Servicios - 259817-2014

Mostrar versión reducida

30/07/2014    S144    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Mechelen: Diensten voor keuring van rails

2014/S 144-259817

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Diensten

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn
Ragheno Business Park, Motstraat 20
Contactpunt(en): Patrimonium en Infrastructuur
Ter attentie van: Steven Maes
2800 Mechelen
België
Telefoon: +32 15408807
E-mail: steven.maes@delijn.be
Fax: +32 15408990

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.delijn.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=179142

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectAuthentication&extWS=De+Lijn-PG1346-00366-F05&userType=SUPPLIER&language=NL

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn
Ragheno Business Park, Motstraat 20
Contactpunt(en): Patrimonium en Infrastructuur
Ter attentie van: Albin van Walle
2800 Mechelen
België
Internetadres: www.delijn.be

I.2)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
I.3)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
PG1346-00366A – Inventarisatie van de slijtagegraad van het tramspoornet van De Lijn: „eerste referentiemeting”, opvolgingsmeting.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 27: Andere diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

NUTS-code BE2

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht bestaat erin om de spoornetwerken in de 3 tramentiteiten op te meten (= nulmeting) en een meting na een tijdsinterval van 2 jaar (= opvolgmeting) om dan de bestaande toestand te kennen en een evolutie te kunnen kennen van de railslijtage in functie van het gebruik en de locatie.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71631470

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie bestek.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie bestek.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie bestek.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Prijs opmeting. Weging 50

2. Technische waarde. Weging 35

3. Overdracht van de metingen. Weging 15

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
De Lijn-PG1346-00366A-F05_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23.9.2014 - 10:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23.9.2014 - 10:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23.9.2014 - 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.3)Nadere inlichtingen:
Ophalen bestekdocumenten: klik op link vermeld bij adres kopersprofiel pagina 1 van deze aankondiging.
U dient verplicht zowel het elektronisch inschrijvingsformulier in te vullen in e-Tendering als het inschrijvingsformulier van De Lijn op te laden met de offerte.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel
België

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28.7.2014