Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 259705-2021

21/05/2021    S98

Danmark-Sønderborg: Avfallstjänster

2021/S 098-259705

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sønderborg Kraftvarme A/S
Nationellt registreringsnummer: 41028149
Postadress: Vestermark 16
Ort: Sønderborg
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Schear Mikkelsen
E-post: jsm@sfjv.dk
Telefon: +45 73435016
Internetadress(er):
Allmän adress: https://permalink.mercell.com/150632814.aspx
Upphandlarprofil: http://www.sonderborg-varme.dk/
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Transport af forbrændingsegnet affald

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90500000 Avfallstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverandøren skal stå for transport af forbrændingsegnet affald, indsamlet i Tønder Kommune, fra Tønder Deponi A/S til behandling på Sønderborg Kraftvarme A/S´s modtageanlæg. Der skal afhentes affald på alle hverdage, og der skal køres ca. 3 træk dagligt. Der afhentes ikke affald i weekender og på helligdage.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 5 340 000.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

DK032 Sydjylland

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Transporten skal ske med forvogn/hænger.

Opgaven omfatter følgende delopgaver:

— Påsætning af 2 containere (komprimatorcontainere, åbne containere eller en kombination af disse) på et vogntog på afhentningssted

— Sikring af containere mod materialeflugt, evt. afdækning med presenning eller net

— Transport til modtageranlæg

— Indvejning

— Evt. aftagning af afdækning, presenning eller net

— Aflæsning af affald i åben silo

— Udvejning

— Transport til afhentningssted

— Afsætning af 2 tomme containere (komprimatorcontainere, åbne containere eller en kombination af disse)

— Ventetid. Efter tømning på modtageanlægget skal containerne uden ophold returneres til afhentningsstedet. I tilfælde, hvor containere efter tømning på modtageanlægget ikke returneres uden ophold til afhentningsstedet, skal dette først aftales og godkendes af Tønder Deponi.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 045-113889
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Transport af forbrændingsegnet affald

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/05/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Harm Mammen & Sønner A/S
Postadress: Spølbækvej 4
Ort: Padborg
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6330
Land: Danmark
E-post: post@harm-mammen.dk
Telefon: +45 74672790
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 000 000.00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 5 340 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Nævnenes Hus
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadress: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/05/2021