We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 259678-2022

16/05/2022    S94

Netherlands-Vught: Sewerage management services

2022/S 094-259678

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Vught
National registration number: 34423267
Postal address: Postbus 10 100
Town: Vught
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5260 GA
Country: Netherlands
Contact person: Monique Gouw-Louter
E-mail: m.gouw@bizob.nl
Telephone: +316 12962679
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=199275
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=199275
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Reinigen en inspecteren riolering gemeente Vught 2022-2025

Reference number: Bizob-2020-VUG-MGO-00685
II.1.2)Main CPV code
90480000 Sewerage management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht bestaat uit het reinigen en inspecteren van riolering in de gemeente Vught op basis van een bestek voor de duur van 4 jaar. (einde overeenkomst op 31-12-2025)

De werkzaamheden vinden plaats in de kernen van de plaatsen Vught en Helvoirt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90480000 Sewerage management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

plaats van uitvoering betreft de kernen Vught en Helvoirt in de gemeente Vught

II.2.4)Description of the procurement:

Voor de contactperiode is het reinigen en inspecteren bepaald en komt uit op

2022 ongeveer 41

2023 ongeveer 54

2024 ongeveer 27 en

2025 ongeveer 38 kilometer

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2022
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

 

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Referenties reinigen en inspecteren

De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin minimaal 25.000 meter (25 kilometer) riolering binnen een periode van 12 maanden heeft geïnspecteerd of gereinigd. Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Bij de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd de referentieverklaring in te vullen en ondertekenen die als bijlage bij dit aanbestedingsdocument is gevoegd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opdrachtgever van de ingediende referentie.

Kwaliteitsmanagement

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (bijvoorbeeld ISO 9001), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

Veiligheid

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem (VCA*, VCA**, VCA P of gelijkwaardig) dat naast de veiligheid, gezondheid en het milieu van de inschrijver ook toeziet op die van de onderaannemers, dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

Verder moeten bedrijven aan kunnen tonen dat zij beschikken over onderstaande certificaten (of vergelijkbaar). Deze zijn weergegeven per discipline. Omdat voor het reinigen en inspecteren de meeste inschrijvers niet zelf over beide certificaten beschikken, is gesteld dat zij in ieder geval zelf in bezit moeten zijn van de certificering voor OF reinigen OF inspecteren van riolering.

1. Reiniging

BRL K 10014 of gelijkwaardig

2. Inspecteren

BRL K 10015 of gelijkwaardig

NEN-EN 13508-2

Kortom om in te kunnen schrijven moet de inschrijver minimaal beschikken over certificaat 1 of certificaat 2.

Voor alle disciplines geldt dat zij voldoen aan:

I-SZW publicatie 69;

Veiligheidsvoorschrift van Vereniging Nederlandse Afvalondernemers "Veilig werken in riolen", ISBN 90-802008-1-6

Personeel dient de volgende opleidingen te hebben gevolgd:

BV1 (Basis Veiligheid 1);

VWIR (veilig werken in riolen)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/06/2022
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen binnen twee werkdagen een proces verbaal van opening.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: ’s-Hertogenbosch (NL)
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een mo-tivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeen-komst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort ge-ding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/05/2022