Servicios - 259737-2019

04/06/2019    S106

Polonia-Lublin: Servicios de desarrollo de software de intercambio

2019/S 106-259737

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 080-192178)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Lublin
Dirección postal: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-109
País: Polonia
Persona de contacto: Paweł Patyra
Correo electrónico: zamowienia@lublin.eu
Teléfono: +48 814663016
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://lublin.eu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświa...

Número de referencia: ZP-P-I.271.154.2018
II.1.2)Código CPV principal
72212516 Servicios de desarrollo de software de intercambio
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. aplikacje wraz z wszelkim oprogramowaniem niezbędnym do wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania Systemu,

2. e-usługi,

3. szynę ESB,

4. urządzenia równoważenia obciążenia aplikacji realizujące funkcję firewalli aplikacyjnych (Load Balancery).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/05/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 080-192178

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
En lugar de:

Wykonawca winien wykazać:

1.wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

1.1. co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu do zarządzania oświatą, obejmującego co najmniej zakres:

a) platformy integracyjnej,

b) planowania organizacji placówek oświatowych,

c) systemu rozliczania dotacji,

d) systemu rekrutacji do szkół i przedszkoli,

Przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

1.2. co najmniej 1 usługi, której elementem było zapewnienie integracji systemów z wykorzystaniem szyny danych (ESB), przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 400 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

2.dysponowanie osobą/ami:

(...)

d) Konsultanci Wdrożeniowi - minimum dwie (2) osoby dla każdego z niżej wymienionych obszarów funkcjonalnych:

— planowanie cyklu budżetowego,

— analizy budżetowe,

— planowanie organizacji placówki,

— rekrutacja,

— kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

— obsługa jednorazowego dodatku uzupełniającego,

— rozliczanie dotacji podręcznikowych,

— obsługa dotacji dla jednostek prowadzonych przez podmioty inne niż JST,

— obsługa awansu zawodowego nauczycieli,

— obsługa wsparcia uczniów uzdolnionych, przyznawanie stypendiów,

— system internetowy,

— obsługa sekretariatu,

— dziennik,

— plan lekcji,

— kadry,

— płace,

— obsługa stołówki szkolnej i magazynu,

— e-biblioteka,

— wspomagania pracy przedszkola/bursy,

— wsparcie sprawozdawczości o stanie oświaty,

— obsługa informacji o zasobach,

— dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

— poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

— międzyzakładowa kasa zapomogowo-pożyczkowa pracowników oświaty,

— zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

— system obiegu spraw i dokumentów.

Spełniające wszystkie poniższe wymagania:

— posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie,

— posiadanie minimum 3-letniego, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenia w realizacji projektów informatycznych (każdy konsultant),

— posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 projektów dotyczących wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, w którym osoba pełniła rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarze funkcjonalnym, do którego została przypisana w tym przynajmniej jednego wdrożenia na kwotę brutto minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Léase:

Wykonawca winien wykazać:

1. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

1.1. co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu do zarządzania oświatą,obejmującego co najmniej zakres:

a) platformy integracyjnej,

b) planowania organizacji placówek oświatowych,

c) systemu rozliczania dotacji,

d) systemu rekrutacji do szkół i przedszkoli,

Przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

1.2. co najmniej 1 usługi, której elementem było zapewnienie integracji systemów z wykorzystaniem szyny danych (ESB), przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 400 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

2. dysponowanie osobą/ami:

(...)

d) Konsultanci wdrożeniowi, tj.:

1. co najmniej 3 osoby dla obszaru uczniowskiego (sekretariat, dziennik, plan lekcji, stołówka i magazyn, biblioteka, poradnie, przedszkola i bursy),

2. co najmniej 5 osób dla obszaru obsługi samorządów (cykl budżetowy, analizy budżetowe, planowanie organizacji placówki, rekrutacja, kontrola obowiązku, JDU, dotacje podręcznikowe, dotacje dla niepublicznych, awans zawodowy, stypendia, sprawozdawczość, informacja o zasobach, dofinansowanie młodocianego pracownika, MKZP, ZFŚS, portal),

3. co najmniej 2 osoby dla obszaru kadrowo-płacowego (kadry),

4. co najmniej 2 osoby dla obszaru finansowego (płace),

5. co najmniej 2 osoby dla obszaru System obiegu dokumentów,

Spełniające wszystkie poniższe wymagania:

— posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie,

— posiadanie minimum 3-letniego, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenia w realizacji projektów informatycznych (każdy konsultant),

— posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 projektów dotyczących wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, w którym osoba pełniła rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarach funkcjonalnych, do których została przypisana w tym przynajmniej jednego wdrożenia na kwotę brutto minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
En lugar de:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

1.Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzający wykonanie:

— co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu do zarządzania oświatą, obejmującego co najmniej zakres:

a) platformy integracyjnej,

b) planowania organizacji placówek oświatowych,

c) systemu rozliczania dotacji,

d) systemu rekrutacji do szkół i przedszkoli,

Przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

— co najmniej 1 usługi, której elementem było zapewnienie integracji systemów z wykorzystaniem szyny danych (ESB), przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 400 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobami:

(...)

d) Konsultanci Wdrożeniowi - minimum dwie (2) osoby dla każdego z niżej wymienionych obszarów funkcjonalnych:

— planowanie cyklu budżetowego,

— analizy budżetowe,

— planowanie organizacji placówki,

— rekrutacja,

— kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

— obsługa jednorazowego dodatku uzupełniającego,

— rozliczanie dotacji podręcznikowych,

— obsługa dotacji dla jednostek prowadzonych przez podmioty inne niż JST,

— obsługa awansu zawodowego nauczycieli,

— obsługa wsparcia uczniów uzdolnionych, przyznawanie stypendiów,

— system internetowy,

— obsługa sekretariatu,

— dziennik,

— plan lekcji,

— kadry,

— płace,

— obsługa stołówki szkolnej i magazynu,

— e-biblioteka,

— wspomagania pracy przedszkola /bursy,

— wsparcie sprawozdawczości o stanie oświaty,

— obsługa informacji o zasobach,

— dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

— poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

— międzyzakładowa kasa zapomogowo-pożyczkowa pracowników oświaty,

— zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

— system obiegu spraw i dokumentów.

Spełniające wszystkie poniższe wymagania:

— posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie,

— posiadanie minimum 3-letniego, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenia w realizacji projektów informatycznych (każdy konsultant),

— posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 projektów dotyczących wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, w którym osoba pełniła rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarze funkcjonalnym, do którego została przypisana w tym przynajmniej jednego wdrożenia na kwotę brutto minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Léase:

1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzający wykonanie:

— co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu do zarządzania oświatą, obejmującego co najmniej zakres:

a) platformy integracyjnej,

b) planowania organizacji placówek oświatowych,

c) systemu rozliczania dotacji,

d) systemu rekrutacji do szkół i przedszkoli,

Przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

— co najmniej 1 usługi, której elementem było zapewnienie integracji systemów z wykorzystaniem szyny danych (ESB), przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 400 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobami:

(...)

d) Konsultanci wdrożeniowi, tj.:

1. co najmniej 3 osoby dla obszaru uczniowskiego (sekretariat, dziennik, plan lekcji, stołówka i magazyn, biblioteka, poradnie, przedszkola i bursy),

2. co najmniej 5 osób dla obszaru obsługi samorządów (cykl budżetowy, analizy budżetowe, planowanie organizacji placówki, rekrutacja, kontrola obowiązku, JDU, dotacje podręcznikowe, dotacje dla niepublicznych, awans zawodowy, stypendia, sprawozdawczość, informacja o zasobach, dofinansowanie młodocianego pracownika, MKZP, ZFŚS, portal),

3. co najmniej 2 osoby dla obszaru kadrowo-płacowego (kadry),

4. co najmniej 2 osoby dla obszaru finansowego (płace),

5. co najmniej 2 osoby dla obszaru System obiegu dokumentów,

Spełniające wszystkie poniższe wymagania:

— posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie,

— posiadanie minimum 3-letniego, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenia w realizacji projektów informatycznych (każdy konsultant),

— posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 projektów dotyczących wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, w którym osoba pełniła rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarach funkcjonalnych, do których została przypisana w tym przynajmniej jednego wdrożenia na kwotę brutto minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 07/06/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 17/06/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 07/06/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 17/06/2019
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: