Lavori - 260109-2017

07/07/2017    S128

Bulgaria-Sofia: Lavori di costruzione ferroviari

2017/S 128-260109

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: DP „Natsionalna kompaniya Zhelezopatna infrastruktura“
Numero di identificazione nazionale: 130823243
Indirizzo postale: bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Città: Sofiya
Codice NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Codice postale: 1233
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: inzh. Stoyanka Todorova
E-mail: st.todorova@rail-infra.bg
Tel.: +359 29322458
Fax: +359 29310663

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.rail-infra.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPrEyrkhCBWCqg%3d%3d%20
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Numero di identificazione nazionale: 130823243
Indirizzo postale: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Città: София
Codice NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Codice postale: 1233
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: инж. Петко Тодоров
E-mail: st.todorova@rail-infra.bg
Tel.: +359 29326079
Fax: +359 29310663

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.rail-infra.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Numero di identificazione nazionale: 130823243
Indirizzo postale: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Città: София
Codice postale: 1233
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Евгения Русимова
Tel.: +359 29326115
E-mail: st.todorova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
Codice NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.rail-infra.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: поддържане на железопътната инфраструктура

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Модернизация на железопътен участък Елин Пелин — Костенец, по обособени позиции.

II.1.2)Codice CPV principale
45234100 Lavori di costruzione ferroviari
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Обособена позиция 1: Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200.

Обособена позиция 2: Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400.

Обособена позиция 3: Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 024 330 000.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234100 Lavori di costruzione ferroviari
45221242 Lavori di costruzione di gallerie ferroviarie
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale
71320000 Servizi di ideazione tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG412 Sofia
Luogo principale di esecuzione:

Железопътната линия София-Пловдив, в железопътния участък Елин Пелин — Костенец, железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Началото на железопътната отсечка (съгласно изготвения технически проект) е нов км 22+554 по Път I и нов км 22+552 по Път ІІ. Краят на отсечката е нов км 42+200 на Път І и съответно нов км 42+203 на Път II. Проектът включва нова гара Елин Пелин, спирка Побит Камък, Разделен пост Вакарел и връзката между Разделен пост Вакарел и гара Вакарел. Изпълнението на договора за модернизация на двойната железопътна отсечка от км 22+554 до км 42+200, включва следните дейности:

1. Проектиране:

— Изготвяне на Работни чертежи и детайли за всички части на техническия проект;

— Изготвяне на технически и работен проект за сигнализация и телекомуникации.

2. Строителство, включващо следните основни дейности:

— Железен път:

- Осигуряване на проектна скорост на железен път 160 km/h за пътнически влакове и 120 km/h за товарни влакове;

- Габарит на натоварване GC, в междугарията и в гарите за главните и приемно-отправни коловози;

- Тип на релсите 60Е1;

- Земно платно, в съответствие с изискванията за проектна скорост, съгласно техническите изисквания на Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.

— Нови съоръжения на контактната мрежа, включително секционен пост Вакарел, системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони;

— Дейности и взаимодействия по инсталиране, тестване и пускане в действие на МКЦ в гарите Елин Пелин и РП Вакарел и автоблокировка в прилежащите междугария, включително в съседните на проекта междугария гара Казичане — гара Елин Пелин и РП Вакарел — гара Ихтиман;

— Изграждане на:

- 2 броя двутръбни (2х2 за единична жп линия) тунела с приблизителна обща дължина 15 342,50 м. и евакуационни площадки. Съгласно техническия проект изпълнението на тунелите се предвижда да се извърши по тунелен способ;

- 1 пътен надлез и 1 пътен подлез;

- 8 бр. мостове и естакади;

- 11 бр. водостоци и прокари;

- шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 700 м;

- отводнителни съоръжения (отводнителни канали, предпазни канали, дренажни системи);

- изместване/реконструкция на 26 бр. пресичания на жп линията с друга инфраструктура;

- тръбно канална мрежа за Системите за сигнализация и телекомуникация в гарите и междугарията, полагане на нов оптичен кабел и изместване на съществуващия оптичен кабел;

- изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи.

— Ограда от 2-те страни на железопътната отсечка за възпрепятстване преминаването през жп линията, в гарите и междугарията.

3. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за проекта за сигнализация и телекомуникации в обхвата и по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

4. Пускане в експлоатация — изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ.

Възложителят организира организиран оглед, при условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: (Т1) Изпълнение на дейностите по проектиране / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: (Т2 ) Продължителност на прекъсванията на влаковото движение / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: (Т3) Срок за изпълнение на Тунел № 2 / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: (Т4) Срок за изпълнение на Естакада на км 30+765 / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: (Т5) Влагане в строежа на изкопаните земни маси и инертни материали от участъка / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: (Т6) Срок за експлоатация на гара Елин Пелин с пултове за временно управление / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 554 131 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Informazioni complementari

Комплексна оценка КО=ПТ1+ПТ2; ПТ1–Цена;ПТ2–Техническа оценка. Т1=(Цmin/Цi)*60;ПT2=Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6, Т1=2 или 4, Т2=(Ппр, min/Ппр,i)*8, Т3=(Т3min/Т3i)*10, Т4=(Т4min/Т4i)*6, Т5=(Т5i/Т5max)*7, Т6=(Т6min/Т6i)*5

В прогнозната стойност са включени непредвидени работи в размер 10 % от стойността или 50 375 545,45 BGN без ДДС.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234100 Lavori di costruzione ferroviari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale
71320000 Servizi di ideazione tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG412 Sofia
Luogo principale di esecuzione:

Железопътната линия София-Пловдив, в железопътния участък Елин Пелин — Костенец, железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Началото на железопътната отсечка Костенец — Септември (съгласно изготвения технически проект) е нов км 42+200 по Път I и нов км 42+203 по Път ІІ. Краят на отсечката е нов км 62+400 на Път І и съответно нов км 62+400 на Път II. Проектът включва спирка Веринско, гара Ихтиман и спирка Стамболово. Изпълнението на договора за модернизация на двойната железопътна отсечка от км 42+200 до км 62+400, включва следните дейности:

1. Проектиране

— Изготвяне на Работни чертежи и детайли за всички части на техническия проект;

— Изготвяне на технически и работен проект за сигнализация и телекомуникации.

2. Строителство, включващо следните основни дейности:

— Железен път:

- Осигуряване на проектна скорост на железен път 160 km/h за пътнически влакове и 120 km/h за товарни влакове;

- Габарит на натоварване GC, в междугарията и в гарите за главните и приемно-отправни коловози;

- Тип на релсите 60Е1;

- Земно платно, в съответствие с изискванията за проектна скорост, съгласно техническите изисквания на Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.

— Нови съоръжения на контактната мрежа, системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони;

— Дейности и взаимодействия по инсталиране, тестване и пускане в действие на МКЦ в гара Ихтиман и автоблокировка в прилежащите междугария, включително в съседните на проекта междугария гара РП Вакарел — гара Ихтиман и гара Ихтиман — нова гара Костенец;

— Изграждане на:

- 4 бр. надлези;

- 3 бр. мостове;

- 39 бр. водостоци и прокари;

- шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 448 м;

- отводнителни съоръжения (отводнителни канали, предпазни канали, дренажни системи);

- изместване/реконструкция на 35 бр. пресичания на жп линията с друга инфраструктура;

- тръбно канална мрежа за Системите за сигнализация и телекомуникация в гарите и междугарията, полагане на нов оптичен кабел и изместване на съществуващия оптичен кабел;

- изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи.

— Ограда от 2-те страни на железопътната отсечка за възпрепятстване преминаването през жп линията, в гарите и междугарията.

3. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за проекта за сигнализация и телекомуникации в обхвата и по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

4. Пускане в експлоатация — изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ.

Възложителят организира организиран оглед, при условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: (Т1) Изпълнение на дейностите по проектиране / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: (Т2) Продължителност на прекъсванията на влаковото движение / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: (Т3) Срок за изпълнение на мостове / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: (Т4) Влагане в строежа на изкопаните земни маси и инертни материали от участъка / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: (Т5) Срок за експлоатация на гара Ихтиман с пултове за временно управление / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 65
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 116 154 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Informazioni complementari

Комплексна оценка КО=ПТ1+ПТ2; ПТ1–Цена; ПТ2–Техническа оценка. Т1=(Цmin/Цi)*65; ПT2=Т1+Т2+Т3+Т4+Т5, Т1=2 или 4, Т2=(Ппр,min/Ппр,i)*12, Т3=Т3,51+Т3,55, където Т3,51=(Т3,51min/Т3,51i)*5, а Т3,55=(Т3,55min/Т3,55i)*3;

(Т3,51–срок за мост км51+053, Т3,55–за мост км55+626), Т4=(Т4i/Т4max)*6, Т5=(Т5min/Т5i)*5;

В прогн. ст/ст са включени непредвидени работи в размер 10 % от ст/та или 10 559 454,55 BGN без ДДС.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234100 Lavori di costruzione ferroviari
45221242 Lavori di costruzione di gallerie ferroviarie
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale
71320000 Servizi di ideazione tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG412 Sofia
Luogo principale di esecuzione:

Железопътната линия София-Пловдив, в железопътния участък Елин Пелин — Костенец, железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Началото на железопътната отсечка (съгласно изготвения технически проект) е нов км 62+400 по Път I и нов км 62+400 по Път ІІ. Краят на отсечката е нов км 73+598 на Път І и съответно нов км 73+599 на Път II. Проектът включва спирка Немирово. Изпълнението на договора за модернизация на двойната железопътна отсечка от км 62+400 до км 73+598, включва следните дейности:

1. Проектиране

— Изготвяне на Работни чертежи и детайли за всички части на техническия проект;

— Изготвяне на технически и работен проект за телекомуникации.

2. Строителство, включващо следните основни дейности:

— Железен път:

- Осигуряване на проектна скорост на железен път 160 km/h за пътнически влакове и 120 km/h за товарни влакове;

- Габарит на натоварване GC, в междугарията и в гарите за главните и приемно-отправни коловози;

- Тип на релсите 60Е1;

- Земно платно, в съответствие с изискванията за проектна скорост, съгласно техническите изисквания на Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.

— Нови съоръжения на контактната мрежа, включително секционен пост Костенец, системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони;

— Изграждане на:

- 8 броя еднотръбни (8х1 за двойна жп линия) тунела с приблизителна обща дължина 5 478 м и евакуационни площадки. Съгласно техническия проект изпълнението на тунелите с № № 6, 7, 9 и 10 се предвижда да се извърши по открит способ, а тунелите с № № 3, 4, 5 и 8 — по тунелен способ;

- 13 бр. мостове и виадукти;

- 9 бр. водостоци и прокари;

- шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 1 066 м;

- отводнителни съоръжения (отводнителни канали, предпазни канали, дренажни системи);

- изместване/реконструкция на 12 бр. пресичания на жп линията с друга инфраструктура;

- тръбно канална мрежа за Системите за сигнализация и телекомуникация в гарите и междугарията, полагане на нов оптичен кабел и изместване на съществуващия оптичен кабел;

- изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи.

— Ограда от 2-те страни на железопътната отсечка за възпрепятстване преминаването през жп линията, в гарите и междугарията.

3. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за проекта за телекомуникации в обхвата и по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

4. Пускане в експлоатация — изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ.

Възложителят организира организиран оглед, при условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: (Т1) Изпълнение на дейностите по проектиране / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: (Т2) Продължителност на прекъсванията на влаковото движение / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: (Т3) Срок за изпълнение на Тунел № 3 / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: (Т4) Срок за изпълнение на Виадукт на км 70+632 / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: (Т5) Влагане в строежа на изкопаните земни маси и инертни материали от участъка / Ponderazione: 7
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 354 045 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Informazioni complementari

Комплексна оценка КО=ПТ1+ПТ2; ПТ1–Цена; ПТ2–Техническа оценка. Т1=(Цmin/Цi)*60; ПT2=Т1+Т2+Т3+Т4+Т5, Т1=2 или 4, Т2=(Ппр,min/Ппр,i)*8, Т3=(Т3min/Т3i)*10, Т4=(Т4min/Т4i)*11, Т5=(Т5i/Т5max)*7;

В прогнозната стойност са включени непредвидени работи в размер 10 % от стойността или 32 185 909,09 BGN без ДДС.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

За обособени позиции 1, 2 и 3:

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС, а чуждестранните лица — в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

За доказване съответствието с критерия се представя следния документ:

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС. За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 2, т. 1 от ЗКС.

Документът се представя от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

За обособени позиции 1, 2 и 3:

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата съответствието с критерия Икономическо и финансово състояние се посочва в раздел Б: Икономическо и финансово състояние на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, за проектиране и строителство, или еквивалент.

Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

За обособени позиции 1, 2 и 3: Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ПМС № 38/2004 г., обн., ДВ, бр. 17/2004 г.): проектиране за строежи първа категория–300 000 BGN и строителство за строежи първа категория–600 000 BGN.

Продължава от поле III.1.3) КЕ и НКЕ трябва да бъдат на разположение за целия период на изпълнение на проекта.

Всички КЕ от т. 1 до 7 за обособена позиция 1, от т. 1 до 6 за обособена позиция 2 и от т. 1 до 7 за обособена позиция 3 да са изпълнявали функциите на съответния експерт в 1 завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на жп инфраструктура по смисъла на ЗЖТ или еквивалент за скорост на пътн. влакове равна или по-голяма от 160 км/ч. За ръководителите на екипа и за 3-те позиции се допуска да са изпълнявали функциите и на заместник ръководители на екип. За експерта по т. 7 за обособена позиция 3 се допуска да е изпълнявал функциите и на експерт Съобщителна техника. За експертите по т. 5 за обособена позиция 1 и обособена позиция 3 се допуска да са изпълнявали и функциите на експерт Тунели в 1 завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на пътна инфраструктура.

Под „завършен обект“ се разбира извършено ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция, за което към датата на подаване на офертата има документ, удостоверяващ доброто (без никакви забележки) изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението. 3. За обособени позиции 1, 2 и 3: Да има внедрена СУК по БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ предмета на поръчката (проектиране и строителство на обекти/елементи на жп инфраструктура). 4. За обособени позиции 1, 2 и 3: Да има внедрена СООС по БДС EN ISO 14001:2005/БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ предмета на поръчката (проектиране и строителство на обекти/елементи на жп инфраструктура). Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

За обособени позиции 1, 2 и 3: 1. Да е изпълнил дейности за строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката. За целите на поръчката дейност за строителство със сходен предмет е: За обособена позиция 1-ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на жп инфраструктура по смисъла на Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) или еквивалент за скорост на пътнич. влакове равна или по-голяма от 160 км/ч, за посл. 5 г. от датата на подаване на офертата, като изпълнението включва: а) строит. дейности по жел. път на 1 гара и прилежащо междугарие; б) поне 1 нова жп естакада или жп виадукт; в) нова маршрутно компютърна централизация на поне 1 гара с мин. 4 коловоза и автоблокировка на прилежащите междугария; г) нова контактна система и строителство на нов железопътен/пътен тунел с мин. дължина 5 000 м, за посл. 10 г. от датата на подаване на офертата. За обособена позиция 2-ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътната инфраструктура по смисъла на ЗЖТ или еквивалент за скорост на пътнич. влакове равна или по-голяма от 160 км/ч, за посл. 5 г. от датата на подаване на офертата, като изпълнението включва: а) строит. дейности по жел. път на 1 гара и прилежащо междугарие; б) поне 1 мостово жп съоръжение; в) нова маршрутно компютърна централизация на поне 1 гара с мин. 4 коловоза и автоблокировка на прилежащите междугария; г) нова контактна система. За обособена позиция 3-ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътната инфраструктура по смисъла на ЗЖТ или еквивалент за скорост на пътнич. влакове равна или по-голяма от 160 км/ч, за посл. 5 г. от датата на подаване на офертата, като изпълнението включва: а) строит. дейности по жел. път на поне 1 междугарие; б) поне 1 нова жп естакада или жп виадукт; в) нова контактна система и строителство на нов железопътен/пътен тунел с мин. дължина 1 000 м, за посл. 10 г. от датата на подаване на офертата.

2. Да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност. 3. Да прилага системи за управление на качеството. 4. Да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда. Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ, съотв. по т. 1 и 2 се доказва от обединението участник, а по т. 3 и 4 от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съотв. дейност съобразно разпределението при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създ. на обединението. Ако участ. предвижда подизпълнители, съотв. се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване. Ако участ. предвижда трети лица, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказване на които участн. се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване. При подаване на офертата, съответствието се посочва в раздели В и Г на Част IV от ЕЕДОП.

Документи за доказване: 1. Списък на строителството с предмет и обем, идент. или сходен с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат ст/та, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; 2. Списък на персонала и ръководния състав, в който е посочена професионална компетентност; 3. Сертификати, изд. от независими лица, които са акред. по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг нац. орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съотв. област или да отг. на изискв. за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в др. държ. членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП. Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

За обособени позиции 1, 2 и 3: 1. Да е изп. успешно мин. 1 дейност за строит. с предмет и обем, идент. или сх. с предмета и обема на поръч. Мин. изискв. може да бъде доказано с изп. на 1 или няколко договора/проекта по ново строит. и/или модернизация и/или реконструкция на жп инфраструктура, а за обособени позиции 1 и 3 и на пътна инфраструктура. 2. Да разполага с персонал и ръководен състав, с образователно-квалификационна степен най-малко „бакалавър“ за Ръководител на екипа и ключовите експерти (КЕ), най-малко „средно образование“ за неключовите експерти (НКЕ) и професионална квалификация и професионален опит: За обособена позиция 1: 1. Ръководител на екипа-инженер и/или икономист; 2. КЕ Контрол на качеството-инженер; 3. КЕ Железен път-стр. инженер, спец. Транспортно строителство или еквивалент; 4. КЕ Съоръжения-стр. инженер, спец. Транспортно строителство или Строителство на сгради и съоръжения или еквивалент; 5. КЕ Тунели-стр. инженер; 6. КЕ Контактна мрежа-електроинженер, спец. Електроенергетика и електрообзавеждане или еквивалент; 7. КЕ Сигнализация и телекомуникации-инженер или електроинженер, спец. Осигурителна и комуникационна техника или еквивалент. Да има не по-малко от 17 бр. НКЕ: 1. НКЕ Геология; 2. НКЕ Геодезия; 3. НКЕ Контрол на качеството; 4. НКЕ Железен път; 5. НКЕ Съоръжения; 6. НКЕ Тунели; 7. НКЕ Контактна мрежа; 8. НКЕ Високоволтови съоръжения; 9. НКЕ Нетягово електрозахранване; 10. НКЕ Сигнализация и телекомуникации; 11. НКЕ Безопасност и здраве при работа; 12. НКЕ Пожарна безопасност; 13. НКЕ Координация и докладване; 14. НКЕ Интерфейс мениджър; 15. НКЕ Екология; 16. НКЕ Финанси; 17. НКЕ Технологии и организация на влаковата работа. За обособена позиция 2: 1. Ръководител на екипа-инженер и/или икономист; 2. КЕ Контрол на качеството-инженер; 3. КЕ Железен път-стр. инженер, спец. Транспортно строителство или еквивалент; 4. КЕ Съоръжения-стр. инженер, спец. Транспортно строителство или Строителство на сгради и съоръжения или еквивалент; 5. КЕ Контактна мрежа-електроинженер, спец. Електроенергетика и електрообзавеждане или еквивалент; 6. КЕ Сигнализация и телекомуникации-инженер или електроинженер, спец. Осигурителна и комуникационна техника или еквивалент. Да има не по-малко от 16 бр. НКЕ: 1. НКЕ Геология; 2. НКЕ Геодезия; 3. НКЕ Контрол на качеството; 4. НКЕ Железен път; 5. НКЕ Съоръжения; 6. НКЕ Контактна мрежа; 7. НКЕ Високоволтови съоръжения; 8. НКЕ Нетягово електрозахранване; 9. НКЕ Сигнализация и телекомуникации; 10. НКЕ Безопасност и здраве при работа; 11. НКЕ Пожарна безопасност; 12. НКЕ Координация и докладване; 13. НКЕ Интерфейс мениджър; 14. НКЕ Екология; 15. НКЕ Финанси; 17. НКЕ Технологии и организация на влаковата работа. За обособена позиция 3: 1. Ръководител на екипа-инженер и/или икономист; 2. КЕ Контрол на качеството-инженер; 3. КЕ Железен път-стр. инженер, спец. Транспортно строителство или еквивалент; 4. КЕ Съоръжения-стр. инженер, спец. Транспортно строителство или Строителство на сгради и съоръжения или еквивалент; 5. КЕ Тунели-стр. инженер; 6. КЕ Контактна мрежа-електроинженер, спец. Електроенергетика и електрообзавеждане или еквивалент; 7. КЕ Телекомуникации-инженер или електроинженер, спец. Комуникационна/съобщителна техника или еквивалент. Да има не по-малко от 17 бр. НКЕ: 1. НКЕ Геология; 2. НКЕ Геодезия; 3. НКЕ Контрол на качеството; 4. НКЕ Железен път; 5. НКЕ Съоръжения; 6. НКЕ Тунели; 7. НКЕ Контактна мрежа; 8. НКЕ Високоволтови съоръжения; 9. НКЕ Нетягово електрозахранване; 10. НКЕ Телекомуникации; 11. НКЕ Безопасност и здраве при работа; 12. НКЕ Пожарна безопасност; 13. НКЕ Координация и докладване; 14. НКЕ Интерфейс мениджър; 15. НКЕ Екология; 16. НКЕ Финанси; 17. НКЕ Технологии и организация на влаковата работа. За обособени позиции 1, 2 и 3 — за чуждестранните лица, КЕ и НКЕ, се приемат еквивалентни образователно-квалификационна степен и професионална квалификация. Не се допуска КЕ да съвместява функциите на друг КЕ или на НКЕ. Не се допуска даден НКЕ да съвместява функциите на друг НКЕ. Продължава в поле III.1.2).

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

За ОП 1, ОП 2 и ОП 3: Авансово до 10 % от договорната цена без ДДС, обезпечено с гаранция за авансово плащане (банкова гаранция/парична сума/застраховка), покриваща 100 % размера, със срок на валидност до окончателното му възстановяване, приспада се пропорционално от всяко от междинните плащания до пълно възстановяване. Междинни: въз основа на изцяло завършени дейности/поддейности по ключови събития от съответен работен център. Сумата за всяко е по-голяма или равна на 2,5 млн. BGN, а ако съдържа само доставки на материали и/или оборудване и/или проектиране — 1 млн. BGN за ОП 1 и ОП 3 и по-голяма или равна на 1,5 млн. BGN, а ако съдържа само доставки на материали и/или оборудване и/или проектиране — 0,5 млн BGN за ОП 2. Окончателно: последното междинно плащане се приема за окончателно и е на стойност не по-малка от 25 млн. BGN за ОП 1, не по-малка от 5,2 млн. BGN за ОП 2 и не по-малка от 16 млн. BGN за ОП 3. Всички плащания: по банков път, в срок до 30 дни, при условията на договора.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 039-070064
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/10/2017
Ora locale: 16:45
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/10/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер, заседателна зала.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима за достъп до сградата на ДП „НКЖИ“. Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие, се предоставя на комисията. За заверен документ се счита този, върху копието на който е записано „вярно с оригинала“ и са поставени подпис и печат.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

За ОП1, ОП2 и ОП3: В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят няма условие за създаване на ЮЛ по чл. 10, ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, както и обст. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (декларира се в ЕЕДОП). Всеки член на обединението, което не е ЮЛ, подизпълнителите и третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване. Участ., за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, има право да представи доказателства по чл. 56 от ЗОП. Съгл. чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участн. декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато участ. е обединение, което не е ЮЛ, за всеки член на обединението се представя и отделен ЕЕДОП. Отделен ЕЕДОП се представя и за подизпълнителите и третите лица. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Докум. се представят от всеки член на обединението, което не е ЮЛ, от подизпълнителите и третите лица. Участниците могат да получат информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки от НАП, www.nap.bg/ с опазване на околната среда–МОСВ, www.moew.government.bg/ с закрила на заетостта–АЗ, https://www.az.government.bg/ с условията на труд в страната–ИА „ГИТ“, www.gli.government.bg/

При сключване на договора, участ., определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % от договорната цена без ДДС. Изпълнителят има право на авансово плащане в размер до 10 % от договорната цена без ДДС срещу гаранция за авансово плащане, покриваща 100 % размера на авансовото плащане и със срок на валидност до окончателното му възстановяване. Гаранциите, които обезпечават изпълнението на договора и авансово предоставените средства се представят в 1 от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Други гаранции, свързани с изпълнението на договора: 1. Гаранция за обезпечаване на задълженията в Срока за съобщаване на дефекти за сума в размер на 5 % от договорната цена без ДДС, срок на валидност 12 месеца. Когато има реализирани непредвидени разходи, размерът е 5 % от сумата от договорната цена и реализираните непредвидени разходи без ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на валидна безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал. При удължаване на Срока за съобщаване на дефекти, срокът на валидност се удължава. 2. Валидна застраховка, обезпечаваща изпълнените работи за уговорения гаранционен срок, и ако е приложимо доставените съоръжения. Размерът на застрахователното покритие е 3,5 % от договорната цена без ДДС. Когато има реализирани непредвидени разходи, стойността е 3,5 % от сумата от договорната цена и реализираните непредвидени разходи без ДДС. Условията и сроковете за представяне, задържане, усвояване и освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Съгласно условията на чл. 114 от ЗОП, сроковете за изпълнение на възложените с договора работи започват да текат, след осигуряване на финансиране от страна на възложителя, за което възложителят уведомява писмено изпълнителя. В случай, че финансирането е осигурено преди датата на подписване на договора, то сроковете започват да текат от датата на подписването му. Ако към датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3, не е осигурено финансиране от страна на възложителя, сроковете започват да текат от датата на получаване на писменото уведомление от изпълнителя. След изтичане на 3 месеца от датата на подписване на договора, страните имат правата по чл. 114 от ЗОП. Страните могат да преговарят преди да пристъпят към прекратяване на договора.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. „Витоша“ № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Tel.: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, отдел „Правен“
Indirizzo postale: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Città: София
Codice postale: 1233
Paese: Bulgaria
E-mail: a.nikolov@rail-infra.bg
Tel.: +359 29323928
Fax: +359 29310663

Indirizzo Internet: www.rail-infra.bg

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
04/07/2017