Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 260010-2017

07/07/2017    S128

Spania-Vigo: Servicii externalizate în domeniul gestionării securității, a accesoriilor și a instalațiilor

2017/S 128-260010

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului
Adresă: Avenida García Barbón, 4
Localitate: Vigo (Pontevedra)
Cod NUTS: ES114 Pontevedra
Cod poștal: 36201
Țară: Spania
Persoană de contact: EFCA Procurement
E-mail: procurement@efca.europa.eu
Telefon: +34 986120610
Fax: +34 886125237
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.efca.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
Localitate: Bilbao (Biscay)
Cod NUTS: ES21 País Vasco
Țară: Spania
E-mail: procurement@osha.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://osha.europa.eu/en/contact-us
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune („Fusion for Energy”)
Localitate: Barcelona (Barcelona)
Cod NUTS: ES511 Barcelona
Țară: Spania
E-mail: F4E-Joint-Frameworks@f4e.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/ehome.aspx
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2488
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2488
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii externalizate în domeniul gestionării securității, a accesoriilor și a instalațiilor.

Număr de referinţă: EFCA/2017/OP/01.
II.1.2)Cod CPV principal
79710000 Servicii de siguranţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei proceduri de achiziții publice este de a încheia un contract-cadru interagenție sub coordonarea Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA), cu 1 prestator de servicii pentru furnizarea de servicii externalizate în domeniul gestionării securității, a accesoriilor și a instalațiilor. Următoarele agenții ale UE au aderat la această procedură de achiziții publice interagenție și, de asemenea, vor utiliza contractul-cadru rezultat: întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune („Fusion for Energy”), Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 250 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79500000 Servicii de asistenţă în birou
79620000 Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES114 Pontevedra
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi îndeplinite la sediile specificate de autoritățile contractante participante. Agențiile sunt situate în Vigo (EFCA), Barcelona („Fusion for Energy”) și Bilbao (EU-OSHA).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractantul trebuie să aplice dispozițiile legislației spaniole actuale în domeniul social personalului său care prestează servicii în baza contractului. Contractantul se angajează să aplice toate dispozițiile legislative și de reglementare în vigoare la nivel local în domeniul securității sociale și sanitare, al contribuțiilor la fondul de pensii, al ocupării forței de muncă și al legislației fiscale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 250 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

În funcție de disponibilitatea bugetară, buna executare a contractului inițial și cererea continuă din partea EFCA, contractul poate fi reînnoit de 2 ori pentru o perioadă de 1 an.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/08/2017
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/08/2017
Ora locală: 15:30
Locul:

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, room 6.15, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), SPANIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere a ofertelor poate participa câte un reprezentat din partea fiecărui ofertant. Participarea acestuia va fi limitată la rolul de observator. Dacă intenționează să participe la deschiderea ofertelor, ofertanții sunt rugați să trimită o notificare la adresa procurement@efca.europa.eu cu 2 zile în prealabil, menționând la subiect „EFCA/2017/OP/01 Opening”.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

Este posibil ca publicațiile cu privire la servicii ulterioare să urmeze un ciclu de 4 ani.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1. În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac. În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire, se poate depune o plângere la organismul menționat la punctul VI.4.1.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/06/2017