Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 260097-2019

04/06/2019    S106

Polonia-Varsovia: Servicios de apoyo a sistemas

2019/S 106-260097

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Dirección postal: ul. Mszczonowska 4
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-337
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Pindor
Correo electrónico: katarzyna.pindor@gaz-system.pl
Teléfono: +48 222201784
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.gaz-system.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://gazsystem.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i konwersja licencji oraz świadczenie usług asysty technicznej Oracle (postępowanie podzielone na 2 Części)

Número de referencia: ZP/2019/05/0066/PS
II.1.2)Código CPV principal
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem Zamówienia jest zakup i konwersja licencji oraz świadczenie usług asysty technicznej Oracle.

Przedmiot Zamówienia został podzielony na 2 (słownie: dwie) Części:

1) Część nr I: Świadczenie usług asysty technicznej:

a) świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania i sprzętu bazodanowego

2) Część nr 2: Zakup i konwersja licencji oraz świadczenie asysty technicznej:

a) zakup nowych licencji oprogramowania bazodanowego,

b) konwersja części posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania firmy Oracle,

c) zapewnienie świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania z pkt 1 i 2 powyżej,

d) zapewnienie świadczenia usług wsparcia inżynierskiego dla oprogramowania bazodanowego.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie usług asysty technicznej

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Część nr I: Świadczenie usług asysty technicznej:

a) świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania i sprzętu bazodanowego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/05/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i konwersja licencji oraz świadczenie asysty technicznej

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Część nr 2: Zakup i konwersja licencji oraz świadczenie asysty technicznej:

a) zakup nowych licencji oprogramowania bazodanowego,

b) konwersja części posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania firmy Oracle,

c) zapewnienie świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania z pkt 1 i 2 powyżej,

d) zapewnienie świadczenia usług wsparcia inżynierskiego dla oprogramowania bazodanowego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/05/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-pkt 23) Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 2) i pkt 8) Ustawy.

Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty wstępne oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Zamawiający wskazuje, że w zakresie części IV jednolitego dokumentu wymaga wypełnienia wyłącznie sekcji α (alfa).

a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14) i 21) Ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy.

Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w Sekcji VI.3) Ogłoszenia.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż:

a. Dla Części nr 1: 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych),

b. Dla Części nr 2: 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Uwaga:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia na więcej niż jedną Część musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, o których mowa powyżej, na kwotę nie mniejszą niż suma kwot dla wszystkich Części zamówienia, o udzielenie których się ubiega.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż:

a) dla Części nr 1: 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych),

b) dla Części nr 2: 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),

W okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa powyżej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia dokumentu, o którym mowa powyżej dotyczącego tych podmiotów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawcę na więcej niż jedną Część Zamówienia, Zamawiający nie wymaga składania dokumentów, o których mowa powyżej dla każdej Części Zamówienia odrębnie, jeżeli przedłożone dokumenty potwierdzają posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) dla wszystkich Części łącznie, na które Wykonawca złożył ofertę.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali:

1) dla Części nr 1: co najmniej 2 zamówienia, z których każde polegało na świadczeniu usług asysty technicznej do oprogramowania Oracle lub dostarczonego w niniejszym postępowaniu rozwiązania równoważnego, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto każde,

2) dla Części nr 2: co najmniej 2 zamówienia, z których każde polegało na dostawie licencji oprogramowania bazodanowego i świadczeniu usług asysty technicznej do tego oprogramowania, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto każde.

Zamawiający wskazuje, iż przez jedno zamówienie będzie rozumiał także sytuację, w której Wykonawca wykazując spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu, powoływać się będzie na kilka umów zawieranych sukcesywnie, bez przerwy, z jednym kontrahentem (odbiorcą końcowym).

Dodatkowo Zamawiający zaznacza, iż w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zamówienie będące w trakcie realizacji dotychczasowa zrealizowana część musi osiągnąć wartość co najmniej wskazaną w ust. 3 powyżej niezależnie dla każdej części Zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać datę, tj. dd/mm/rrrr, w której rzeczona usługa osiągnęła wymaganą wartość.

Uwaga:

Warunek opisany powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy:

Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony w Sekcji III.1.3) Ogłoszenia.

Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: wartość, przedmiot, daty wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których dostawy/usługi/roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te dostawy/usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie/ roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi/roboty budowlane były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy/inne dokumenty.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/06/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/06/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Uwaga do Sekcji IV.2.6) ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Kontynuacja treści Sekcji III.1.1) ogłoszenia:

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm).

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 2:

a) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy,

b) pkt 2)–pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6) Dokumenty, o których mowa w pkt 8) lit. a) i lit. b) tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8) lit. b) tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9) powyżej stosuje się odpowiednio.

3. Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy Sekcji III.1.1) / III.1.2) / III.1.3) znajduje się w dokumentacji postępowania, dostępnej na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I.3) ogłoszenia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: http://www.uzp.gov/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/05/2019