Služby - 260010-2017

07/07/2017    S128

Španielsko-Vigo: Externe zabezpečené služby v oblasti bezpečnosti, pomocných služieb a správy zariadení

2017/S 128-260010

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva
Poštová adresa: Avenida García Barbón, 4
Mesto/obec: Vigo (Pontevedra)
Kód NUTS: ES114 Pontevedra
PSČ: 36201
Štát: Španielsko
Kontaktná osoba: EFCA Procurement
E-mail: procurement@efca.europa.eu
Telefón: +34 986120610
Fax: +34 886125237
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efca.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Mesto/obec: Bilbao (Biscay)
Kód NUTS: ES21 País Vasco
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@osha.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://osha.europa.eu/en/contact-us
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy („Fusion for Energy“)
Mesto/obec: Barcelona (Barcelona)
Kód NUTS: ES511 Barcelona
Štát: Španielsko
E-mail: F4E-Joint-Frameworks@f4e.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/ehome.aspx
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2488
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2488
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Externe zabezpečené služby v oblasti bezpečnosti, pomocných služieb a správy zariadení.

Referenčné číslo: EFCA/2017/OP/01.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000 Bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávacieho konania je uzatvoriť medziagentúrnu rámcovú zmluvu pod vedením Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA), s 1 poskytovateľom služieb na externé zabezpečenie služieb v oblasti bezpečnosti, pomocných služieb a správy zariadení. K tomuto medziagentúrnemu obstarávaniu sa pripojili tieto agentúry EÚ a budú tiež využívať výslednú rámcovú zmluvu: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy („Fusion for Energy“), Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 250 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79500000 Pomocné kancelárske služby
79620000 Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES114 Pontevedra
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa vykonajú v priestoroch, ktoré určia zúčastnení verejní obstarávatelia. Agentúry sa nachádzajú v mestách Vigo (EFCA), Barcelona („Fusion for Energy “) a Bilbao (EU-OSHA).

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávateľ musí uplatňovať súčasné španielske sociálne legislatívne ustanovenia voči svojmu personálu, ktorý poskytuje služby v rámci zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje uplatniť všetky právne predpisy a regulačné ustanovenia platné na mieste v oblasti sociálneho a zdravotného zabezpečenia, dôchodkových príspevkov a zamestnanosti a daňové právne predpisy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

V závislosti od dostupnosti rozpočtu, uspokojivého vykonania pôvodnej zmluvy a opätovnej požiadavky agentúrou EFCA môže byť zmluva predĺžená 2-krát na obdobie 1 roka.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/08/2017
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 10/08/2017
Miestny čas: 15:30
Miesto:

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva, room 6.15, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), ŠPANIELSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na verejnom otváraní ponúk sa môže zúčastniť 1 zástupca za každého uchádzača. Účasť bude obmedzená na úlohu pozorovateľa. Ak sa chcete zúčastniť na otváraní ponúk, oznámte to 2 dni vopred na adresu procurement@efca.europa.eu a do riadka predmetu uveďte „EFCA/2017/OP/01 Opening“.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

Zverejnenie ďalších služieb bude pravdepodobne prebiehať v 4-ročnom cykle.

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Prípadné pripomienky týkajúce sa výberového konania môžete predložiť obstarávateľovi uvedenému v bode I.1. Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu). Takáto sťažnosť nebude mať za následok prerušenie, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolania. Odvolanie môžete podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1 do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení zákazky.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/06/2017