrznych oferowanego typu tramwaju (przód, tył, strona lew i strona prawa);

6) rysunków obrazujących wygląd zewnętrzny tramwaju (oba boki, czoło i tył) oraz przekrój nadwozia tramwaju pokazujący układ siedzeń i miejsce na wózki (inwalidzki, dziecięcy) oraz rozmieszczenie drzwi i zaznaczenie skosów nadwozia;

7) rysunku rozplanowania przestrzeni pasażerskiej (wnętrza) oferowanego typu tramwaju i rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanej wersji i kompletacji;

8) propozycji zagospodarowania przestrzeni kabiny motorniczego;

9) przekroju przez oś podłużną tramwaju obrazujący linię podłogi w przestrzeni pasażerskiej – po wyłączeniu kabiny motorniczego i pulpitu manewrowego z tyłu tramwaju – z zaznaczeniem jej wysokości nad poziomem główki szyny w funkcji długości tramwaju.

10) zwymiarowany przekrój nadwozia prostopadły do osi wzdłużnej tramwaju w miejscu, w którym występuje najmniejsza szerokość przejścia między siedzeniami.

11) widok wózka napędowego i tocznego. Uwaga: widok należy przedstawić w trzech rzutach na osie x, y, z.

12) rozmieszczenia najważniejszych elementów układu wentylacyjnego, grzewczego i klimatyzacyjnego oraz schematycznej formy funkcjonowania wentylacji w tramwaju.

13) opisu działania systemu gromadzenia energii w tramwaju,

14) opisu techniczny części mechanicznej i elektrycznej.

15) cyklu przeglądów oferowanego wagonu wraz z wykazem przeprowadzonych czynności oraz planowanej pracochłonności każdego z przeglądów okresowych.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: