Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 260152-2015

Display compact view

25/07/2015    S142

Nederland-Leidschendam: Bouwen van basisschool

2015/S 142-260152

Vooraankondiging

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Nationaal identificatienummer: 111792390
Postadres: Koningin Wilhelminalaan 2
Plaats: Leidschendam
Postcode: 2264 BM
Land: Nederland
Ter attentie van: Tina Duinkerken
E-mail: inkoop.en.aanbesteding@leidschendam-voorburg.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.leidschendam-voorburg.nl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Officiële benaming: Via de vraag- en antwoordmodule in TenderNed
Land: Nederland
Internetadres: www.tenderned.nl

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II.A: Voorwerp van de opdracht (Werken)

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Kulturhus Stompwijk.
II.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Stompwijk.
NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage,NL NEDERLAND
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de omvang van de werken
De gemeente Leidschendam-Voorburg is voornemens een Europese niet-openbare aanbesteding te houden die valt onder de Europese richtlijn 2004/18/EG. Het ARW 2012 is op de aanbesteding van toepassing, voor zover hiervan niet wordt afgeweken in deze leidraad. De aanbesteding betreft het realiseren van het project „Kulturhus Stompwijk”. Dit project omvat het ontwerp, de realisatie, financiering en het beheer en onderhoud.
De aanbesteder is op zoek naar gegadigden die in staat zijn op beheerste en regelmatige wijze de opdracht op basis van een DBFMO-overeenkomst conform de UAV-gc 2005 uit te voeren.
De doelstelling van de aanbesteder is via deze aanbestedingsprocedure een gegadigde te selecteren die tegen een optimale prijs/kwaliteitsverhouding het project zo creatief mogelijk tot stand kan brengen.
De definitieve datum voor de publicatie is nog onbekend en afhankelijk van het borgen van de randvoorwaarden. Streven is om in 2015 te starten met de selectiefase.
Contact of acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld.
De genoemde datums in deze vooraankondiging zijn slechts een streven, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De definitieve data zullen bij de aankondiging en in de selectieleidraad gecommuniceerd worden.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45214210 Bouwen van basisschool, 98341100 Accommodatiebeheerdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures en de uitvoeringstermijn van de opdracht
Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures: 10.9.2015
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Informatie over voorbehouden opdrachten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Inlichtingen over de algemene voorschriften
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
22.7.2015