Lavori - 260109-2017

07/07/2017    S128

България-София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

2017/S 128-260109

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: инж. Стоянка Тодорова
Електронна поща: st.todorova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29322458
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPrEyrkhCBWCqg%3d%3d%20
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: инж. Петко Тодоров
Електронна поща: st.todorova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29326079
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Евгения Русимова
Телефон: +359 29326115
Електронна поща: st.todorova@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: поддържане на железопътната инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Модернизация на железопътен участък Елин Пелин — Костенец, по обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
45234100 Строителни и монтажни работи на релсови пътища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция 1: Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200.

Обособена позиция 2: Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400.

Обособена позиция 3: Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 024 330 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45234100 Строителни и монтажни работи на релсови пътища
45221242 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни тунели
71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 Sofia
Основно място на изпълнение:

Железопътната линия София-Пловдив, в железопътния участък Елин Пелин — Костенец, железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Началото на железопътната отсечка (съгласно изготвения технически проект) е нов км 22+554 по Път I и нов км 22+552 по Път ІІ. Краят на отсечката е нов км 42+200 на Път І и съответно нов км 42+203 на Път II. Проектът включва нова гара Елин Пелин, спирка Побит Камък, Разделен пост Вакарел и връзката между Разделен пост Вакарел и гара Вакарел. Изпълнението на договора за модернизация на двойната железопътна отсечка от км 22+554 до км 42+200, включва следните дейности:

1. Проектиране:

— Изготвяне на Работни чертежи и детайли за всички части на техническия проект;

— Изготвяне на технически и работен проект за сигнализация и телекомуникации.

2. Строителство, включващо следните основни дейности:

— Железен път:

- Осигуряване на проектна скорост на железен път 160 km/h за пътнически влакове и 120 km/h за товарни влакове;

- Габарит на натоварване GC, в междугарията и в гарите за главните и приемно-отправни коловози;

- Тип на релсите 60Е1;

- Земно платно, в съответствие с изискванията за проектна скорост, съгласно техническите изисквания на Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.

— Нови съоръжения на контактната мрежа, включително секционен пост Вакарел, системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони;

— Дейности и взаимодействия по инсталиране, тестване и пускане в действие на МКЦ в гарите Елин Пелин и РП Вакарел и автоблокировка в прилежащите междугария, включително в съседните на проекта междугария гара Казичане — гара Елин Пелин и РП Вакарел — гара Ихтиман;

— Изграждане на:

- 2 броя двутръбни (2х2 за единична жп линия) тунела с приблизителна обща дължина 15 342,50 м. и евакуационни площадки. Съгласно техническия проект изпълнението на тунелите се предвижда да се извърши по тунелен способ;

- 1 пътен надлез и 1 пътен подлез;

- 8 бр. мостове и естакади;

- 11 бр. водостоци и прокари;

- шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 700 м;

- отводнителни съоръжения (отводнителни канали, предпазни канали, дренажни системи);

- изместване/реконструкция на 26 бр. пресичания на жп линията с друга инфраструктура;

- тръбно канална мрежа за Системите за сигнализация и телекомуникация в гарите и междугарията, полагане на нов оптичен кабел и изместване на съществуващия оптичен кабел;

- изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи.

— Ограда от 2-те страни на железопътната отсечка за възпрепятстване преминаването през жп линията, в гарите и междугарията.

3. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за проекта за сигнализация и телекомуникации в обхвата и по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

4. Пускане в експлоатация — изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ.

Възложителят организира организиран оглед, при условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: (Т1) Изпълнение на дейностите по проектиране / Тежест: 4
Критерий за качество - Име: (Т2 ) Продължителност на прекъсванията на влаковото движение / Тежест: 8
Критерий за качество - Име: (Т3) Срок за изпълнение на Тунел № 2 / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: (Т4) Срок за изпълнение на Естакада на км 30+765 / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: (Т5) Влагане в строежа на изкопаните земни маси и инертни материали от участъка / Тежест: 7
Критерий за качество - Име: (Т6) Срок за експлоатация на гара Елин Пелин с пултове за временно управление / Тежест: 5
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 554 131 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Комплексна оценка КО=ПТ1+ПТ2; ПТ1–Цена;ПТ2–Техническа оценка. Т1=(Цmin/Цi)*60;ПT2=Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6, Т1=2 или 4, Т2=(Ппр, min/Ппр,i)*8, Т3=(Т3min/Т3i)*10, Т4=(Т4min/Т4i)*6, Т5=(Т5i/Т5max)*7, Т6=(Т6min/Т6i)*5

В прогнозната стойност са включени непредвидени работи в размер 10 % от стойността или 50 375 545,45 BGN без ДДС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45234100 Строителни и монтажни работи на релсови пътища
71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 Sofia
Основно място на изпълнение:

Железопътната линия София-Пловдив, в железопътния участък Елин Пелин — Костенец, железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Началото на железопътната отсечка Костенец — Септември (съгласно изготвения технически проект) е нов км 42+200 по Път I и нов км 42+203 по Път ІІ. Краят на отсечката е нов км 62+400 на Път І и съответно нов км 62+400 на Път II. Проектът включва спирка Веринско, гара Ихтиман и спирка Стамболово. Изпълнението на договора за модернизация на двойната железопътна отсечка от км 42+200 до км 62+400, включва следните дейности:

1. Проектиране

— Изготвяне на Работни чертежи и детайли за всички части на техническия проект;

— Изготвяне на технически и работен проект за сигнализация и телекомуникации.

2. Строителство, включващо следните основни дейности:

— Железен път:

- Осигуряване на проектна скорост на железен път 160 km/h за пътнически влакове и 120 km/h за товарни влакове;

- Габарит на натоварване GC, в междугарията и в гарите за главните и приемно-отправни коловози;

- Тип на релсите 60Е1;

- Земно платно, в съответствие с изискванията за проектна скорост, съгласно техническите изисквания на Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.

— Нови съоръжения на контактната мрежа, системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони;

— Дейности и взаимодействия по инсталиране, тестване и пускане в действие на МКЦ в гара Ихтиман и автоблокировка в прилежащите междугария, включително в съседните на проекта междугария гара РП Вакарел — гара Ихтиман и гара Ихтиман — нова гара Костенец;

— Изграждане на:

- 4 бр. надлези;

- 3 бр. мостове;

- 39 бр. водостоци и прокари;

- шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 448 м;

- отводнителни съоръжения (отводнителни канали, предпазни канали, дренажни системи);

- изместване/реконструкция на 35 бр. пресичания на жп линията с друга инфраструктура;

- тръбно канална мрежа за Системите за сигнализация и телекомуникация в гарите и междугарията, полагане на нов оптичен кабел и изместване на съществуващия оптичен кабел;

- изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи.

— Ограда от 2-те страни на железопътната отсечка за възпрепятстване преминаването през жп линията, в гарите и междугарията.

3. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за проекта за сигнализация и телекомуникации в обхвата и по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

4. Пускане в експлоатация — изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ.

Възложителят организира организиран оглед, при условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: (Т1) Изпълнение на дейностите по проектиране / Тежест: 4
Критерий за качество - Име: (Т2) Продължителност на прекъсванията на влаковото движение / Тежест: 12
Критерий за качество - Име: (Т3) Срок за изпълнение на мостове / Тежест: 8
Критерий за качество - Име: (Т4) Влагане в строежа на изкопаните земни маси и инертни материали от участъка / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: (Т5) Срок за експлоатация на гара Ихтиман с пултове за временно управление / Тежест: 5
Цена - Тежест: 65
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 116 154 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Комплексна оценка КО=ПТ1+ПТ2; ПТ1–Цена; ПТ2–Техническа оценка. Т1=(Цmin/Цi)*65; ПT2=Т1+Т2+Т3+Т4+Т5, Т1=2 или 4, Т2=(Ппр,min/Ппр,i)*12, Т3=Т3,51+Т3,55, където Т3,51=(Т3,51min/Т3,51i)*5, а Т3,55=(Т3,55min/Т3,55i)*3;

(Т3,51–срок за мост км51+053, Т3,55–за мост км55+626), Т4=(Т4i/Т4max)*6, Т5=(Т5min/Т5i)*5;

В прогн. ст/ст са включени непредвидени работи в размер 10 % от ст/та или 10 559 454,55 BGN без ДДС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45234100 Строителни и монтажни работи на релсови пътища
45221242 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни тунели
71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 Sofia
Основно място на изпълнение:

Железопътната линия София-Пловдив, в железопътния участък Елин Пелин — Костенец, железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Началото на железопътната отсечка (съгласно изготвения технически проект) е нов км 62+400 по Път I и нов км 62+400 по Път ІІ. Краят на отсечката е нов км 73+598 на Път І и съответно нов км 73+599 на Път II. Проектът включва спирка Немирово. Изпълнението на договора за модернизация на двойната железопътна отсечка от км 62+400 до км 73+598, включва следните дейности:

1. Проектиране

— Изготвяне на Работни чертежи и детайли за всички части на техническия проект;

— Изготвяне на технически и работен проект за телекомуникации.

2. Строителство, включващо следните основни дейности:

— Железен път:

- Осигуряване на проектна скорост на железен път 160 km/h за пътнически влакове и 120 km/h за товарни влакове;

- Габарит на натоварване GC, в междугарията и в гарите за главните и приемно-отправни коловози;

- Тип на релсите 60Е1;

- Земно платно, в съответствие с изискванията за проектна скорост, съгласно техническите изисквания на Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.

— Нови съоръжения на контактната мрежа, включително секционен пост Костенец, системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони;

— Изграждане на:

- 8 броя еднотръбни (8х1 за двойна жп линия) тунела с приблизителна обща дължина 5 478 м и евакуационни площадки. Съгласно техническия проект изпълнението на тунелите с № № 6, 7, 9 и 10 се предвижда да се извърши по открит способ, а тунелите с № № 3, 4, 5 и 8 — по тунелен способ;

- 13 бр. мостове и виадукти;

- 9 бр. водостоци и прокари;

- шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 1 066 м;

- отводнителни съоръжения (отводнителни канали, предпазни канали, дренажни системи);

- изместване/реконструкция на 12 бр. пресичания на жп линията с друга инфраструктура;

- тръбно канална мрежа за Системите за сигнализация и телекомуникация в гарите и междугарията, полагане на нов оптичен кабел и изместване на съществуващия оптичен кабел;

- изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи.

— Ограда от 2-те страни на железопътната отсечка за възпрепятстване преминаването през жп линията, в гарите и междугарията.

3. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за проекта за телекомуникации в обхвата и по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

4. Пускане в експлоатация — изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ.

Възложителят организира организиран оглед, при условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: (Т1) Изпълнение на дейностите по проектиране / Тежест: 4
Критерий за качество - Име: (Т2) Продължителност на прекъсванията на влаковото движение / Тежест: 8
Критерий за качество - Име: (Т3) Срок за изпълнение на Тунел № 3 / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: (Т4) Срок за изпълнение на Виадукт на км 70+632 / Тежест: 11
Критерий за качество - Име: (Т5) Влагане в строежа на изкопаните земни маси и инертни материали от участъка / Тежест: 7
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 354 045 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 66
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Комплексна оценка КО=ПТ1+ПТ2; ПТ1–Цена; ПТ2–Техническа оценка. Т1=(Цmin/Цi)*60; ПT2=Т1+Т2+Т3+Т4+Т5, Т1=2 или 4, Т2=(Ппр,min/Ппр,i)*8, Т3=(Т3min/Т3i)*10, Т4=(Т4min/Т4i)*11, Т5=(Т5i/Т5max)*7;

В прогнозната стойност са включени непредвидени работи в размер 10 % от стойността или 32 185 909,09 BGN без ДДС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За обособени позиции 1, 2 и 3:

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС, а чуждестранните лица — в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

За доказване съответствието с критерия се представя следния документ:

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС. За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 2, т. 1 от ЗКС.

Документът се представя от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За обособени позиции 1, 2 и 3:

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата съответствието с критерия Икономическо и финансово състояние се посочва в раздел Б: Икономическо и финансово състояние на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, за проектиране и строителство, или еквивалент.

Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За обособени позиции 1, 2 и 3: Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ПМС № 38/2004 г., обн., ДВ, бр. 17/2004 г.): проектиране за строежи първа категория–300 000 BGN и строителство за строежи първа категория–600 000 BGN.

Продължава от поле III.1.3) КЕ и НКЕ трябва да бъдат на разположение за целия период на изпълнение на проекта.

Всички КЕ от т. 1 до 7 за обособена позиция 1, от т. 1 до 6 за обособена позиция 2 и от т. 1 до 7 за обособена позиция 3 да са изпълнявали функциите на съответния експерт в 1 завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на жп инфраструктура по смисъла на ЗЖТ или еквивалент за скорост на пътн. влакове равна или по-голяма от 160 км/ч. За ръководителите на екипа и за 3-те позиции се допуска да са изпълнявали функциите и на заместник ръководители на екип. За експерта по т. 7 за обособена позиция 3 се допуска да е изпълнявал функциите и на експерт Съобщителна техника. За експертите по т. 5 за обособена позиция 1 и обособена позиция 3 се допуска да са изпълнявали и функциите на експерт Тунели в 1 завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на пътна инфраструктура.

Под „завършен обект“ се разбира извършено ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция, за което към датата на подаване на офертата има документ, удостоверяващ доброто (без никакви забележки) изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението. 3. За обособени позиции 1, 2 и 3: Да има внедрена СУК по БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ предмета на поръчката (проектиране и строителство на обекти/елементи на жп инфраструктура). 4. За обособени позиции 1, 2 и 3: Да има внедрена СООС по БДС EN ISO 14001:2005/БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ предмета на поръчката (проектиране и строителство на обекти/елементи на жп инфраструктура). Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За обособени позиции 1, 2 и 3: 1. Да е изпълнил дейности за строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката. За целите на поръчката дейност за строителство със сходен предмет е: За обособена позиция 1-ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на жп инфраструктура по смисъла на Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) или еквивалент за скорост на пътнич. влакове равна или по-голяма от 160 км/ч, за посл. 5 г. от датата на подаване на офертата, като изпълнението включва: а) строит. дейности по жел. път на 1 гара и прилежащо междугарие; б) поне 1 нова жп естакада или жп виадукт; в) нова маршрутно компютърна централизация на поне 1 гара с мин. 4 коловоза и автоблокировка на прилежащите междугария; г) нова контактна система и строителство на нов железопътен/пътен тунел с мин. дължина 5 000 м, за посл. 10 г. от датата на подаване на офертата. За обособена позиция 2-ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътната инфраструктура по смисъла на ЗЖТ или еквивалент за скорост на пътнич. влакове равна или по-голяма от 160 км/ч, за посл. 5 г. от датата на подаване на офертата, като изпълнението включва: а) строит. дейности по жел. път на 1 гара и прилежащо междугарие; б) поне 1 мостово жп съоръжение; в) нова маршрутно компютърна централизация на поне 1 гара с мин. 4 коловоза и автоблокировка на прилежащите междугария; г) нова контактна система. За обособена позиция 3-ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътната инфраструктура по смисъла на ЗЖТ или еквивалент за скорост на пътнич. влакове равна или по-голяма от 160 км/ч, за посл. 5 г. от датата на подаване на офертата, като изпълнението включва: а) строит. дейности по жел. път на поне 1 междугарие; б) поне 1 нова жп естакада или жп виадукт; в) нова контактна система и строителство на нов железопътен/пътен тунел с мин. дължина 1 000 м, за посл. 10 г. от датата на подаване на офертата.

2. Да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност. 3. Да прилага системи за управление на качеството. 4. Да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда. Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ, съотв. по т. 1 и 2 се доказва от обединението участник, а по т. 3 и 4 от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съотв. дейност съобразно разпределението при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създ. на обединението. Ако участ. предвижда подизпълнители, съотв. се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване. Ако участ. предвижда трети лица, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказване на които участн. се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване. При подаване на офертата, съответствието се посочва в раздели В и Г на Част IV от ЕЕДОП.

Документи за доказване: 1. Списък на строителството с предмет и обем, идент. или сходен с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат ст/та, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; 2. Списък на персонала и ръководния състав, в който е посочена професионална компетентност; 3. Сертификати, изд. от независими лица, които са акред. по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг нац. орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съотв. област или да отг. на изискв. за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в др. държ. членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП. Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За обособени позиции 1, 2 и 3: 1. Да е изп. успешно мин. 1 дейност за строит. с предмет и обем, идент. или сх. с предмета и обема на поръч. Мин. изискв. може да бъде доказано с изп. на 1 или няколко договора/проекта по ново строит. и/или модернизация и/или реконструкция на жп инфраструктура, а за обособени позиции 1 и 3 и на пътна инфраструктура. 2. Да разполага с персонал и ръководен състав, с образователно-квалификационна степен най-малко „бакалавър“ за Ръководител на екипа и ключовите експерти (КЕ), най-малко „средно образование“ за неключовите експерти (НКЕ) и професионална квалификация и професионален опит: За обособена позиция 1: 1. Ръководител на екипа-инженер и/или икономист; 2. КЕ Контрол на качеството-инженер; 3. КЕ Железен път-стр. инженер, спец. Транспортно строителство или еквивалент; 4. КЕ Съоръжения-стр. инженер, спец. Транспортно строителство или Строителство на сгради и съоръжения или еквивалент; 5. КЕ Тунели-стр. инженер; 6. КЕ Контактна мрежа-електроинженер, спец. Електроенергетика и електрообзавеждане или еквивалент; 7. КЕ Сигнализация и телекомуникации-инженер или електроинженер, спец. Осигурителна и комуникационна техника или еквивалент. Да има не по-малко от 17 бр. НКЕ: 1. НКЕ Геология; 2. НКЕ Геодезия; 3. НКЕ Контрол на качеството; 4. НКЕ Железен път; 5. НКЕ Съоръжения; 6. НКЕ Тунели; 7. НКЕ Контактна мрежа; 8. НКЕ Високоволтови съоръжения; 9. НКЕ Нетягово електрозахранване; 10. НКЕ Сигнализация и телекомуникации; 11. НКЕ Безопасност и здраве при работа; 12. НКЕ Пожарна безопасност; 13. НКЕ Координация и докладване; 14. НКЕ Интерфейс мениджър; 15. НКЕ Екология; 16. НКЕ Финанси; 17. НКЕ Технологии и организация на влаковата работа. За обособена позиция 2: 1. Ръководител на екипа-инженер и/или икономист; 2. КЕ Контрол на качеството-инженер; 3. КЕ Железен път-стр. инженер, спец. Транспортно строителство или еквивалент; 4. КЕ Съоръжения-стр. инженер, спец. Транспортно строителство или Строителство на сгради и съоръжения или еквивалент; 5. КЕ Контактна мрежа-електроинженер, спец. Електроенергетика и електрообзавеждане или еквивалент; 6. КЕ Сигнализация и телекомуникации-инженер или електроинженер, спец. Осигурителна и комуникационна техника или еквивалент. Да има не по-малко от 16 бр. НКЕ: 1. НКЕ Геология; 2. НКЕ Геодезия; 3. НКЕ Контрол на качеството; 4. НКЕ Железен път; 5. НКЕ Съоръжения; 6. НКЕ Контактна мрежа; 7. НКЕ Високоволтови съоръжения; 8. НКЕ Нетягово електрозахранване; 9. НКЕ Сигнализация и телекомуникации; 10. НКЕ Безопасност и здраве при работа; 11. НКЕ Пожарна безопасност; 12. НКЕ Координация и докладване; 13. НКЕ Интерфейс мениджър; 14. НКЕ Екология; 15. НКЕ Финанси; 17. НКЕ Технологии и организация на влаковата работа. За обособена позиция 3: 1. Ръководител на екипа-инженер и/или икономист; 2. КЕ Контрол на качеството-инженер; 3. КЕ Железен път-стр. инженер, спец. Транспортно строителство или еквивалент; 4. КЕ Съоръжения-стр. инженер, спец. Транспортно строителство или Строителство на сгради и съоръжения или еквивалент; 5. КЕ Тунели-стр. инженер; 6. КЕ Контактна мрежа-електроинженер, спец. Електроенергетика и електрообзавеждане или еквивалент; 7. КЕ Телекомуникации-инженер или електроинженер, спец. Комуникационна/съобщителна техника или еквивалент. Да има не по-малко от 17 бр. НКЕ: 1. НКЕ Геология; 2. НКЕ Геодезия; 3. НКЕ Контрол на качеството; 4. НКЕ Железен път; 5. НКЕ Съоръжения; 6. НКЕ Тунели; 7. НКЕ Контактна мрежа; 8. НКЕ Високоволтови съоръжения; 9. НКЕ Нетягово електрозахранване; 10. НКЕ Телекомуникации; 11. НКЕ Безопасност и здраве при работа; 12. НКЕ Пожарна безопасност; 13. НКЕ Координация и докладване; 14. НКЕ Интерфейс мениджър; 15. НКЕ Екология; 16. НКЕ Финанси; 17. НКЕ Технологии и организация на влаковата работа. За обособени позиции 1, 2 и 3 — за чуждестранните лица, КЕ и НКЕ, се приемат еквивалентни образователно-квалификационна степен и професионална квалификация. Не се допуска КЕ да съвместява функциите на друг КЕ или на НКЕ. Не се допуска даден НКЕ да съвместява функциите на друг НКЕ. Продължава в поле III.1.2).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За ОП 1, ОП 2 и ОП 3: Авансово до 10 % от договорната цена без ДДС, обезпечено с гаранция за авансово плащане (банкова гаранция/парична сума/застраховка), покриваща 100 % размера, със срок на валидност до окончателното му възстановяване, приспада се пропорционално от всяко от междинните плащания до пълно възстановяване. Междинни: въз основа на изцяло завършени дейности/поддейности по ключови събития от съответен работен център. Сумата за всяко е по-голяма или равна на 2,5 млн. BGN, а ако съдържа само доставки на материали и/или оборудване и/или проектиране — 1 млн. BGN за ОП 1 и ОП 3 и по-голяма или равна на 1,5 млн. BGN, а ако съдържа само доставки на материали и/или оборудване и/или проектиране — 0,5 млн BGN за ОП 2. Окончателно: последното междинно плащане се приема за окончателно и е на стойност не по-малка от 25 млн. BGN за ОП 1, не по-малка от 5,2 млн. BGN за ОП 2 и не по-малка от 16 млн. BGN за ОП 3. Всички плащания: по банков път, в срок до 30 дни, при условията на договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 039-070064
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/10/2017
Местно време: 16:45
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/10/2017
Местно време: 10:00
Място:

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима за достъп до сградата на ДП „НКЖИ“. Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие, се предоставя на комисията. За заверен документ се счита този, върху копието на който е записано „вярно с оригинала“ и са поставени подпис и печат.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

За ОП1, ОП2 и ОП3: В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят няма условие за създаване на ЮЛ по чл. 10, ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, както и обст. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (декларира се в ЕЕДОП). Всеки член на обединението, което не е ЮЛ, подизпълнителите и третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване. Участ., за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, има право да представи доказателства по чл. 56 от ЗОП. Съгл. чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участн. декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато участ. е обединение, което не е ЮЛ, за всеки член на обединението се представя и отделен ЕЕДОП. Отделен ЕЕДОП се представя и за подизпълнителите и третите лица. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Докум. се представят от всеки член на обединението, което не е ЮЛ, от подизпълнителите и третите лица. Участниците могат да получат информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки от НАП, www.nap.bg/ с опазване на околната среда–МОСВ, www.moew.government.bg/ с закрила на заетостта–АЗ, https://www.az.government.bg/ с условията на труд в страната–ИА „ГИТ“, www.gli.government.bg/

При сключване на договора, участ., определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % от договорната цена без ДДС. Изпълнителят има право на авансово плащане в размер до 10 % от договорната цена без ДДС срещу гаранция за авансово плащане, покриваща 100 % размера на авансовото плащане и със срок на валидност до окончателното му възстановяване. Гаранциите, които обезпечават изпълнението на договора и авансово предоставените средства се представят в 1 от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Други гаранции, свързани с изпълнението на договора: 1. Гаранция за обезпечаване на задълженията в Срока за съобщаване на дефекти за сума в размер на 5 % от договорната цена без ДДС, срок на валидност 12 месеца. Когато има реализирани непредвидени разходи, размерът е 5 % от сумата от договорната цена и реализираните непредвидени разходи без ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на валидна безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал. При удължаване на Срока за съобщаване на дефекти, срокът на валидност се удължава. 2. Валидна застраховка, обезпечаваща изпълнените работи за уговорения гаранционен срок, и ако е приложимо доставените съоръжения. Размерът на застрахователното покритие е 3,5 % от договорната цена без ДДС. Когато има реализирани непредвидени разходи, стойността е 3,5 % от сумата от договорната цена и реализираните непредвидени разходи без ДДС. Условията и сроковете за представяне, задържане, усвояване и освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Съгласно условията на чл. 114 от ЗОП, сроковете за изпълнение на възложените с договора работи започват да текат, след осигуряване на финансиране от страна на възложителя, за което възложителят уведомява писмено изпълнителя. В случай, че финансирането е осигурено преди датата на подписване на договора, то сроковете започват да текат от датата на подписването му. Ако към датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3, не е осигурено финансиране от страна на възложителя, сроковете започват да текат от датата на получаване на писменото уведомление от изпълнителя. След изтичане на 3 месеца от датата на подписване на договора, страните имат правата по чл. 114 от ЗОП. Страните могат да преговарят преди да пристъпят към прекратяване на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, отдел „Правен“
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
Пощенски код: 1233
Държава: България
Електронна поща: a.nikolov@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323928
Факс: +359 29310663

Интернет адрес: www.rail-infra.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/07/2017