Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 259738-2022

16/05/2022    S94

România-Constanța: Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic

2022/S 094-259738

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII - U.M. 02192
Număr naţional de înregistrare: 4515484
Adresă: Strada: Fulgerului, nr. 1
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900218
Țară: România
Persoană de contact: CONSTANTIN SCHIPOR
E-mail: um02192achizitii@anmb.ro
Telefon: +40 241640582
Fax: +40 241643096
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.anmb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143526
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de mentenanță pentru complexul de simulatoare TRANSAS/ WARTSILA

Număr de referinţă: COD UNIC DE IDENTIFICARE OBIECT CONTRACT 4515484_2022_PAAPD1335370 4515484 – 2022 – 50
II.1.2)Cod CPV principal
50312000 Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Incheiere unui acord cadru pentru 30 de luni avand ca obiect- Servicii de mentenanță pentru complexul de simulatoare TRANSAS/ WARTSILA format din Simulatorul Integrat pentru Conducerea Navei, Simulatorul de Comunicaţii Maritime G.M.D.S.S. și Simulatorul pentru Manipularea Mărfurilor Lichide, conform caietului de sarcini.

Acordul cadru ce va fi încheiat ca urmare a atribuirii prezentei achiziții având ca obiect “Serviciilor de mentenanță pentru complexul de simulatoare TRANSAS/ WARTSILA”, pe o perioada de 30 luni se v-a incheia cu maxim 3 operatori economici .

Estimările cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru și a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru se regăsesc în caietele de sarcini.

Contractele subsecvente estimate a se incheia sunt in interiorul anului bugetar si sunt incheiate in functie de existenta creditelor bugetare.

Se vor încheia 3 contracte subsecvente, după cum urmează:

Primul contract subsecvent: 01.07.2022-31.12.2022

Al doilea contract subsecvent:. 01.01.2023-31.12.2023

Al treilea contract subsecvent: 01.01.2024-31.12.2024

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Se acceptă ofertă pentru toate reperele/operaţiunile specificate în caietul de sarcini.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 259 814.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Strada Fulgerului, nr. 1, Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitati minime si maxime de servicii estimate aferente acordului cadru:

- Cantitati minime de servicii estimate – 3 servicii.

- Cantitati maxime de servicii estimate – 15 servicii.

Cantitati minime si maxime de servicii estimate aferente unui contract subsecvent.

- Cantități minime de servicii estimate – 1 serviciu.

- Cantități maxime de servicii estimate – 5 servicii.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent - 9.423,33 lei fără TVA

Valoarea celui mai mare contract subsecvent- 419.938 lei fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertanții clasați pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1.1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) valabile la momentul prezentarii.

1.2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul

constatator emis de ONRC/actul constitutiv

1.3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la articolele privind achizitiile publice: art.166 alin.(2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016.

1.4. Alte documente edificatoare dupa caz.

Nota: În cazul ofertantilor care sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate/documente echivalente care sa fie valabile la momentul prezentarii. In cazul în care în tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul susținător/subcontractantul nu se emit documente de

natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Ofertele depuse de catre operatorii economici au obligativitatea de a fi insotite de formularul DUAE, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art.137 alin.(2) lit.b) din H.G. 395/2016.

Cerinta nr. 2

Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese.

Modalitatea de indeplinire:

Declaratia pe proprie raspundere privind conflictul de interese se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre terț susținator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odată cu depunerea DUAE și a ofertei in SEAP.

Declarația va conține informații aferente situației lor- Formularul nr. 7 - Declaratie privind conflictul de interese.

Persoane cu functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Toma Alecu; Moise Gabriel; Rădulescu Simona; Ivanov Georgiana; Tirșoagă Mihai; Schipor Constantin; Ivan Florina; Ion Valentin; Coșofreț Gabriela; Stoica Adelina; Mihăilă Adrian Strugaru; Șerban Petru Sergiu; Frangeti Eugen.

CCerinta nr. 1

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă - informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoanelor juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Ofertele depuse de catre operatorii economici au obligativitatea de a fi insotite de formularul DUAE, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art.137 alin.(2) lit.b) din H.G. 395/2016.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertanții trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat similare în valoare cumulată de cel puțin 400.000 lei fără TVA Prin servicii similare se înțelege: orice fel de prestări de servicii de mentenanță simulatoare/laboratoare. Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta în anunțul de participare (daca se decalează termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicându-se in acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalării, urmând a fi considerata îndeplinită cerința pentru toți operatorii care au prezentat dovada finalizării prestărilor de servicii similare în intervalul de timp nou rezultat). Se vor depune odată cu DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia (formularul nr. 3), acordul de subcontractare și/sau acord de asociere, după caz - formularul 8 sau formularul nr. 9-după caz. Persoana care asigură susținerea capacității tehnice nu trebuie sa se afle în situația care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016; în acest sens se va completa un DUAE distinct.

Diplome de studii si calificari profesionaleInformatii privind personalul tehnic de specialitate: Asigurarea a cel putin unei persoane de specialitate IT.Notă:Personalul propriu şi/sau subcontractat propus de ofertant va avea competenţe/specializare/atestare în domeniul serviciilor solicitate prin caietul de sarcini.În cazul în care ofertantul apelează la terţi susţinători, aceştia au obligaţia de a prezenta un angajament privind susţinerea tehnică a ofertantului/grupului de operatori economic (formularul nr. 3).Operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv serviciile în legătură cu care sunt necesare competenţele/specializările/atestările în domeniul serviciilor solicitate prin caietul de sarcini.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertanții vor face dovada implementării sistemului de management al calității în domeniul în care se încadrează activitatea / activitățile principală/principale care fac obiectul contractului, conform SR EN ISO 9001 sau echivalent.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: - numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară, - tipul/categoriile de servicii, valoarea, beneficiarul, perioada de prestare, - data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:- certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recepție/părți relevante ale contractului/achiziției, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similara. Daca un grup de operatori economici depune o Ofertă comună, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea Acordului-cadru si a Contractelor Subsecvente, si de o alta persoana, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva. In cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui angajament ferm de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta are obligația să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertanților clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru contractele a căror valoare este exprimată în alta valută decât în lei, data la care se va calcula echivalența leu/alta valută: - conform cursului B.N.R. din data publicării anunțului de participare.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: diplome de studii ale persoanei/persoanelor de specialitate (minim studii de licență în domeniul IT) care atesta capacitatea de a presta servicii similare celor solicitate prin caietul de sarcini.Daca un grup de operatori economici depune o Ofertă comună, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea Contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Ofertant si persoana respectiva. In cazul in care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui angajament ferm de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta are obligația să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertanților clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru contractele a căror valoare este exprimată în alta valută decât în lei, data la care se va calcula echivalența leu/alta valută:- conform cursului B.N.R. din data publicării anunțului de participare.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:- certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege). Nu se acceptă ofertanți în curs de certificare. Sunt admiși ofertanții care prezintă documente din care să reiasă că auditul de certificare a fost finalizat urmând sa primească certificarea propriu-zisă.Dacă operatorul economic invocă subcontractanți/asociați sau în cazul depunerii unei oferte comune, cerința va fi îndeplinită individual de subcontractant/fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizează.Documentul trebuie să fie valabil la data prezentării.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 15/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Mihăilă-Strugaru Adrian, Schipor Constantin, Șerban Petru Sergiu, Ivan Florina, Frangeti Eugen

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

2. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):

- Înainte de încheierea contractului, ofertantul declarat câstigator va prezenta acordurile de subcontractare (contractele) încheiate cu subcontractantii nominalizati în oferta.

- Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contract.

- Pe parcursul derularii contractului, executantul are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta sau de a declara noi subcontractanti cu acordul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire/implicare a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii

tehnice sau a pretului contractului.

În cazul înlocuirii sau declararii de noi subcontractanti, semnatarul contractului transmite documentele de calificare ale acestora conform fisei de date a achizitiei.

3.Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea dedicata acestora din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal tot in SEAP.

4. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

5. Autoritatea contractantă va încheia un acord cadru pe o perioadă de 30 luni de la data semnării acestuia, cu un numar maxim de 3 operatori economici .

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/ 2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: U.M. 02192 CONSTANTA
Adresă: Adresa:Strada Fulgerului, nr.1, Localitate:Constanta
Localitate: Constanta
Cod poștal: 900218
Țară: România
E-mail: um02192achizitii@anmb.ro
Telefon: +40 241626200-143
Fax: +4 0241643096
Adresă internet: www.anmb.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/05/2022