Služby - 260026-2017

07/07/2017    S128

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva na vykonávanie vonkajšej pomoci na rok 2018 (FWC SIEA 2018)

2017/S 128-260026

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Directorate-General for International Cooperation and Development, Unit R5
Poštová adresa: L-41 Office 06/167
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Jean-Hervé Ramat, Head of Unit R5
E-mail: EUROPEAID-R5-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2380
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na vykonávanie vonkajšej pomoci na rok 2018 (FWC SIEA 2018).

Referenčné číslo: EuropeAid/138778/DH/SER/Multi.
II.1.2)Hlavný kód CPV
98910000 Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Viacnásobná rámcová zmluva (RZ) s obnovením súťaže na úrovni každého poverenia.

V rámci RZ sa budú poskytovať služby v prospech tretích krajín prijímajúcich vonkajšiu pomoc EÚ. Rámcové zmluvy sa uzatvoria s viacerými úspešnými uchádzačmi na každú časť, na pôvodné obdobie 2 rokov s možnosťou predĺženia maximálne na ďalšie 2 roky. Zahrnuté technické oblasti sa týkajú častí opísaných v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 650 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov a odolnosť

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
98900000 Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

všetky krajiny.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 125 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: všetky prebiehajúce programy vonkajšej pomoci Európskej únie (EÚ).
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Infraštruktúra, trvalo udržateľný rast a pracovné miesta

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
98900000 Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

všetky krajiny.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 155 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: všetky prebiehajúce programy vonkajšej pomoci Európskej únie (EÚ).
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ľudské práva, demokracia a mier

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
98900000 Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

všetky krajiny.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 154 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: všetky prebiehajúce programy vonkajšej pomoci Európskej únie (EÚ).
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ľudský rozvoj a bezpečnostná sieť

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
98900000 Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

všetky krajiny.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 73 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: všetky prebiehajúce programy vonkajšej pomoci Európskej únie (EÚ).
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Rozpočtová podpora

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
98900000 Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

všetky krajiny.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 63 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: všetky prebiehajúce programy vonkajšej pomoci Európskej únie (EÚ).
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Inovatívne financovanie rozvoja

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
98910000 Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

všetky krajiny.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 80 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: všetky prebiehajúce programy vonkajšej pomoci Európskej únie (EÚ).
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 60
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 041-074217
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/09/2017
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13/09/2017
Miestny čas: 14:30
Miesto:

Brusel, Belgicko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk pre jednotlivé časti bude prebiehať v po sebe nasledujúcich dňoch od 13.9.2017 do 15.9.2017. Vyššie uvedený dátum a čas sa vzťahuje na prvé otváranie ponúk.

Otváranie ponúk bude elektronické otváranie. Ďalšie informácie o otváraní ponúk budú zverejnené neskôr na internetovej stránke pre elektronické obstarávanie (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2380) a na internetovej stránke EuropeAidu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Rámcová zmluva sa uzavrie s hodnotou 0 EUR. Orientačný ročný rozpočet pre všetky časti je 162 500 000 EUR a celkový orientačný rozpočet na 4 roky (vrátane obnovení zmlúv) je 650 000 000 EUR. Maximálna hodnota osobitnej zmluvy v rámci rámcovej zmluvy je 999 999 EUR.

Verejným obstarávateľom na účely tejto súťaže je Európska únia, zastúpená Európskou komisiou v mene a prospech užívateľských tretích krajín vonkajšej pomoci EÚ.

Súťaž na rámcovú zmluvu sa riadi časťou II hlavou IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (nariadenie o rozpočtových pravidlách). Pri osobitnej zmluve v rámci rámcovej zmluvy sa bude využívať právny základ programu vonkajšej pomoci EÚ, ktorým sa financuje súvisiaca zákazka.

Informácie v oddiele II.1.6 sa vzťahujú na maximálny počet ponúk, ktoré môžu uchádzači predložiť, buď ako samostatní uchádzači, alebo ako vedúci konzorcia. Pozri bod 3. písm. b) pokynov pre uchádzačov.

Rámcová zmluva sa bude realizovať prostredníctvom elektronického systému, ktorý bude zahŕňať riadenie rámcovej zmluvy, ako aj všetky fázy opätovného otvorenia súťaže a riadenie a platbu, čo sa týka osobitných zmlúv.

Elektronické riadenie rámcovej zmluvy prostredníctvom vyššie uvedeného systému sa môže začať v deň, keď sa začína vykonávanie rámcovej zmluvy, alebo v neskoršom termíne. Na uľahčenie používania elektronického systému sa v zmluvných dokumentoch môžu pred podpisom zmluvy alebo počas vykonávania vykonať menšie zmeny, ktoré nebudú mať vplyv na rozsah ani na predmet zákazky, a to prostredníctvom formálnej zmeny. Pozri bod 43.3 prílohy B – 0 k súťažným podkladom.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/06/2017