Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 260010-2017

07/07/2017    S128

Ισπανία-Βίγκο: Εξωτερικές υπηρεσίες στον τομέα της ασφάλειας, της βοηθητικής διαχείρισης και της διαχείρισης εγκαταστάσεων

2017/S 128-260010

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Ταχ. διεύθυνση: Avenida García Barbón, 4
Πόλη: Vigo (Pontevedra)
Κωδικός NUTS: ES114 Pontevedra
Ταχ. κωδικός: 36201
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: EFCA Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@efca.europa.eu
Τηλέφωνο: +34 986120610
Φαξ: +34 886125237
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.efca.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Πόλη: Μπιλμπάο (Βισκάγια)
Κωδικός NUTS: ES21 País Vasco
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@osha.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://osha.europa.eu/en/contact-us
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης («Fusion for Energy»)
Πόλη: Βαρκελώνη (Βαρκελώνη)
Κωδικός NUTS: ES511 Barcelona
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: F4E-Joint-Frameworks@f4e.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/ehome.aspx
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2488
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2488
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εξωτερικές υπηρεσίες στον τομέα της ασφάλειας, της βοηθητικής διαχείρισης και της διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Αριθμός αναφοράς: EFCA/2017/OP/01.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79710000 Υπηρεσίες ασφάλειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο στόχος της εν λόγω διαδικασίας διαγωνισμού είναι η σύναψη μιας διυπηρεσιακής σύμβασης-πλαίσιο με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), με 1 πάροχο υπηρεσιών ο οποίος θα παράσχει εξωτερικές υπηρεσίες στον τομέα της ασφάλειας, της βοηθητικής διαχείρισης και της διαχείρισης εγκαταστάσεων. Οι ακόλουθοι οργανισμοί της ΕΕ έχουν προσχωρήσει στον εν λόγω διυπηρεσιακό διαγωνισμό και θα χρησιμοποιήσουν παρομοίως τη σύμβαση-πλαίσιο που θα προκύψει: Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης («Fusion for Energy»), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 250 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79500000 Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου
79620000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ES114 Pontevedra
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Η εκτέλεση των καθηκόντων θα πραγματοποιηθεί στο χώρο που θα ορίσουν οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές. Οι οργανισμοί βρίσκονται στο Βίγκο (EFCA), τη Βαρκελώνη («Σύντηξη για την ενέργεια») και το Μπιλμπάο (EU-OSHA).

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει τις τρέχουσες κοινωνικές διατάξεις της Ισπανίας στο προσωπικό που θα παράσχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της σύμβασης. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εφαρμόσει το σύνολο των ισχύοντων σε τοπικό επίπεδο νομοθετικών και ρυθμιστικών διατάξεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης της υγείας, των συνταξιοδοτικών εισφορών και της φορολογικής νομοθεσίας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 250 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας του προϋπολογισμού, της ικανοποιητικής εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και της συνέχισης της απαίτησης από πλευράς EFCA, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί 2 φορές για περίοδο 1 έτους.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/08/2017
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/08/2017
Τοπική ώρα: 15:30
Τόπος:

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, room 6.15, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), ΙΣΠΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στην αποσφράγιση μπορεί να παραστεί 1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο. Ο εκάστοτε εκπρόσωπος θα συμμετέχει αποκλειστικά σε ρόλο παρατηρητή. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε στη διεύθυνση procurement@efca.europa.eu 2 ημέρες νωρίτερα, εφόσον προτίθεστε να παραστείτε στην αποσφράγιση των προσφορών με την αναφορά «EFCA/2017/OP/01 Opening» στο πεδίο του θέματος.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

Δημοσιεύσεις για περαιτέρω υπηρεσίες πιθανόν θα ακολουθήσουν σε 4ετή βάση.

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στην αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1. Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu). Η εν λόγω καταγγελία δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών. Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στον φορέα που αναφέρεται στο σημείο VI.4.1.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/06/2017