El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 259742-2019

04/06/2019    S106

Polonia-Niedrzwica Duża: Servicios de diseño de sitios web www

2019/S 106-259742

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 102-247516)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Niedrzwica Duża
Dirección postal: ul. Lubelska 30
Localidad: Niedrzwica Duża
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 24-220
País: Polonia
Persona de contacto: Wojciech Romanek
Correo electrónico: przetargi@niedrzwicaduza.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Portalu Turystycznego

Número de referencia: ZP.271.12.2019
II.1.2)Código CPV principal
72413000 Servicios de diseño de sitios web www
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Portalu Turystycznego”.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” (numer projektu: RPLU.02.02.00-06-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie i wykonanie jednego, wspólnego dla Gmin Jabłonna, Jastków, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, portalu turystycznego, który umożliwi dostęp do informacji turystycznych, obiektów zabytkowych, tras turystycznych wszystkim zainteresowanym użytkownikom w oparciu o system CMS.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/05/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 102-247516

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

Warunek dotyczący wykonania należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy-w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na utworzeniu portalu turystycznego w zakresie zaprojektowania i wykonania portalu turystycznego oraz przeszkolenia administratorów stron, o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda. Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu usług (załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, polegających na utworzeniu portalu turystycznego w zakresie zaprojektowania i wykonania portalu turystycznego oraz przeszkolenia administratorów stron, o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX lit. C ust. 2 SIWZ.

1)wykaz usług (zał. nr 4 do SIWZ) polegających na utworzeniu portalu turystycznego w zakresie zaprojektowania i wykonania portalu turystycznego oraz przeszkolenia administratorów stron, o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2)jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają

W szczególności:a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zawierają tego dok. złożone z ofertą.

Léase:

Warunek dotyczący wykonania należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy-w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na utworzeniu portalu internetowego w zakresie zaprojektowania i wykonania portalu internetowego oraz przeszkolenia administratorów stron, o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda. Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu usług (załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, polegających na utworzeniu portalu internetowego w zakresie zaprojektowania i wykonania portalu internetowego oraz przeszkolenia administratorów stron, o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX lit. C ust. 2 SIWZ.

1)wykaz usług (zał. nr 4 do SIWZ) polegających na utworzeniu portalu internetowego w zakresie zaprojektowania i wykonania portalu internetowego oraz przeszkolenia administratorów stron, o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.2)jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny,czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają

W szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zawierają tego dok. złożone z ofertą.

Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
En lugar de:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanymi co najmniej 2 usługami polegających na utworzeniu portalu turystycznego w zakresie zaprojektowania i wykonania portalu turystycznego oraz przeszkolenia administratorów stron, o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda.

Wartość podaną w walutach innych niż PLN wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia bieżącego postępowania.

Léase:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanymi co najmniej 2 usługami polegających na utworzeniu portalu internetowego w zakresie zaprojektowania i wykonania portalu internetowego oraz przeszkolenia administratorów stron, o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda.

Wartość podaną w walutach innych niż PLN wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia bieżącego postępowania.

VII.2)Otras informaciones adicionales: