Diensten - 259581-2022

16/05/2022    S94

Nederland-Rotterdam: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2022/S 094-259581

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politie Nederland
Postadres: Marten Meesweg 35
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3068 AV
Land: Nederland
E-mail: demi.van.soomeren@politie.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.politie.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakintermediair

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht omvat het vanuit expertise bieden van ondersteuning bij het managen en beheren van de schoonmaakdienstverlening en de schoonmaakovereenkomsten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1. Noord-Oost Nederland
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200 Schoonmaken van kantoren
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdracht omvat het vanuit expertise bieden van ondersteuning bij het managen en beheren van de schoonmaakdienstverlening en de schoonmaakovereenkomsten. Dit perceel heeft betrekking op Noord-Oost Nederland.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2. Noord-West Nederland
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200 Schoonmaken van kantoren
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdracht omvat het vanuit expertise bieden van ondersteuning bij het managen en beheren van de schoonmaakdienstverlening en de schoonmaakovereenkomsten. Dit perceel heeft betrekking op Noord-West Nederland.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3. Zuid-Nederland
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200 Schoonmaken van kantoren
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdracht omvat het vanuit expertise bieden van ondersteuning bij het managen en beheren van de schoonmaakdienstverlening en de schoonmaakovereenkomsten. Dit perceel heeft betrekking op Zuid-Nederland.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
14/06/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/05/2022